Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Rachunkowość  »  Księgi rachunkowe  »   Rozliczanie dotacji otrzymanej na ulepszenie środka trwałego
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Rozliczanie dotacji otrzymanej na ulepszenie środka trwałego

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (440) z dnia 20.04.2017

Czy dotację otrzymaną na ulepszenie środka trwałego powinniśmy rozliczać analogicznie jak dotacje na nabycie lub wytworzenie środków trwałych, czyli za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych przychodów?

1. Ewidencja księgowa dotacji otrzymanej na pokrycie kosztów ulepszenia środka trwałego
Choć z art. 41 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości nie wynika bezpośrednio konieczność rozliczania dotacji otrzymanych na ulepszenie środków trwałych za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych przychodów, jednak regulacje zawarte w tym przepisie wskazane jest stosować również do takich kwot.

W myśl wspomnianego art. 41 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości, rozliczenia międzyokresowe przychodów, dokonywane z zachowaniem zasady ostrożności, obejmują w szczególności m.in. środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych, w tym także środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych, jeżeli stosownie do innych ustaw nie zwiększają one kapitałów (funduszy) własnych. Zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równolegle do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych lub kosztów prac rozwojowych sfinansowanych z tych źródeł.

Jednocześnie, stosownie do art. 3 ust. 1 pkt 16 ustawy o rachunkowości, przez środki trwałe w budowie rozumie się zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego.

Ponadto, zasadę ujmowania dotacji na nabycie lub wytworzenie środków trwałych poprzez rozliczenia międzyokresowe przychodów wprowadzono po to, aby przychody z otrzymania dotacji, jak i dokonywane odpisy amortyzacyjne od środków trwałych zakupionych lub wytworzonych przy udziale tych dotacji nie wpływały na wynik finansowy jednostki. Za zasadne należy wiec uznać przyjęcie takiego rozwiązania również w odniesieniu do kwot otrzymanych na sfinansowanie ulepszenia już istniejącego środka trwałego.

Otrzymane przez jednostkę środki pieniężne (dotacje) na pokrycie kosztów ulepszenia środka trwałego podlegać będą - w momencie ich otrzymania - ujęciu na koncie rozliczeń międzyokresowych przychodów, zapisem:
      - Wn konto 13-0 "Rachunek bieżący",
      - Ma konto 84 "Rozliczenia międzyokresowe przychodów".

Rozliczanie dotacji, tzn. stopniowe odnoszenie w pozostałe przychody operacyjne, następuje zapisem:

      - Wn konto 84 "Rozliczenia międzyokresowe przychodów",
      - Ma konto 76-0 "Pozostałe przychody operacyjne".

Rozliczanie to rozpocznie się dopiero po zakończeniu ulepszenia i przeksięgowaniu wartości poniesionych nakładów (ujętych na koncie 08) na zwiększenie wartości początkowej środka trwałego i następować będzie równolegle do odpisu amortyzacyjnego naliczanego od ulepszonego środka trwałego.


2. Okres odpisywania kwoty otrzymanego dofinansowania w pozostałe przychody operacyjne

W przypadku dofinansowania otrzymanego na pokrycie kosztów ulepszenia już istniejącego środka trwałego istotną kwestią jest okres odpisywania kwoty ujętej na koncie rozliczeń międzyokresowych przychodów w pozostałe przychody operacyjne. Rozliczanie tej kwoty na podstawie proporcji udziału dofinansowania do ogólnej wartości początkowej nie zapewni pełnego odpisania otrzymanych środków w okresie amortyzacji ulepszonego środka trwałego.

Dlatego - naszym zdaniem - najlepszym rozwiązaniem w takim przypadku jest odpisywanie rozliczeń międzyokresowych przychodów nie w proporcji (dotacji do wartości początkowej), lecz poprzez podzielenie kwoty dotacji przez pozostały okres amortyzacji ulepszonego środka trwałego. Pełne rozliczenie konta 84 nastąpi wówczas wraz z dokonaniem ostatniego odpisu amortyzacyjnego.

Przykład

Dotacja na ulepszenie nie w pełni zamortyzowanego środka trwałego

I. Założenia:

 1. W marcu 2017 r. jednostka dokonała ulepszenia istniejącego środka trwałego o wartości początkowej: 81.000 zł, który podlegał amortyzacji od 33 miesięcy stawką 20%. Dotychczasowe umorzenie wynosi: 44.550 zł.
   
 2. Poniesione na ulepszenie nakłady, udokumentowane fakturą, wyniosły: 7.380 zł brutto (w tym VAT: 1.380 zł). Wartość poniesionych nakładów (ujętych na koncie 08) przeksięgowano na zwiększenie wartości początkowej środka trwałego w marcu 2017 r.
   
 3. W kwietniu 2017 r. na rachunek bankowy jednostki wpłynęła kwota: 6.000 zł tytułem pokrycia kosztów ulepszenia środka trwałego.
   
 4. Ewidencję kosztów działalności operacyjnej jednostka prowadzi wyłącznie na kontach zespołu 4.

II. Ustalenie kwoty odpisów amortyzacyjnych po dokonaniu ulepszenia i rozliczenie refundacji:

1. Miesięczny odpis amortyzacyjny po zwiększeniu wartości początkowej wyniesie:

[(81.000 zł + 6.000 zł) × 20%] : 12 miesięcy = 1.450 zł.

2. Okres dokonywania odpisów od ulepszonego środka trwałego:

[(81.000 zł + 6.000 zł) - 44.550 zł] : 1.450 zł = 29,2758 ? 30 miesięcy.

3. Ostatni odpis wyniesie: (87.000 zł - 44.550 zł) - (29 m-cy × 1.450 zł) = 400 zł.

4. Kwota podlegająca miesięcznemu odpisywaniu z konta 84 na pozostałe przychody operacyjne (w proporcji do długości pozostałego okresu amortyzacji) wyniesie:

6.000 zł : 30 miesięcy = 200 zł.

III. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. FZ - faktura dokumentująca zakup usługi związanej z ulepszeniem środka trwałego:      
   a) wartość brutto faktury 7.380 zł 30 24
   b) VAT naliczony podlegający odliczeniu 1.380 zł 22-1 30
   c) wartość netto usługi: 7.380 zł - 1.380 zł =  6.000 zł 08 30
2. WB - wpływ środków na pokrycie kosztów ulepszenia środka trwałego 6.000 zł 13-0 84
3. PK - przeksięgowanie wartości poniesionych nakładów (ujętych na koncie 08) na zwiększenie wartości początkowej środka trwałego 6.000 zł 01 08
4. PK - miesięczny odpis amortyzacyjny 1.450 zł 40-0 07-1
5. PK - zarachowanie do pozostałych przychodów operacyjnych kwoty dofinansowania odpowiadającej dokonanym odpisom amortyzacyjnym, w części sfinansowanej z otrzymanych środków pieniężnych 200 zł 84 76-0

IV. Księgowania:

Dotacja na ulepszenie nie w pełni zamortyzowanego środka trwałego

Przykład

Dotacja na ulepszenie całkowicie zamortyzowanego środka trwałego

I. Założenia:

 1. W marcu 2017 r. jednostka dokonała ulepszenia całkowicie zamortyzowanego środka trwałego o wartości początkowej: 78.000 zł. Amortyzacji dokonywano metodą liniową z zastosowaniem stawki amortyzacyjnej: 20%.
   
 2. Poniesione na ulepszenie nakłady, udokumentowane fakturą, wyniosły: 14.760 zł brutto (w tym VAT: 2.760 zł). Wartość poniesionych nakładów (ujętych na koncie 08) przeksięgowano na zwiększenie wartości początkowej środka trwałego w marcu 2017 r.
   
 3. W następnym miesiącu na rachunek bankowy jednostki wpłynęła kwota: 9.600 zł tytułem pokrycia części kosztów ulepszenia środka trwałego.
   
 4. Ewidencję kosztów działalności operacyjnej jednostka prowadzi wyłącznie na kontach zespołu 4.

II. Ustalenie kwoty odpisów amortyzacyjnych po dokonaniu ulepszenia i rozliczenie refundacji:

1. Miesięczny odpis amortyzacyjny po zwiększeniu wartości początkowej wyniesie:

[(78.000 zł + 12.000 zł) × 20%] : 12 miesięcy = 1.500 zł.

2. Okres dokonywania odpisów od ulepszonego środka trwałego:

12.000 zł : 1.500 zł = 8 miesięcy.

3. Kwota podlegająca miesięcznemu odpisywaniu z konta 84 na pozostałe przychody operacyjne (w proporcji do długości pozostałego okresu amortyzacji) wyniesie:

9.600 zł : 8 miesięcy = 1.200 zł.

III. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. FZ - faktura dokumentująca zakup usługi związanej z ulepszeniem środka trwałego:      
   a) wartość brutto faktury 14.760 zł 30 24
   b) VAT naliczony podlegający odliczeniu 2.760 zł 22-1 30
   c) wartość netto usługi: 14.760 zł - 2.760 zł =  12.000 zł 08 30
2. WB - wpływ środków na pokrycie części kosztów ulepszenia środka trwałego 9.600 zł 13-0 84
3. PK - przeksięgowanie wartości poniesionych nakładów (ujętych na koncie 08) na zwiększenie wartości początkowej środka trwałego 12.000 zł 01 08
4. PK - miesięczny odpis amortyzacyjny 1.500 zł 40-0 07-1
5. PK - zarachowanie do pozostałych przychodów operacyjnych kwoty dofinansowania odpowiadającej dokonanym odpisom amortyzacyjnym, w części sfinansowanej z otrzymanych środków pieniężnych 1.200 zł 84 76-0

IV. Księgowania:

Dotacja na ulepszenie całkowicie zamortyzowanego środka trwałego

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Księgi rachunkowe - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.