Wyszukaj

Jak szukać?»

Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca powiadamia ZUS o przychodach z pracy zarobkowej emerytów i rencistów w 2017 r.Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca przekazuje ubezpieczonym informacje zawarte w raportach złożonych do ZUS za 2017 r.28 lutego 2018 r. (środa) mija termin przekazania do US drogą elektroniczną oraz podatnikowi: PIT-11, PIT-8C, IFT-1R, PIT-RSpecjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Rachunkowość  »  Księgi rachunkowe  »   Dopłaty wnoszone w celu sfinansowania działań inwestycyjnych spółki z o.o.
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Dopłaty wnoszone w celu sfinansowania działań inwestycyjnych spółki z o.o.

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 22 (957) z dnia 1.08.2017

W związku z rozwojem spółki z o.o. wspólnicy podjęli uchwałę o wniesieniu dopłat. Pozyskane w ten sposób środki zostaną wykorzystane przez spółkę na finansowanie działań inwestycyjnych. Jak zaksięgować otrzymane dopłaty? Czy rozliczyć je wynikowo, czy kapitałowo?

Dopłaty wniesione do spółki z o.o. podlegają wykazaniu poprzez zwiększenie kapitału rezerwowego. Finansowanie inwestycji ze środków uzyskanych z dopłat nie powoduje zmniejszenia wielkości utworzonego kapitału. Kapitał ten ulega zmniejszeniu wraz z wykorzystaniem dopłat na pokrycie straty bądź w chwili ich zwrotu wspólnikom.

Kwestie związane z wnoszeniem dopłat do kapitału spółki z o.o. regulują przepisy art. 177-179 Kodeksu spółek handlowych. Wynika z nich, że dopłaty mogą być wnoszone do spółki z o.o. wyłącznie wtedy, gdy wyraźnie przewiduje to umowa spółki. Jeżeli z umowy spółki nie wynika możliwość wnoszenia dopłat, to warunkiem skutecznego ich wniesienia jest zmiana umowy.

Przepisy K.s.h. nie określają celów, na które mogą być przeznaczone dopłaty. Co do zasady, służą one powiększeniu majątku spółki w celu zwiększenia efektywności jej działania i mogą być wykorzystane na sfinansowanie bieżącej działalności, planowanych inwestycji, ale również na pokrycie strat powstałych w wyniku wcześniejszej działalności spółki.

Dopłaty powinny być nakładane i uiszczane przez wspólników równomiernie w stosunku do ich udziałów.

Organem realizującym postanowienia uchwały o wniesieniu dopłat jest zarząd spółki. Należy do niego wezwanie wspólników do uiszczenia dopłat. Jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, do dopłat zastosowanie ma art. 178 § 2 K.s.h. Zgodnie z nim, jeżeli wspólnik nie uiścił dopłaty w określonym terminie, obowiązany jest do zapłaty odsetek ustawowych. Spółka z o.o. ma także prawo domagać się naprawienia szkody powstałej na skutek niedotrzymania terminu uiszczenia kwoty dopłaty.

Dopłaty mogą być zwracane wspólnikom, jeżeli nie są wymagane na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym. Zwrot powinien być dokonany równomiernie wszystkim wspólnikom (patrz: art. 179 K.s.h.).

Dokonując ewidencji księgowej dopłat należy uwzględnić art. 36 ust. 2e ustawy o rachunkowości. W myśl tego przepisu, w razie powzięcia uchwały wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością określającej termin i wysokość dopłat, równowartość dopłat ujmuje się w odrębnej pozycji pasywów bilansu (kapitał rezerwowy z dopłat wspólników) i wykazuje się jako składnik kapitału własnego dopóty, dopóki ten nie zostanie użyty w sposób uzasadniający jego odpisanie. Uchwalone, lecz niewniesione dopłaty wykazuje się w dodatkowej pozycji kapitałów własnych "Należne dopłaty na poczet kapitału rezerwowego (wielkość ujemna)".

Uwzględniając powyższe, w księgach rachunkowych wniesienie dopłat przez wspólników do spółki z o.o. może zostać ujęte zapisem:

   1) uchwała wspólników o wniesieniu dopłat:
      - Wn konto 24 "Pozostałe rozrachunki"
         (w analityce: Rozrachunki ze wspólnikami z tytułu dopłat),
      - Ma konto 81-2 "Kapitał rezerwowy"
         (w analityce: Kapitał rezerwowy z dopłat wspólników),
   2) wniesienie dopłat przez wspólników:
      - Wn konto 13-0 "Rachunek bieżący",
      - Ma konto 24.

Należy pamiętać, że dopłaty wnoszone do spółki z o.o. podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, jako zmiana umowy spółki. Obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych powstaje z chwilą dokonania czynności prawnej. Podstawę opodatkowania w przypadku dopłat stanowi kwota tych dopłat, a stawka podatku wynosi 0,5% (por. art. 1 ust. 3 pkt 2, art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. c) oraz art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy o PCC). PCC ujmuje się w księgach rachunkowych, w ciężar kosztów rodzajowych, zapisem:

      - Wn konto 40-3 "Podatki i opłaty" lub konto zespołu 5,
      - Ma konto 13-0 "Rachunek bieżący"
         lub konto 22 "Rozrachunki publicznoprawne".

Generalnie dopłaty nie zwiększają w spółce z o.o. podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym. Jak wynika z art. 12 ust. 4 pkt 11 ustawy o PDOP, do przychodów nie zalicza się m.in. dopłat wnoszonych do spółki. Warunkiem zastosowania tego wyłączenia jest jednak wniesienie dopłat w trybie i na zasadach określonych w K.s.h. Co istotne, jeżeli wniesienie dopłat nastąpi z naruszeniem przepisów Kodeksu spółek handlowych, to wyłączenie z przychodów nie będzie miało zastosowania.

Ponieważ dopłaty nie są przychodem, wydatków poniesionych przez spółkę w związku z ich wniesieniem nie uważa się za koszty uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o PDOP. Przede wszystkim chodzi tutaj o PCC od wniesienia dopłat oraz o ewentualne odsetki wypłacane wspólnikom, jeżeli z umowy spółki lub uchwały wspólników wynika, że wnoszone dopłaty są oprocentowane (por. art. 16 ust. 1 pkt 13a ustawy o PDOP).

Ponadto należy pamiętać, że u wspólników wnoszących dopłaty nie są one kosztem uzyskania przychodów (por. art. 16 ust. 1 pkt 53 ustawy o PDOP). Warto dodać, że nie stanowią kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesione na sfinansowanie odsetek od pożyczki zaciągniętej w celu wniesienia dopłat (tak wynika z wyroku NSA z 3 lipca 2012 r., sygn. akt II FSK 2620/10). Natomiast odsetki z tytułu oprocentowania dopłat przewidzianego w umowie spółki lub w uchwale wspólników są przychodem podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Przychodem takim nie są dla wspólników zwracane dopłaty (por. art. 12 ust. 4 pkt 21 ustawy o PDOP oraz art. 21 ust. 1 pkt 51 ustawy o PDOF).

Przykład

Wspólnicy spółki z o.o. podjęli uchwałę o wniesieniu dopłat na dofinansowanie działań inwestycyjnych w wysokości 100.000 zł. Wspólnicy wpłacili na konto bankowe, w terminie określonym w uchwale, wymaganą kwotę. Od dopłat zapłacono PCC w kwocie 500 zł, tj.: 100.000 zł × 0,5%.

Dekretacja:

Opis operacji: Kwota Konto
Wn Ma
1. Uchwała wspólników o wniesieniu dopłat: 100.000 zł 24 81-2
2. Otrzymanie dopłat od wspólników: 100.000 zł 13-0 24
3. Zapłata PCC: 500 zł 40-3 13-0

Księgowania:

Dopłaty wnoszone w celu sfinansowania działań inwestycyjnych spółki z o.o.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Księgi rachunkowe - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60