Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Rachunkowość  »  Księgi rachunkowe  »   Wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania rocznego sprawozdania ...
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania rocznego sprawozdania finansowego

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (450) z dnia 20.09.2017
1. Nowa ustawa o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

Nowe prawo Dnia 21 czerwca 2017 r. weszła w życie (z wyjątkiem przepisów dotyczących opłat z tytułu nadzoru, które wejdą w życie 1 stycznia 2018 r.) ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089), dalej zwana ustawą o biegłych rewidentach. Celem tej ustawy było dostosowanie polskiego systemu prawnego do przepisów unijnych z zakresu audytu i sprawozdań finansowych. Wniosła ona wiele zmian do innych ustaw, w tym do ustawy o rachunkowości. Zmianie uległa m.in. terminologia używana w ustawie o rachunkowości. Przykładowo wyrażenie "podmiot uprawniony do badania" zastąpiono wyrażeniem "firma audytorska", a określenie "opinia biegłego rewidenta" zastąpiono określeniem "sprawozdanie z badania". Należy pamiętać, iż przepisy ustawy o rachunkowości w brzmieniu nadanym ustawą o biegłych rewidentach mają zastosowanie do badań sprawozdań finansowych sporządzanych za lata obrotowe rozpoczynające się po dniu 16 czerwca 2016 r.


2. Jednostki zobowiązane do poddania badaniu rocznego sprawozdania finansowego

Niektóre jednostki są zobligowane do przeprowadzania badań swoich rocznych sprawozdań finansowych przez firmy audytorskie. Jednostki te wymienione są w art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości. Wśród podmiotów zobowiązanych do poddania badaniu rocznego sprawozdania finansowego można wyróżnić jednostki zobowiązane do przeprowadzania takiego badania co roku, niezależnie od sumy aktywów, wielkości przychodów czy wielkości zatrudnienia oraz takie jednostki, które podlegają badaniu po spełnieniu warunków określonych w ustawie o rachunkowości.

Niezależnie od sumy aktywów, wielkości przychodów oraz wielkości zatrudnienia badaniu podlegają roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych oraz roczne sprawozdania finansowe - kontynuujących działalność:

 • banków krajowych, oddziałów instytucji kredytowych, oddziałów banków zagranicznych, zakładów ubezpieczeń, zakładów reasekuracji, głównych oddziałów i oddziałów zakładów ubezpieczeń, głównych oddziałów i oddziałów zakładów reasekuracji oraz oddziałów zagranicznych firm inwestycyjnych,
   
 • spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych,
   
 • jednostek działających na podstawie przepisów o obrocie papierami wartościowymi oraz przepisów o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz jednostek, o których mowa w art. 2 ust. 2b ustawy o rachunkowości,
   
 • jednostek działających na podstawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,
   
 • krajowych instytucji płatniczych i instytucji pieniądza elektronicznego,
   
 • spółek akcyjnych, z wyjątkiem spółek będących na dzień bilansowy w organizacji.

Roczne sprawozdania finansowe pozostałych jednostek (przede wszystkim spółek z o.o., jawnych, partnerskich, komandytowych, komandytowo-akcyjnych, cywilnych oraz przedsiębiorstw osób fizycznych) podlegają badaniu, jeżeli w poprzedzającym roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdanie finansowe, tj. w 2016 r., spełniły co najmniej dwa z poniższych warunków:

 • średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób,
   
 • suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2.500.000 euro, tj. kwotę: 11.060.000 zł,
   
 • przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5.000.000 euro, tj. kwotę: 22.120.000 zł.

Wyrażone w euro wielkości przeliczono na walutę polską po średnim kursie, ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski, na dzień 30 grudnia 2016 r. (31 grudnia 2016 r. przypadał w sobotę), który wynosił: 4,4240 zł/euro (por. art. 3 ust. 2 ustawy o rachunkowości).

Uwaga: Jednostki zobligowane do badania rocznego sprawozdania finansowego ze względu na wartości osiągnięte w poprzednim roku obrotowym, nie muszą zlecać badania swojego sprawozdania finansowego za pierwszy rok obrotowy.

Należy pamiętać, iż obowiązkowo muszą poddać badaniu swoje sprawozdania finansowe również te jednostki prowadzące księgi rachunkowe, które dla celów podatkowych wybrały bilansową metodę ustalania różnic kursowych (zob. art. 14b ust. 2 updof oraz art. 9b ust. 1 pkt 2 updop).

Badaniu podlegają także sprawozdania finansowe spółek przejmujących i spółek nowo zawiązanych, sporządzone za rok obrotowy, w którym nastąpiło połączenie, roczne sprawozdania finansowe jednostek sporządzone zgodnie z MSR, roczne połączone sprawozdania finansowe funduszy inwestycyjnych z wydzielonymi subfunduszami oraz roczne sprawozdania jednostkowe subfunduszy.


3. Organy uprawnione w danej jednostce do wyboru firmy audytorskiej

Firmą audytorską jest jednostka, w której badania sprawozdań finansowych przeprowadzają biegli rewidenci, wpisana na listę firm audytorskich (prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów) i prowadząca działalność w jednej z form wymienionych w art. 46 ustawy o biegłych rewidentach.

Wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego w danej jednostce dokonuje organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe tej jednostki, chyba że statut, umowa lub inne wiążące jednostkę przepisy prawa stanowią inaczej. Kierownik jednostki nie może dokonać takiego wyboru (art. 66 ust. 4 ustawy o rachunkowości).

Pojęcie organu zatwierdzającego definiuje art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy o rachunkowości, w świetle którego jest to organ, który zgodnie z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, statutem, umową lub na mocy prawa własności jest uprawniony do zatwierdzania sprawozdania finansowego jednostki. W przypadku spółki osobowej, z wyjątkiem spółki komandytowo-akcyjnej, oraz spółki cywilnej przez organ zatwierdzający rozumie się jej wspólników. Tak więc organy zatwierdzające sprawozdanie finansowe to:

 • zwyczajne walne zgromadzenie (art. 395 § 2 K.s.h.) - w spółce akcyjnej,
   
 • zwyczajne zgromadzenie (art. 231 § 2 K.s.h.) - w spółce z o.o.,
   
 • zwyczajne walne zgromadzenie (art. 146 § 1 pkt 1 K.s.h.) - w spółce komandytowo-akcyjnej,
   
 • walne zgromadzenie (art. 38 § 1 pkt 2 Prawa spółdzielczego) - w spółdzielni,
   
 • rada pracownicza (art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego), a w razie jej braku - organ założycielski - w przedsiębiorstwie państwowym,
   
 • organ założycielski - w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej,
   
 • właściciele (wspólnicy) - w spółkach komandytowej, partnerskiej, jawnej, cywilnej,
   
 • właściciel - w przedsiębiorstwie osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą.

Ważne jest, aby decyzja o wyborze firmy audytorskiej została zawarta na piśmie.


4. Termin wyboru firmy audytorskiej i zawarcia umowy o badanie

Umowę z firmą audytorską o badanie sprawozdania finansowego zawiera kierownik jednostki. Jest on zobowiązany do zawarcia takiej umowy w terminie umożliwiającym firmie audytorskiej udział w inwentaryzacji znaczących składników majątkowych (zob. art. 66 ust. 5 ustawy o rachunkowości).

Ustawa o rachunkowości dopuszcza, w odniesieniu do niektórych składników aktywów, rozpoczęcie inwentaryzacji nie wcześniej niż 3 miesiące przed końcem roku obrotowego, a jej zakończenie do 15 dnia następnego roku, a zatem w jednostkach, których rok obrotowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym, inwentaryzacja niektórych składników majątku może rozpocząć się 1 października 2017 r. W takiej sytuacji umowę o badanie rocznego sprawozdania finansowego należy podpisać przed rozpoczęciem inwentaryzacji, czyli do 30 września 2017 r. Po podpisaniu umowy należy powiadomić firmę audytorską o terminach inwentaryzacji.

Warto przypomnieć, że za kierownika jednostki, w myśl art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy o rachunkowości, uważa się członka zarządu lub innego organu zarządzającego, a jeżeli organ jest wieloosobowy - członków tego organu, z wyłączeniem pełnomocników ustanowionych przez jednostkę. W przypadku spółki jawnej i spółki cywilnej za kierownika jednostki uważa się wspólników prowadzących sprawy spółki, w przypadku spółki partnerskiej - wspólników prowadzących sprawy spółki albo zarząd, a w odniesieniu do spółki komandytowej i spółki komandytowo-akcyjnej - komplementariuszy prowadzących sprawy spółki. W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą za kierownika jednostki uważa się tę osobę; do osób wykonujących wolne zawody przepis ten stosuje się odpowiednio. Za kierownika jednostki uważa się również likwidatora, a także syndyka lub zarządcę ustanowionego w postępowaniu restrukturyzacyjnym.

Co ważne, w przypadku badania ustawowego w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o biegłych rewidentach, pierwsza umowa o badanie sprawozdania finansowego jest zawierana z firmą audytorską na okres nie krótszy niż dwa lata z możliwością przedłużenia na kolejne co najmniej dwuletnie okresy.

Więcej przeczytasz w Na temat okresu na jaki należy zawierać umowę
o badanie sprawozdania finansowego pisaliśmy
ZMR nr 16 z 2017 r. na str. 4

5. Ewidencja księgowa wydatków na badanie sprawozdania finansowego
Koszty przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego ponosi badana jednostka (por. art. 66 ust. 5 ustawy o rachunkowości). Ujmuje się je w ciężar kosztów działalności operacyjnej w układzie rodzajowym kosztów, tj. na koncie 40-2 "Usługi obce". W sytuacji gdy jednostka prowadzi ewidencję kosztów wyłącznie na kontach zespołu 5 lub równolegle na kontach zespołu 4 i 5, koszty badania sprawozdania finansowego może ująć na koncie 55 "Koszty zarządu". Są to koszty operacyjne okresu, w którym wykonano usługę.

Zatem koszty badania rocznego sprawozdania finansowego za 2017 r., przeprowadzonego w 2018 r., będą stanowiły koszty w roku wykonania usługi, tj. w 2018 r.

Jeżeli jednostka wpłaciła na rzecz firmy audytorskiej zaliczkę na poczet umowy zawartej z tą firmą, to uiszczoną zaliczkę ujmuje w księgach rachunkowych, zapisem:

      - Wn konto 21 "Rozrachunki z dostawcami",
      - Ma konto 13-0 "Rachunek bieżący".

Fakturę dokumentującą wpłaconą zaliczkę jednostka może wprowadzić do ksiąg rachunkowych według ogólnych zasad, zapisem:

   a) wartość netto faktury:
      - Wn konto 30 "Rozliczenie zakupu",
   b) VAT naliczony podlegający odliczeniu:
      - Wn konto 22-1 "VAT naliczony i jego rozliczenie",
   c) wartość brutto zobowiązania odpowiadająca kwocie zapłaconej zaliczki:
      - Ma konto 21 "Rozrachunki z dostawcami".

W sytuacji gdy jednostka do ewidencji księgowej nabycia usług nie stosuje konta 30 "Rozliczenie zakupu", to z otrzymanej faktury zaliczkowej księguje tylko podlegający odliczeniu VAT naliczony, zapisem:

      - Wn konto 22-1 "VAT naliczony i jego rozliczenie",
      - Ma konto 21 "Rozrachunki z dostawcami".

Wartość netto wpłaconej zaliczki do czasu zakończenia czynności badania rocznego sprawozdania finansowego pozostaje w ewidencji księgowej na koncie 30 "Rozliczenia zakupu" lub 21 "Rozrachunki z dostawcami".

Przykład

I. Założenia:

Roczne sprawozdanie finansowe spółki z o.o. za 2017 r. podlega obowiązkowemu badaniu. Jednostka podpisała z firmą audytorską umowę o badanie i na poczet wykonania usługi wpłaciła zaliczkę w kwocie: 4.920 zł, a następnie otrzymała fakturę dokumentującą wpłatę tej zaliczki.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. WB - wpłata zaliczki na konto firmy audytorskiej 4.920 zł 21 13-0
2. Faktura zaliczkowa:      
   a) wartość netto zaliczki 4.000 zł 30  
   b) VAT naliczony podlegający odliczeniu 920 zł 22-1  
   c) kwota wpłaconej zaliczki 4.920 zł   21

III. Księgowania:

Ewidencja księgowa wydatków na badanie sprawozdania finansowego

Jeżeli faktura zaliczkowa nie obejmuje całej ceny brutto, to - w myśl art. 106f ust. 3 ustawy o VAT - na fakturze wystawionej po wykonaniu usługi sumę usługi pomniejsza się o wartość otrzymanych części zapłaty, a kwotę podatku pomniejsza się o sumę kwot podatku wykazanego w fakturach dokumentujących otrzymanie części zapłaty. Ponadto taka faktura końcowa powinna również zawierać numery faktur wystawionych przed wykonaniem usługi.

Dane z faktury końcowej, w części podwyższającej kwoty wykazane w fakturze zaliczkowej, ujmuje się zapisem: Wn konto 30, Wn konto 22-1, Ma konto 21. Natomiast odniesienie wartości usługi w koszty okresu, w którym ją wykonano, może nastąpić zapisem:

      - Wn konto 40-2 "Usługi obce",
      - Ma konto 30 "Rozliczenie zakupu" (suma konta 30 z faktury
         zaliczkowej i końcowej)
oraz równolegle (jeżeli do ewidencji kosztów stosuje się konta zespołu 4 i 5):
      - Wn konto 55 "Koszty zarządu",
      - Ma konto 49 "Rozliczenie kosztów".
Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Księgi rachunkowe - czytaj także:

 
Przydatne linki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.