Wyszukaj

Jak szukać?»

Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca powiadamia ZUS o przychodach z pracy zarobkowej emerytów i rencistów w 2017 r.Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca przekazuje ubezpieczonym informacje zawarte w raportach złożonych do ZUS za 2017 r.28 lutego 2018 r. (środa) mija termin przekazania do US drogą elektroniczną oraz podatnikowi: PIT-11, PIT-8C, IFT-1R, PIT-RSpecjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Rachunkowość  »  Księgi rachunkowe  »   Nakłady poniesione na remont budynku magazynowego
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Nakłady poniesione na remont budynku magazynowego

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (434) z dnia 20.01.2017

Zamierzamy przeprowadzić gruntowny remont budynku magazynowego. Jak ująć w księgach nakłady poniesione na taki remont?

Istota remontu i ewidencja kosztów z nim związanych

Ustawa o rachunkowości nie zawiera definicji remontu środka trwałego. Definicję remontu zawiera natomiast art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.), w świetle którego, przez remont należy rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.

Celem remontu jest więc odtworzenie początkowego stanu technicznego i użytkowego danego składnika majątkowego, utraconego na skutek upływu czasu i eksploatacji. Remont nie powoduje zmiany charakteru i funkcji remontowanego obiektu, lecz umożliwia wykorzystywanie go zgodnie z jego gospodarczym przeznaczeniem i następuje w trakcie jego eksploatacji. Przy remoncie mogą być ponadto stosowane inne materiały niż użyto pierwotnie, odpowiadające aktualnym standardom technologicznym.

Koszty remontu - co do zasady - odnosi się w ciężar kosztów działalności operacyjnej jednostki w momencie ich poniesienia (poprzez ujęcie ich na odpowiednich kontach w zespole 4 i 5). Nie zwiększają one wartości początkowej środka trwałego. W księgach rachunkowych można je ująć zapisem:
      - Wn konto 40 "Koszty według rodzajów" lub konto zespołu 5,
      - Ma konto 30 "Rozliczenie zakupu" lub 21 "Rozrachunki z dostawcami".

Co istotne, w sytuacji gdy remont środka trwałego jest wykonywany przez jednostkę we własnym zakresie, ujęciu w księgach rachunkowych podlegają wszystkie koszty poniesione na ten remont, w tym m.in. zużyte materiały, wynagrodzenia pracowników wykonujących prace remontowe, narzuty na te wynagrodzenia w części obciążającej pracodawcę oraz inne koszty.

Przykład

I. Założenia:

Jednostka przeprowadziła we własnym zakresie remont budynku magazynowego polegający na odmalowaniu ścian. Koszty remontu wyniosły łącznie: 5.715 zł i obejmowały wydatki na zużyte materiały przekazane bezpośrednio z zakupu (2.700 zł netto) oraz skalkulowane koszty wynagrodzeń pracowników (2.500 zł brutto) wraz ze składkami ZUS finansowanymi przez pracodawcę (kwota umowna: 515 zł). Ewidencję kosztów jednostka prowadzi wyłącznie na kontach zespołu 4.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. FZ - faktura dokumentująca zakup materiałów do remontu:      
   a) wartość netto 2.700 zł 40-1 30
   b) VAT naliczony podlegający odliczeniu 621 zł 22-1 30
   c) wartość brutto (zobowiązanie ogółem) 3.321 zł 30 21
2. Lista płac (fragment) - skalkulowane koszty wynagrodzeń ze składkami ZUS finansowanymi przez pracodawcę:      
   a) wynagrodzenia brutto 2.500 zł 40-4 23-0
   b) składki ZUS 515 zł 40-5 22

III. Księgowania:

Nakłady poniesione na remont budynku magazynowego

Rozliczanie w czasie istotnych kosztów remontu

W przypadku gdy kwota wydatków poniesionych na remont środka trwałego stanowi wartość istotną, a jej jednorazowe ujęcie zniekształciłoby wynik finansowy danego okresu sprawozdawczego, to kierownik jednostki może podjąć decyzję o rozliczaniu tych kosztów w czasie za pośrednictwem konta 64-0 "Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów".

 

Można aktywować koszty remontów, których korzyści są odczuwalne również w następnych latach obrotowych. W szczególności może to dotyczyć kosztów remontów kapitalnych, które z reguły są znaczne kwotowo i które przeprowadzane są co kilka lat.

Nie rozlicza się w czasie bieżących remontów, które są konsekwencją eksploatacji środków trwałych, a koszt tych remontów z roku na rok jest zbliżony.

W przypadku prowadzenia rachunku kosztów na kontach zespołu 4 i 5, ewidencja księgowa nakładów związanych z remontem środka trwałego, jeżeli decyzją jednostki będzie on rozliczany w czasie, może przebiegać następująco:

   1) wartość nakładów poniesionych na remont środka trwałego
       na podstawie dowodów źródłowych:
      - Wn konto 40 "Koszty według rodzajów",
      - Ma różne konta zespołu 1, 2 lub 3,
   2) PK - przeniesienie kosztów remontu do rozliczenia w czasie:
      - Wn konto 64-0 "Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów",
      - Ma konto 49 "Rozliczenie kosztów",
   3) PK - odpis kosztów remontu w części przypadającej
       na dany okres sprawozdawczy:
      - Wn konto zespołu 5,
      - Ma konto 64-0 "Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów".

Kierownik jednostki, podejmując decyzję o aktywowaniu kosztów remontu, powinien zachować ostrożność i nie wydłużać nadmiernie czasu ich odpisywania. Przyjmuje się, że okres rozliczania kosztów remontów nie powinien przekroczyć 3-5 lat i powinien odpowiadać cyklowi remontów.

Przykład

I. Założenia:

Jednostka zleciła firmie zewnętrznej przeprowadzenie generalnego remontu budynku biurowego. Koszty remontu wyniosły na podstawie otrzymanej faktury: 26.568 zł brutto (w tym VAT: 4.968 zł). Dla jednostki jest to kwota istotna, w związku z czym kierownik jednostki podjął decyzję o rozliczaniu kosztów tego remontu w czasie - przez 3 lata. Ewidencję kosztów jednostka prowadzi na kontach zespołu 4 i 5.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. FZ - faktura za usługę remontową:      
   a) wartość brutto (zobowiązanie ogółem) 26.568 zł 30 21
   b) VAT naliczony podlegający odliczeniu 4.968 zł 22-1 30
   c) wartość netto usługi: 26.568 zł - 4.968 zł =  21.600 zł 40-2 30
2. PK - przeniesienie kosztów remontu do rozliczenia w czasie 21.600 zł 64-0 49
3. PK - odpis kosztów remontu w części przypadającej na dany miesiąc: (21.600 zł : 3 lata) : 12 m-cy =  600 zł 55 64-0

III. Księgowania:

Nakłady poniesione na remont budynku magazynowego

Remont środka trwałego przed przyjęciem go do używania

Koszty remontu środka trwałego poniesione przez jednostkę przed oddaniem tego środka do używania - jako związane z przystosowaniem środka trwałego do stanu zdatnego do używania - zwiększą jego wartość początkową, stanowiącą podstawę dokonywania odpisów amortyzacyjnych.

 

Kosztów takiego remontu nie należy więc zaliczać bezpośrednio do kosztów działalności operacyjnej (będą one odnoszone w ciężar tych kosztów stopniowo, poprzez odpisy amortyzacyjne). Początkowo wskazane jest ująć je na koncie 08 "Środki trwałe w budowie", z którego po przyjęciu remontowanego składnika majątku do używania zostaną przeksięgowane na konto 01 "Środki trwałe".

Należy przy tym podkreślić, iż w przypadku przeprowadzania remontu środka trwałego przed przyjęciem go do używania we własnym zakresie, w jednostkach sporządzających porównawczy rachunek zysków i strat wskazane będzie niektóre koszty, takie jak np. wynagrodzenia własnych pracowników wraz z narzutami oraz inne koszty ujęte wstępnie na kontach zespołu 4, zaksięgować na koncie 08 za pośrednictwem kont obrotów wewnętrznych - na podstawie rozdzielnika kosztów lub innego dowodu wewnętrznego sporządzonego przez jednostkę. Koszty w takim przypadku wychodzą bowiem z tzw. kręgu kosztów.

Przykład

I. Założenia:

Jednostka nabyła środek trwały, który przed przyjęciem do używania wymagał przeprowadzenia remontu. Koszty tego remontu na podstawie otrzymanej faktury wyniosły: 3.813 zł brutto (w tym VAT: 713 zł).

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. FZ - faktura za wykonanie remontu:      
   a) wartość brutto (zobowiązanie ogółem) 3.813 zł 30 24
   b) VAT naliczony podlegający odliczeniu 713 zł 22-1 30
   c) wartość netto usługi: 3.813 zł - 713 zł =  3.100 zł 08 30

III. Księgowania:

Nakłady poniesione na remont budynku magazynowego

Księgi rachunkowe - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60