Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Rachunkowość  »  Księgi rachunkowe  »   Składanie i ogłaszanie rocznych sprawozdań finansowych
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Składanie i ogłaszanie rocznych sprawozdań finansowych

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (440) z dnia 20.04.2017
1. Obowiązek złożenia sprawozdania finansowego w rejestrze sądowym
Termin przekazania sprawozdania do KRS

Obowiązek złożenia rocznego sprawozdania finansowego wraz z odpowiednimi dokumentami we właściwym rejestrze sądowym wynika z art. 69 ust. 1 ustawy o rachunkowości i dotyczy jednostek gospodarczych wpisanych do tego rejestru, np.: spółek z o.o., spółek akcyjnych, spółek komandytowych, spółek komandytowo-akcyjnych, spółek jawnych, spółek partnerskich, spółdzielni.

Dokumenty, które należy przekazać do sądu rejestrowego, to:

 • (roczne) sprawozdanie finansowe (wszystkie jego elementy),
   
 • opinia biegłego rewidenta, jeżeli na podstawie przepisów o rachunkowości sprawozdanie podlegało obowiązkowi badania,
   
 • odpis uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego,
   
 • odpis uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty (nie dotyczy spółek w likwidacji),
   
 • sprawozdanie z działalności - dotyczy jednostek określonych w art. 49 ust. 1 ustawy o rachunkowości (o ile jednostki te nie korzystają z uproszczeń przewidzianych dla jednostek mikro lub małych w tym względzie).
Kierownik jednostki wpisanej do KRS powinien złożyć do rejestru roczne sprawozdanie finansowe wraz z odpowiednimi dokumentami w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego. Natomiast zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego przez organ zatwierdzający powinno nastąpić nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego (zob. art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości).

Przykład

Sprawozdanie finansowe za 2016 r. zostało zatwierdzone 3 kwietnia 2017 r. W takiej sytuacji należało je złożyć w Krajowym Rejestrze Sądowym do 18 kwietnia 2017 r.


Uwaga:
Jednostki, które dobrowolnie poddały badaniu swoje sprawozdanie finansowe, nie mają obowiązku składania do KRS opinii biegłego rewidenta.


Jeżeli sprawozdanie finansowe nie zostanie zatwierdzone w terminie 6 miesięcy od dnia bilansowego, to - na podstawie art. 69 ust. 2 ustawy o rachunkowości - należy je złożyć w rejestrze sądowym dwukrotnie:

1) w ciągu 15 dni po upływie terminu zatwierdzenia (jeszcze niezatwierdzone), a także

2) 15 dni po jego zatwierdzeniu wraz z dokumentami wymienionymi w art. 69 ust. 1 ustawy o rachunkowości.

Obowiązek złożenia sprawozdania finansowego w rejestrze sądowym Dodajmy, iż w jednostkach, które rozpoczęły działalność w pierwszej połowie roku, a za rok obrotowy przyjęły rok kalendarzowy pierwszym rocznym sprawozdaniem finansowym podlegającym wpisowi do rejestru jest sprawozdanie obejmujące okres od dnia rozpoczęcia działalności do końca roku kalendarzowego. Takie stanowisko przyjął Sąd Najwyższy w uchwale z 24 kwietnia 2014 r., sygn. akt III CZP 15/14.

W celu wywiązania się z obowiązku złożenia sprawozdania w KRS jednostka może złożyć wniosek papierowy albo elektroniczny.

Formularze wymagane przy składaniu sprawozdania do KRS drogą tradycyjną (papierową)

Przekazanie sprawozdania finansowego wraz z dokumentami drogą tradycyjną (papierową) może nastąpić:

1) na podstawie odrębnego wniosku, tj. sporządzonego na druku KRS-Z30 "Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - sprawozdania finansowe i inne dokumenty" (uniwersalny druk dla każdej spółki); należy do niego załączyć potrzebne dokumenty,

2) przy okazji zgłaszania zmiany danych spółki do KRS; w takim przypadku nie składa się KRS-Z30; podstawą wniosku jest wówczas KRS-Z1 (dla spółki jawnej, komandytowej oraz partnerskiej), KRS-Z2 (dla spółki komandytowo-akcyjnej) albo KRS-Z3 (dla spółki z o.o. i akcyjnej); załącznikami do nich są KRS-ZN "Sprawozdania finansowe i inne dokumenty" (odnoszący się do sprawozdania finansowego) i ewentualnie inne właściwe załączniki.

Opłata wnoszona do sądu za wpis do KRS

Składając wniosek w sądzie rejestrowym wnioskodawca musi pamiętać o uiszczeniu opłat od wniosku. Za złożenie sprawozdania finansowego, gdy nie jest połączone z wnioskiem o zmianę danych podmiotu w KRS, uiszcza się opłatę w kwocie 140 zł (w tym opłata sądowa - 40 zł oraz opłata za publikację w MSiG - 100 zł).

Jeżeli złożenie rocznego sprawozdania finansowego połączone jest z wnioskiem o zmianę danych podmiotu, to uiszcza się opłatę w kwocie: 350 zł (w tym opłata sądowa - 250 zł oraz opłata za publikację w MSiG - 100 zł).

Opłaty za złożenie wniosku do KRS zalicza się w roku ich poniesienia do kosztów działalności operacyjnej, zapisem:
      - Wn konto 40-3 "Podatki i opłaty" lub 55 "Koszty zarządu",
      - Ma konto 10 "Kasa" lub 13-0 "Rachunek bieżący".

Składanie sprawozdania do KRS drogą elektroniczną

Sprawozdanie finansowe wraz z wymaganymi dokumentami przekazuje się do sądu rejestrowego także drogą elektroniczną. Wnioski do KRS drogą elektroniczną można składać korzystając z portalu Ministerstwa Sprawiedliwości dostępnego pod adresem: http://pdi.ms.gov.pl/portal_v1/.

Ponadto jednostki mogą składać do KRS sprawozdania finansowe poprzez portal S24. Na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości www.ekrs.ms.gov.pl w zakładce Pomoc dostępna jest "Dokumentacja użytkownika systemu informatycznego portalu S24" Wersja: 3:17 z 1 marca 2017 r. Tak jak dotychczas, z możliwości złożenia sprawozdania finansowego za pośrednictwem portalu S24 mogą korzystać wszystkie podmioty z rejestru przedsiębiorców, a nie tylko te spółki, które zostały zarejestrowane w trybie S24. W odniesieniu do tych ostatnich uruchomiono możliwość zatwierdzenia sprawozdania w trybie S24.

Więcej przeczytasz w Na ten temat można przeczytać
Gazecie Podatkowej nr 3 z 9 stycznia 2017 r.
na str. 15

Wszystkie wnioski o zmianę danych składane do sądu rejestrowego drogą elektroniczną wymagają opatrzenia ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem ePUAP.

Następstwa niezłożenia sprawozdania do KRS

Sankcje za niedopełnienie obowiązków związanych ze złożeniem rocznego sprawozdania finansowego w KRS zawarto w art. 79 pkt 4 ustawy o rachunkowości, w świetle którego, kto wbrew przepisom ustawy m.in. nie składa sprawozdania finansowego lub sprawozdania z działalności we właściwym rejestrze sądowym, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

Co istotne, sąd rejestrowy zobowiązany jest do wszczęcia z urzędu postępowania o rozwiązanie podmiotu wpisanego do KRS bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, w przypadku, gdy mimo wezwania sądu rejestrowego nie złożono rocznych sprawozdań finansowych za 2 kolejne lata obrotowe (por. art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym - Dz. U. z 2017 r. poz. 700).

Oświadczenie o braku obowiązku sporządzenia i złożenia sprawozdania

W myśl art. 70a ustawy o rachunkowości, kierownik jednostki będącej spółką jawną osób fizycznych lub spółką partnerską, której przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy nie osiągnęły limitu zobowiązującego do prowadzenia ksiąg rachunkowych i która nie stosuje zasad rachunkowości, składa w sądzie rejestrowym prowadzącym Krajowy Rejestr Sądowy, w terminie 6 miesięcy od dnia kończącego rok obrotowy oświadczenie o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego.

Co ważne, w tym przypadku nie ma zastosowania art. 69 ust. 2 ustawy o rachunkowości, który wydłuża termin złożenia sprawozdania finansowego do sądu rejestrowego o 15 dni, jeżeli sprawozdanie finansowe w ustawowym (6 miesięcznym) terminie nie zostało zatwierdzone. Tak więc oświadczenie o braku obowiązku sporządzenia i złożenia sprawozdania finansowego za 2016 r. musi być złożone do końca czerwca 2017 r.

Oświadczenie o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego złożyć należy korzystając z urzędowych formularzy KRS
KRS-Z30 KRS-ZN
Drukiem tym należy się posłużyć, gdy spółka składa wyłącznie omawiane oświadczenie. Wniosek ten nie podlega opłatom. Spółka nie otrzyma postanowienia uwzględniającego taki wniosek. O tym, że został on uwzględniony, będzie można się przekonać przeglądając odpis (wydruk) spółki z KRS (sprawdzając informacje w dziale 3, rubryce 2). Druk ten stanowi załącznik do druku m.in. KRS-Z1. Zatem drukiem KRS-ZN należy posłużyć się, gdy omawiane oświadczenie będzie składane przy okazji zgłaszania zmiany danych spółki. W takiej sytuacji trzeba uiścić tylko opłaty od wniosku o zmianę danych.

2. Ogłoszenie sprawozdania finansowego w MSiG
Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (właściciel przedsiębiorstwa osób fizycznych oraz wspólnicy spółki cywilnej) nie figurują w Krajowym Rejestrze Sądowym, więc nie składają rocznych sprawozdań finansowych do KRS. Jeśli jednak roczne sprawozdanie takich jednostek, nieobjętych wpisem do KRS, podlega obowiązkowemu badaniu przez biegłego rewidenta, to mają one obowiązek przekazania tego sprawozdania wraz z wymaganymi dokumentami do ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Kierownik jednostki, o której mowa w art. 64 ustawy o rachunkowości, do której nie ma zastosowania art. 69 tej ustawy, jest obowiązany złożyć wprowadzenie do sprawozdania finansowego stanowiące część informacji dodatkowej, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy do ogłoszenia w ciągu 15 dni od dnia ich zatwierdzenia, wraz z opinią biegłego rewidenta oraz odpisem uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty (art. 70 ww. ustawy).

Przykład

Sprawozdanie finansowe spółki cywilnej za 2016 r. podlegało obowiązkowemu badaniu i zostało zatwierdzone 30 marca 2017 r. W takiej sytuacji należało je złożyć do ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wraz z odpowiednimi dokumentami do 14 kwietnia 2017 r.

Opłata za ogłoszenie rocznego sprawozdania finansowego wraz z wymaganymi dokumentami w MSiG jest stała i wynosi 500 zł.

Dodajmy, iż na podstawie art. 79 pkt 3 ustawy o rachunkowości, kto wbrew przepisom ustawy nie składa sprawozdania finansowego do ogłoszenia podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.


3. Złożenie sprawozdania finansowego do urzędu skarbowego
Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych

Z przepisów art. 45 ust. 5 updof wynika, iż podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzący księgi rachunkowe zobowiązani są do dołączenia sprawozdania finansowego do zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, składanego urzędom skarbowym w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych powinni roczne sprawozdanie finansowe za 2016 r. złożyć do właściwego urzędu skarbowego wraz z zeznaniem podatkowym za 2016 r. najpóźniej 2 maja 2017 r.

Z uwagi na fakt, iż w bieżącym roku 30 kwietnia przypada w dzień wolny (niedziela), ostateczny termin przekazania rocznego sprawozdania finansowego do urzędu skarbowego przesuwa się na 2 maja 2017 r. (wtorek).

Na sprawozdanie to składać się będą: bilans, rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa (wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia). Podatnicy, których sprawozdanie finansowe podlega obowiązkowemu badaniu na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości - oprócz powyższych elementów - składają także sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych oraz zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym.


Uwaga:
Nawet jeżeli sprawozdanie finansowe było badane przez biegłego rewidenta, podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych nie mają obowiązku składania w urzędzie skarbowym opinii i raportu biegłego rewidenta. Ponadto mogą złożyć sprawozdanie finansowe przed jego zatwierdzeniem. Późniejszy termin zatwierdzenia sprawozdania finansowego nie zobowiązuje do ponownego jego złożenia.


W przypadku spółek osobowych podatnikami podatku dochodowego są wspólnicy tych spółek, natomiast księgi rachunkowe prowadzi spółka i to ona - a nie każdy wspólnik z osobna - sporządza sprawozdanie finansowe.

Jak wynika z § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie właściwości organów podatkowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 122), w przypadku spółki niemającej osobowości prawnej właściwym miejscowo organem podatkowym, w którym składa się sprawozdanie finansowe, jest:

1) organ podatkowy właściwy ze względu na adres siedziby spółki, jeżeli przynajmniej dla jednego wspólnika jest on właściwy;

2) organ podatkowy właściwy dla jednego ze wspólników wedle ich wyboru, jeżeli organ podatkowy, o którym mowa w pkt 1, nie jest właściwy dla żadnego ze wspólników, a jeżeli wspólnicy nie dokonali wyboru - organ podatkowy właściwy dla wspólnika wskazanego w pierwszej kolejności w umowie spółki.

Sprawozdanie finansowe spółki osobowej może zostać złożone do urzędu skarbowego tylko raz przez jednego ze wspólników.

Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych

Na podstawie art. 27 ust. 2 updop, podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych zobowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego przekazują do urzędu skarbowego sprawozdanie wraz z opinią i raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, a spółki - także odpis uchwały zgromadzenia zatwierdzającej sprawozdanie finansowe. Obowiązek złożenia opinii i raportu nie dotyczy podatników, których sprawozdania finansowe, na podstawie odrębnych przepisów, są zwolnione z obowiązku badania.

Przykład

Sprawozdanie finansowe spółki z o.o. za 2016 r. zostało zatwierdzone 3 kwietnia 2017 r. W takiej sytuacji należało je złożyć w urzędzie skarbowym do 13 kwietnia 2017 r.

Zwracamy uwagę, iż na wypełnienie obowiązku przekazania sprawozdania do urzędu skarbowego podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych mają 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, bez względu na to czy zatwierdzenie nastąpiło w obowiązującym terminie (tj. zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości), czy później. Nie ma obowiązku składania w urzędzie skarbowym niezatwierdzonych sprawozdań finansowych.


4. Przekazanie sprawozdania finansowego do oddziału PFRON
Podmioty korzystające ze wsparcia udzielanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) zobowiązane są do przekazania sprawozdań finansowych za 2016 r. lub oświadczeń o braku obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych do właściwego oddziału PFRON (a nie - tak jak w latach poprzednich - do biura PFRON w Warszawie) w terminie do 30 kwietnia 2017 r.

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. nr 53, poz. 312 ze zm.), wnioskodawca przedstawia podmiotowi udzielającemu pomocy informacje dotyczące sytuacji ekonomicznej, w tym sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzane zgodnie z przepisami o rachunkowości.

Powyższy obowiązek - w myśl § 2 ust. 1b i ust. 3 ww. rozporządzenia - nie dotyczy:

 • wnioskodawców ubiegających się o pomoc udzielaną na podstawie art. 34a ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2015 r. poz. 1052 i 1854),
   
 • mikro- i małych przedsiębiorców, o których mowa w art. 2 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187), ubiegających się o pomoc publiczną udzielaną na warunkach określonych w tym rozporządzeniu, jeżeli do ustalenia wartości tej pomocy nie jest konieczne ustalenie stopy referencyjnej mającej zastosowanie do wnioskodawcy.

Sprawozdania finansowe składane do PFRON muszą spełniać warunki określone w ustawie o rachunkowości, co oznacza, że powinny składać się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej, a w przypadku jednostek, których sprawozdania finansowe podlegają badaniu - także z zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym i rachunku przepływów pieniężnych. Dokumentacja powinna być kompletna, czytelna, podpisana przez osobę sporządzającą oraz przez wszystkie osoby wchodzące w skład organu kierującego danym podmiotem - zgodnie z wymogami określonymi w art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości. Należy złożyć ją w oryginale lub w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentacji podmiotu.

PFRONNależy pamiętać, że od 1 stycznia 2017 r. sprawozdania finansowe lub oświadczenia o braku obowiązku ich sporządzania należy przesyłać do oddziału PFRON, właściwego terytorialnie dla siedziby podmiotu (obszar działania oddziału pokrywa się z obszarem województwa). Z komunikatu zamieszczonego na stronie internetowej www.pfron.org.pl w zakładce Aktualności SODiR wynika bowiem m.in.:

"(...) od dnia 1 stycznia 2017 r. prosimy o przesyłanie sprawozdań finansowych za 2016 r. lub "oświadczeń o braku obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych" do Oddziału PFRON, właściwego terytorialnie dla Państwa siedziby.

W przypadku przekazania sprawozdania finansowego za 2016 r. lub "oświadczenia o braku obowiązku sporządzania sprawozdania finansowego" do Biura PFRON w Warszawie, dokumenty zostaną przekierowane wg właściwości (...).

Obowiązek przedstawiania podmiotowi udzielającemu pomocy sprawozdań finansowych wynikający z ww. rozporządzenia dotyczy jedynie średnich i dużych przedsiębiorstw (wielkość w poz. 9 na wniosku Wn-D oznaczona kodem 2 lub 3) (...).

Obowiązek przedstawiania podmiotowi udzielającemu pomocy sprawozdań finansowych wynikający z ww. rozporządzenia nie dotyczy mikro- i małych przedsiębiorstw (wielkość w poz. 9 na wniosku Wn-D oznaczona kodem 0 lub 1) oraz pracodawców niebędących przedsiębiorcami (wielkość w poz. 9 na wniosku Wn-D oznaczona kodem 4).

Wnioskodawcy ubiegający się o pomoc w postaci refundacji składek na ubezpieczenia społeczne (tj. składający wnioski Wn-U-G/Wn-U-A) nie są zobowiązani do składania sprawozdania finansowego za 2016 r. ani oświadczenia o braku obowiązku jego sporządzania".

Pracodawcy (wnioskodawcy), którzy nie sporządzają sprawozdań finansowych, przedstawiają w PFRON oświadczenie mówiące, że nie są zobowiązani do ich sporządzania. Wzór tego oświadczenia prezentujemy poniżej.

  . . . . . . . . . . . . . . . . . ., dn. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nazwa firmy/imię i nazwisko: . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
NIP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr PFRON: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 

Oświadczenie

Oświadczam, że firma/imię i nazwisko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nie jest zobowiązany (-na)
                                                                                (nazwa firmy/imię i nazwisko)
zgodnie z przepisami o rachunkowości, do sporządzania sprawozdań finansowych.

Jednocześnie oświadczam, iż w sytuacji powstania takiego obowiązku niezwłocznie przesłane zostaną do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych stosowne sprawozdania finansowe.

Dane osoby upoważnionej do przedstawienia oświadczenia:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(imię i nazwisko) (nr telefonu) (data i podpis) (stanowisko służbowe)
Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Księgi rachunkowe - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.