Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Rachunkowość  »  Księgi rachunkowe  »   Świadczenia urlopowe wypłacane pracownikom
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Świadczenia urlopowe wypłacane pracownikom

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (443) z dnia 1.06.2017
1. Ustalanie i wypłacanie świadczeń urlopowych

Na mocy art. 3 ust. 3 ustawy o ZFŚS, pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty mogą tworzyć zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS) lub wypłacać świadczenia urlopowe. Wysokość świadczenia urlopowego - na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy o ZFŚS - nie może przekroczyć wysokości odpisu podstawowego, odpowiedniego do rodzaju zatrudnienia pracownika. Wysokość świadczenia ustalana jest proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy pracownika, z tym że zasada proporcjonalności nie dotyczy pracowników młodocianych. Kwota świadczenia urlopowego może być niższa od wysokości odpisu odpowiedniego dla danego rodzaju zatrudnienia pracownika, ale nie może tej wysokości przekroczyć.

Przepisy prawne Ujednolicony tekst ustawy o zakładowym
funduszu świadczeń socjalnych dostępny jest
w serwisie www.przepisy.gofin.pl

Wysokość świadczenia urlopowego odpowiada wysokości odpisu podstawowego na ZFŚS. Obecnie odpis podstawowy na pracownika zatrudnionego w normalnych warunkach pracy i na pełny etat wynosi 1.185,66 zł.

Wysokość świadczeń urlopowych w 2017 r.
Wymiar czasu pracy Pracownik zatrudniony w normalnych warunkach Pracownik wykonujący prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze Pracownik młodociany
(I rok nauki) (II rok nauki) (III rok nauki)
Pełny etat 1.185,66 zł 1.580,89 zł 158,09 zł 189,71 zł 221,32 zł
3/4 etatu 889,25 zł 1.185,67 zł
1/2 etatu 592,83 zł 790,45 zł
1/4 etatu 296,42 zł 395,22 zł

Warto przypomnieć, iż ZFŚS tworzy się z corocznego odpisu podstawowego, naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych. Wysokość odpisu na ZFŚS w 2017 r. ustala się na podstawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2012 r. ogłoszonego przez Prezesa GUS (por. art. 5f ustawy o ZFŚS). Wynagrodzenie to wynosi 3.161,77 zł (Mon. Pol. z 2013 r. poz. 107). Wysokość odpisu podstawowego wynosi na jednego zatrudnionego 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa wyżej. Przy czym na jednego pracownika wykonującego prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze - w rozumieniu przepisów o emeryturach pomostowych, wynosi 50% tego wynagrodzenia. Natomiast na jednego pracownika młodocianego wynosi w pierwszym roku nauki 5%, w drugim roku nauki 6%, a w trzecim roku nauki 7% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa wyżej.

Wypłata świadczenia urlopowego następuje ze środków obrotowych pracodawcy zgodnie z warunkami zawartymi w ustawie o ZFŚS. Świadczenie urlopowe przysługuje każdemu pracownikowi, który korzysta w danym roku kalendarzowym z urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Świadczenie to musi zostać wypłacone pracownikowi najpóźniej w ostatnim dniu poprzedzającym rozpoczęcie urlopu wypoczynkowego. Co ważne, dla wypłaty tego świadczenia nie ma znaczenia, czy pracownik uprawniony do jego otrzymania korzysta z zaległego urlopu wypoczynkowego, czy też z urlopu przysługującego za rok, w którym urlop jest wykorzystywany.

Uwaga: Jeżeli świadczenia urlopowe wypłacane są do wysokości nieprzekraczającej rocznie kwoty odpisu podstawowego, to nie stanowią one podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. W sytuacji gdy pracodawca wypłaci pracownikowi świadczenie urlopowe w wysokości wyższej niż określona w ustawie o ZFŚS, nadwyżka ponad tę kwotę podlega oskładkowaniu.

Świadczenie urlopowe stanowi dla pracownika przychód ze stosunku pracy. Pracodawca ma więc obowiązek pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Zwracamy również uwagę, że termin wypłaty świadczenia urlopowego zazwyczaj różni się od terminu wypłaty wynagrodzenia za pracę. Dlatego, dokonując dwóch różnych wypłat pracownikowi w tym samym miesiącu, składki ZUS i zaliczkę na podatek dochodowy ustala się od każdej dokonanej wypłaty narastająco, to znaczy rozliczając kolejną wypłatę uwzględnia się (łączy ją) z wypłatą wcześniejszą.


2. Ujęcie świadczeń urlopowych w księgach rachunkowych

W księgach rachunkowych świadczenia urlopowe odnosi się w ciężar konta 40-5 "Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia" lub odpowiedniego konta w zespole 5.

Przykład

I. Założenia:

 1. Pracodawca zatrudniający 15 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, który nie jest zobowiązany do tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, wypłaca pracownikom świadczenie urlopowe zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy o ZFŚS.
   
 2. W dniu 12 maja 2017 r. pracodawca wypłacił świadczenie urlopowe pracownikowi zatrudnionemu w normalnych warunkach pracy i w pełnym wymiarze czasu pracy. Z urlopu wypoczynkowego pracownik korzystał w terminie 15-28 maja 2017 r.
   
 3. Wartość brutto przyznanego świadczenia wyniosła: 1.185,66 zł. Pracownikowi wypłacono świadczenie po potrąceniu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Przyjęto, że jest to pierwsza wypłata w maju 2017 r., a pracownik złożył PIT-2 i przysługują mu podstawowe koszty uzyskania przychodów.
   
 4. Ewidencję kosztów jednostka prowadzi tylko w układzie rodzajowym.
Kalkulatory Kalkulator wynagrodzeń
dostępny jest w serwisie
www.kalkulatory.gofin.pl

II. Ustalenie wielkości świadczenia do wypłaty:

 1. Podstawa opodatkowania (po zaokrągleniu): 1.185,66 zł - 111,25 zł = 1.074 zł.
   
 2. Kwota podatku (po zaokrągleniu): (1.074 zł × 18%) - 46,33 zł = 147 zł.
   
 3. Kwota do wypłaty pracownikowi: 1.185,66 zł - 147 zł = 1.038,66 zł.

III. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. LP - odniesienie w koszty wartości brutto świadczenia urlopowego 1.185,66 zł 40-5 23-4
2. PK - potrącenie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych 147,00 zł 23-4 22
3. WB - wypłata pracownikowi świadczenia urlopowego w kwocie netto 1.038,66 zł 23-4 13-0

IV. Księgowania:

Ujęcie świadczeń urlopowych w księgach rachunkowych

Księgi rachunkowe - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60