Wyszukaj

Jak szukać?»

Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca powiadamia ZUS o przychodach z pracy zarobkowej emerytów i rencistów w 2017 r.Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca przekazuje ubezpieczonym informacje zawarte w raportach złożonych do ZUS za 2017 r.28 lutego 2018 r. (środa) mija termin przekazania do US drogą elektroniczną oraz podatnikowi: PIT-11, PIT-8C, IFT-1R, PIT-RSpecjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Rachunkowość  »  Księgi rachunkowe  »   Nagrody dla pracowników wypłacane z wypracowanego przez spółkę zysku ...
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Nagrody dla pracowników wypłacane z wypracowanego przez spółkę zysku netto

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (445) z dnia 1.07.2017

Za 2016 r. nasza spółka z o.o. wypracowała zysk. Część tego zysku przeznaczyliśmy na wypłatę nagród dla pracowników. Jakie zapisy towarzyszyć będą przyznaniu i wypłacie takich nagród?

1.1. Przeznaczenie zysku netto na wypłatę nagród dla pracowników
W świetle art. 53 ust. 3 i 4 ustawy o rachunkowości, podział lub pokrycie wyniku finansowego netto może nastąpić dopiero po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego przez organ zatwierdzający. W jednostkach zobowiązanych do poddania badaniu rocznego sprawozdania finansowego, przed zatwierdzeniem sprawozdania biegły rewident musi wyrazić opinię o tym sprawozdaniu bez zastrzeżeń lub z zastrzeżeniami. Podział lub pokrycie wyniku finansowego netto, dokonany bez spełnienia tego warunku, jest nieważny z mocy prawa.

W spółkach kapitałowych podziałowi podlega zysk (wynik finansowy) netto, osiągnięty za dany rok obrotowy, czyli różnica pomiędzy zyskiem brutto a obowiązkowymi obciążeniami wyniku finansowego.

Istotną kwestią jest to, że podział wyniku finansowego wymaga podjęcia uchwały organu zatwierdzającego w tej sprawie. Z treści tej uchwały powinno w sposób jednoznaczny wynikać, w jaki sposób zysk zostanie podzielony.

Wypracowany przez spółkę kapitałową zysk netto może być przeznaczony np. na wypłatę dywidendy dla wspólników, zwiększenie kapitału zapasowego lub rezerwowego, czy pokrycie straty z lat ubiegłych. Zysk ten może być także przeznaczony na wypłatę nagród dla pracowników.


1.2. Ewidencja księgowa nagród wypłacanych z zysku
Nagrody dla pracowników wypłacane z zysku netto nie mają charakteru kosztowego i nie obciążają kosztów działalności operacyjnej jednostki. W księgach rachunkowych kwotą nagrody wypłaconej z zysku na podstawie podjętej uchwały o podziale zysku obciąża się konto 82 "Rozliczenie wyniku finansowego".

Co istotne, nagrody wypłacane pracownikom z zysku netto podlegają takim samym obciążeniom jak "zwykłe" wynagrodzenie ze stosunku pracy, tj. uwzględnia się je w podstawie wymiaru składek ZUS oraz w podstawie opodatkowania podatkiem dochodowym.

Zapisy księgowe związane z naliczeniem takich nagród mogą więc przebiegać w następujący sposób:

   1) kwota nagrody przyznana pracownikom z zysku w kwocie brutto
        (na podstawie podjętej uchwały o podziale zysku):
      - Wn konto 82 "Rozliczenie wyniku finansowego",
      - Ma konto 23-0 "Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń",
   2) składki ZUS w części finansowanej przez pracownika:
      - Wn konto 23-0 "Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń",
      - Ma konto 22 "Rozrachunki publicznoprawne"
         (w analityce: Rozrachunki z ZUS),
   3) zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych:
      - Wn konto 23-0 "Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń",
      - Ma konto 22 "Rozrachunki publicznoprawne"
         (w analityce: Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu podatku dochodowego),
   4) składki ZUS w części finansowanej przez pracodawcę:
      - Wn konto 82 "Rozliczenie wyniku finansowego",
      - Ma konto 22 "Rozrachunki publicznoprawne"
         (w analityce: Rozrachunki z ZUS).

Jeżeli składki ZUS w części finansowanej przez pracodawcę nie będą finansowane z zysku, to kwota tych składek obciąży koszty działalności operacyjnej, zapisem:

      - Wn konto 40-5 "Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia"
         lub konto zespołu 5,
      - Ma konto 22 "Rozrachunki publicznoprawne"
         (w analityce: Rozrachunki z ZUS).

Zwracamy uwagę, że źródło finansowania składek ZUS powinno być wskazane w uchwale o podziale zysku.

Przykład

I. Założenia:

  1. Spółka z o.o. za 2016 r. wypracowała zysk netto w kwocie: 350.000 zł.
     
  2. Zgodnie z podjętą uchwałą zgromadzenia wspólników, część zysku w kwocie: 96.488 zł (łącznie ze składkami ZUS obciążającymi spółkę, wynoszącymi: 16.488 zł) przeznaczono na nagrody roczne dla pracowników.
     
  3. Według listy płac składki ZUS obciążające pracowników wynoszą: 10.968 zł, składka zdrowotna: 6.213 zł, podatek dochodowy od osób fizycznych: 7.076 zł (kwoty przykładowe).

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. PK - zaksięgowanie nagród dla pracowników:      
   a) kwota nagrody 80.000 zł   23-0
   b) składki ZUS obciążające pracodawcę (pokrywane z zysku) 16.488 zł   22
   c) kwota ogółem 96.488 zł 82  
2. Lista płac - potrącenia:      
   a) składki ZUS, w części obciążającej pracowników i składka zdrowotna 17.181 zł 23-0 22
   b) zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych 7.076 zł 23-0 22
3. WB - wypłata nagród, w kwocie pomniejszonej o pobrane składki ZUS i podatek dochodowy: 80.000 zł - 17.181 zł - 7.076 zł =  55.743 zł 23-0 13-0

III. Księgowania:

Ewidencja księgowa nagród wypłacanych z zysku


1.3. Ujmowanie nagród wypłaconych z zysku netto w kosztach podatkowych

Ujmowanie nagród wypłaconych z zysku netto w kosztach podatkowycKwestia ujmowania w kosztach uzyskania przychodów nagród dla pracowników wypłaconych z zysku netto (z dochodu po opodatkowaniu podatkiem dochodowym) przez długi czas była przedmiotem sporu (zarówno między podatnikami a organami podatkowymi, jak też w orzecznictwie).

Przypomnijmy, iż z uchwały siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z 22 czerwca 2015 r., sygn. akt II FPS 3/15 (orzeczenie prawomocne), wynika, że nagrody i premie wypłacone pracownikom przez podatnika CIT z dochodu po opodatkowaniu mogą stanowić koszty uzyskania przychodów tego podatnika. Stanowiska zawartego w tej uchwale nie podzielił NSA w postanowieniu z 13 października 2015 r., sygn. akt II FSK 3069/13. Jednak NSA w składzie siedmiu sędziów 1 lutego 2016 r. wydał kolejną uchwałę (sygn. akt II FPS 5/15). Orzekł w niej, że nagrody i premie, wypłacane pracownikom z dochodu po opodatkowaniu podatkiem dochodowym, mogą stanowić koszty uzyskania przychodów pracodawcy w miesiącu ich wypłaty.

Orzecznictwo Obszerna baza orzeczeń wydawanych
przez sądy i inne organy państwa
dostępna jest w serwisie
www.orzecznictwo.gofin.pl

Ujmowanie nagród wypłaconych z zysku netto w kosztach podatkowyc Aktualnie organy podatkowe prezentują stanowisko, że nagrody/premie dla pracowników wypłacone z zysku netto mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Tak uznał np. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 6 października 2016 r., nr ILPB2/4510-1-61/16-2/PS, a także Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 19 lutego 2016 r., nr IPPB6/4510-418/15-2/AK.

Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów nagród wypłaconych pracownikom przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych z dochodu po opodatkowaniu nie ma wpływu na ewidencję księgową. Jak wspomniano we wcześniejszej części tego opracowania, dla celów bilansowych nagrody dla pracowników z zysku netto nie mają charakteru kosztowego i nie obciążają kosztów działalności operacyjnej jednostki (odnoszone są one na konto 82).

Należy jednocześnie pamiętać, że na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 40 updop, należne od wypłat z zysku m.in. składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracodawcę są wyłączone z kosztów podatkowych. Jak bowiem wynika z tego przepisu, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów składek na ubezpieczenia społeczne oraz na Fundusz Pracy i na inne fundusze celowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw - od nagród i premii, wypłacanych w gotówce lub w papierach wartościowych z dochodu po opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Księgi rachunkowe - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60