Wyszukaj

Jak szukać?»

Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca powiadamia ZUS o przychodach z pracy zarobkowej emerytów i rencistów w 2017 r.Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca przekazuje ubezpieczonym informacje zawarte w raportach złożonych do ZUS za 2017 r.28 lutego 2018 r. (środa) mija termin przekazania do US drogą elektroniczną oraz podatnikowi: PIT-11, PIT-8C, IFT-1R, PIT-RSpecjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Rachunkowość  »  Księgi rachunkowe  »   Podwyższenie kapitału zakładowego spółki z o.o. ze środków własnych ...
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Podwyższenie kapitału zakładowego spółki z o.o. ze środków własnych - skutki u udziałowca

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 (935) z dnia 20.12.2016

Jesteśmy spółką z o.o. i posiadamy udziały w innej spółce z o.o. Ta inna spółka dokonała podwyższenia swojego kapitału zakładowego ze środków zgromadzonych na kapitale zapasowym. Jednocześnie w związku z tym wydała nam nowe dodatkowe udziały. Jak zaewidencjonować taką operację oraz jakie będą skutki podatkowe w naszej spółce?

Otrzymanie nowych udziałów stanowi dla udziałowca (spółki) przychód finansowy. Przychód powstaje również dla celów podatku dochodowego - w wysokości przypadającej na danego wspólnika kwot przekazanych na kapitał zakładowy. O ile przychód taki nie korzysta ze zwolnienia od podatku, podlega opodatkowaniu 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

Kodeks spółek handlowych (dalej: K.s.h.) dopuszcza możliwość podwyższenia kapitału zakładowego spółki z o.o. w trakcie jej trwania. Jak wynika z art. 257 § 2 K.s.h., podwyższenie kapitału zakładowego następuje przez podwyższenie wartości nominalnej udziałów istniejących lub ustanowienie nowych.

Zgodnie z art. 260 § 1 K.s.h., podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić na podstawie uchwały wspólników o zmianie umowy spółki przeznaczającej na ten cel środki z kapitału zapasowego lub kapitałów (funduszy) rezerwowych utworzonych z zysku. Jest to tzw. podwyższenie kapitału zakładowego ze środków spółki. W takim przypadku nowe udziały przysługują wspólnikom w stosunku do ich dotychczasowych udziałów i nie wymagają objęcia. Regułę tę stosuje się odpowiednio w razie podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych udziałów (art. 260 § 2-3 K.s.h.).

Podwyższenie kapitału zakładowego następuje z chwilą wpisania do KRS. Przy tym obowiązek podatkowy w PCC powstaje już z chwilą podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego. W przypadku, gdy następuje ono ze środków własnych, konieczna jest zamiana umowy spółki. Oznacza to, że uchwałę wspólników w tej sprawie musi zaprotokołować notariusz. Zobowiązany jest on uzależnić dokonanie czynności cywilnoprawnej od uprzedniego zapłacenia podatku.

Przysługujące udziałowcy nowe udziały podlegają ujęciu w księgach rachunkowych następującym zapisem:

      - Wn konto 03 "Długoterminowe aktywa finansowe",
      - Ma konto 75-0 "Przychody finansowe".

Dla celów podatkowych podwyższenie kapitału zakładowego spółki z o.o. stanowi dla jej wspólnika (udziałowca) przysporzenie majątkowe i w konsekwencji jest dochodem (przychodem) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (por. art. 10 ust. 1 pkt 4 ustawy o PDOP). Jeżeli spółka nie korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 22 ust. 4-4c ustawy o PDOP, przychody te podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 19%. Podatek ten pobierany jest przez spółkę, w której dokonano podwyższenia kapitału zakładowego (jest ona płatnikiem tego podatku), w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu rejestrowego o dokonaniu wpisu o podwyższeniu kapitału zakładowego. Przekazanie potrąconego podatku do właściwego urzędu skarbowego - w zależności od formy prawnej wspólnika - następuje na tych samych zasadach co przy wypłacie dywidendy.

Przykład

Spółka z o.o. A posiada udziały w spółce z o.o. B. Zgodnie z podjętą uchwałą zgromadzenia wspólników, dokonano zmiany umowy spółki B celem podwyższenia jej kapitału zakładowego ze środków zgromadzonych na kapitale zapasowym utworzonym z zysku lat ubiegłych. W wyniku podwyższenia kapitału zakładowego spółka A objęła 12 nowych udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy. Łącznie dało to kwotę 6.000 zł.

Dekretacja:

Opis operacji: Kwota Konto
Wn Ma
1. PK - otrzymanie udziałów: 12 szt. × 500 zł/szt. =  6.000 zł 03 75-0
2. PK - zobowiązanie z tytułu zryczałtowanego podatku dochodowego od kwoty otrzymanych udziałów : 6.000 zł × 19% =  1.140 zł 87 24
3. WB - przelew podatku na konto spółki, w której dokonano podwyższenia kapitału zakładowego: 1.140 zł 24 13-0

Księgowania:

Podwyższenie kapitału zakładowego spółki z o.o. ze środków własnych

Księgi rachunkowe - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60