Wyszukaj

Jak szukać?»

Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca powiadamia ZUS o przychodach z pracy zarobkowej emerytów i rencistów w 2017 r.Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca przekazuje ubezpieczonym informacje zawarte w raportach złożonych do ZUS za 2017 r.28 lutego 2018 r. (środa) mija termin przekazania do US drogą elektroniczną oraz podatnikowi: PIT-11, PIT-8C, IFT-1R, PIT-RSpecjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Rachunkowość  »  Księgi rachunkowe  »   Jednorazowy odpis amortyzacyjny w 2017 r.
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Jednorazowy odpis amortyzacyjny w 2017 r.

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (434) z dnia 20.01.2017

Jesteśmy spółką z o.o. - małym podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Zakupiliśmy środek trwały. Czy możemy poddać go jednorazowej amortyzacji? Jak będzie przebiegała ewidencja księgowa jednorazowego odpisu amortyzacyjnego?

1.1. Jednorazowa amortyzacja w przepisach podatkowych

Z przepisów art. 16k ust. 7-13 updop oraz art. 22k ust. 7-13 updof wynika, że podatnicy, w roku podatkowym, w którym rozpoczęli działalność gospodarczą oraz mali podatnicy, mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych. Metoda ta może być stosowana wyłącznie w odniesieniu do środków trwałych zaliczanych do grupy 3-8 KŚT, z wyłączeniem samochodów osobowych.

W danym roku podatkowym suma jednorazowych odpisów amortyzacyjnych, niezależnie od ilości składników amortyzowanych tą metodą, nie może przekroczyć równowartości kwoty 50.000 euro. Ponadto podatnicy uprawnieni do jednorazowej amortyzacji mogą z tego przywileju korzystać jedynie w roku podatkowym, w którym poddane jej składniki majątku zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Przeliczenia kwoty wyrażonej w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w zaokrągleniu do 1.000 zł.

Limit jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w 2017 r. wynosi 215.000 zł (tj.: 50.000 euro × 4,2976 zł/euro, po zaokrągleniu do 1.000 zł). W przypadku spółki niebędącej osobą prawną kwota limitu odpisów amortyzacyjnych odnosi się do łącznej wartości odpisów przypadających na wspólników tej spółki.

Przy określaniu kwoty limitu nie uwzględnia się odpisów amortyzacyjnych od składników majątku, których wartość początkowa nie przekracza 3.500 zł.

Jednorazowych odpisów amortyzacyjnych podatnicy mogą dokonywać nie wcześniej niż w miesiącu, w którym środki trwałe zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych lub dokonywać odpisów amortyzacyjnych w równych ratach, co miesiąc albo w równych ratach co kwartał albo jednorazowo na koniec roku podatkowego.

W sytuacji gdy wartość początkowa środków trwałych przewyższy określony limit, od następnego roku podatkowego podatnicy dokonują odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przyjętą metodą amortyzacji - metodą liniową z zastosowaniem stawek z Wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych (z możliwością obniżenia lub ewentualną możliwością podwyższenia) lub metodą degresywną.

Kalkulatory Kalkulatory amortyzacji dostępne są
w serwisie www.kalkulatory.gofin.pl
w zakładce Kalkulatory w podatku dochodowym

Należy pamiętać, że suma odpisów amortyzacyjnych, w tym dokonanych w pierwszym roku podatkowym oraz niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów, na podstawie art. 16 ust. 1 updop i art. 23 ust. 1 updof, nie może przekroczyć wartości początkowej tych środków trwałych.

W myśl art. 4a pkt 10 updop i art. 5a pkt 20 updof, małym podatnikiem jest podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro. Przeliczenia kwoty wyrażonej w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł.

Małym podatnikiem w 2017 r. jest podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży, wraz z kwotą należnego VAT, nie przekroczyła w 2016 r. kwoty 5.157.000 zł (tj.: 1.200.000 euro × 4,2976 zł/euro, po zaokrągleniu do 1.000 zł).

Co ważne, nie wszyscy podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą mogą skorzystać z jednorazowych odpisów amortyzacyjnych. Nieuprawnionymi do jednorazowej amortyzacji są:

1) podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, którzy zostali utworzeni:

a) w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału podatników,

b) w wyniku przekształcenia spółki niebędącej osobą prawną,

c) przez osoby fizyczne, które wniosły na poczet kapitału nowo utworzonego podmiotu uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty co najmniej 10.000 euro,

2) podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej, którzy w roku rozpoczęcia tej działalności, a także w okresie dwóch lat, licząc od końca roku poprzedzającego rok jej rozpoczęcia, prowadzili działalność gospodarczą samodzielnie lub jako wspólnicy spółki niebędącej osobą prawną; ograniczenie to ma również zastosowanie, jeżeli taką działalność prowadzili małżonkowie tych osób, a między małżonkami istniała w tym czasie wspólność majątkowa.


1.2. Uproszczona amortyzacja w przepisach ustawy o rachunkowości
Dla celów bilansowych dokonywanie jednorazowej amortyzacji jest możliwe tylko w stosunku do środków trwałych o niskiej jednostkowej wartości początkowej, czyli takich, które z punku widzenia jednostki przedstawiają nieistotną wartość.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy o rachunkowości, odpisów amortyzacyjnych od środka trwałego dokonuje się drogą systematycznego, planowanego rozłożenia jego wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji. Rozpoczęcie amortyzacji następuje nie wcześniej niż po przyjęciu środka trwałego do używania. W myśl natomiast art. 32 ust. 6 ustawy o rachunkowości, można dla składników majątku o niskiej jednostkowej wartości początkowej ustalić odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe w sposób uproszczony, np. dokonując jednorazowego odpisu amortyzacyjnego ich wartości początkowej. Uproszczenia jednostka może stosować na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowości, jeżeli nie wywiera to istotnie ujemnego wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej firmy oraz wynik finansowy.

Jednorazowe odpisy amortyzacyjne, które jednostka dokonuje na podstawie przepisów podatkowych, doliczane są do kosztów podatkowych statystycznie. Odpisów tych nie ujmuje się w księgach rachunkowych. Dla celów bilansowych odpisów amortyzacyjnych dokonuje się zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości i to one podlegają ewidencji księgowej.

Księgi rachunkowe - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60