Wyszukaj

Jak szukać?»

Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca powiadamia ZUS o przychodach z pracy zarobkowej emerytów i rencistów w 2017 r.Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca przekazuje ubezpieczonym informacje zawarte w raportach złożonych do ZUS za 2017 r.28 lutego 2018 r. (środa) mija termin przekazania do US drogą elektroniczną oraz podatnikowi: PIT-11, PIT-8C, IFT-1R, PIT-R
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Rachunkowość  »  Księgi rachunkowe  »   Sprawozdanie finansowe spółki spełniającej warunki dla jednostek mikro
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Sprawozdanie finansowe spółki spełniającej warunki dla jednostek mikro

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (429) z dnia 1.11.2016

Czy spółka z o.o. spełniająca wymogi dla jednostki mikro może sporządzić sprawozdanie finansowe według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości? Sprawozdanie spółki nie podlega badaniu przez biegłego rewidenta. Czy zobowiązana jest ona do sporządzania wszystkich jego elementów, tzn. razem z rachunkiem przepływów pieniężnych i zestawieniem zmian w kapitale (funduszu) własnym?

Spółka z o.o., spełniająca wymogi dla jednostki mikro, może sporządzić sprawozdanie finansowe według zakresu informacyjnego określonego w załączniku nr 1 do ustawy o rachunkowości. Ustawa ta nie nakazuje bowiem sporządzania uproszczonych sprawozdań finansowych (załącznik nr 4), lecz wyłącznie stwarza taką możliwość.

Spółka z o.o. może być jednostką mikro, jeżeli - w myśl art. 3 ust. 1a ustawy o rachunkowości - w roku obrotowym, za który sporządza sprawozdanie finansowe, oraz w roku poprzedzającym ten rok obrotowy (a w przypadku jednostki rozpoczynającej działalność - w roku obrotowym, w którym rozpoczęła działalność) nie przekroczyła co najmniej dwóch z następujących trzech wielkości:

  • 1.500.000 zł - w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,
     
  • 3.000.000 zł - w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy,
     
  • 10 osób - w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty.

Warunkiem koniecznym, aby spółka przyjęła status jednostki mikro, niezależnie od powyższego, jest podjęcie decyzji przez jej organ zatwierdzający w sprawie sporządzania sprawozdania finansowego z zastosowaniem uproszczeń przewidzianych ustawą o rachunkowości dla jednostek mikro. Stosowanie przedmiotowych uproszczeń jest oczywiście opcją, a nie obowiązkiem. Jeśli organ zatwierdzający nie podejmie stosownej decyzji, to jednostka mikro (pomimo spełnienia pozostałych warunków określonych w ww. art. 3 ust. 1a i 1b ustawy o rachunkowości) sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z załącznikiem nr 1 do ww. ustawy, czyli w pełnym zakresie. Oznacza to, że to organy zatwierdzające jednostek mikro decydują o tym, czy ich roczne sprawozdania finansowe będą sporządzane według załącznika nr 4 do ustawy o rachunkowości, czy też według załącznika nr 1.

Co ważne, jednostka mikro nie ma obowiązku sporządzania takich elementów sprawozdania finansowego jak zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym czy rachunek przepływów pieniężnych i to nawet w przypadku, gdy jej sprawozdanie finansowe podlega obowiązkowemu badaniu przez biegłego rewidenta. Pod warunkiem jednak, że organ zatwierdzający podjął decyzję w sprawie sporządzania sprawozdania finansowego z zastosowaniem art. 48a ust. 3 oraz art. 48b ust. 4 ustawy o rachunkowości.

Z treści pytania nie wynika, czy organ zatwierdzający podjął decyzję w sprawie sporządzenia sprawozdania finansowego z zastosowaniem uproszczeń dla jednostek mikro. Jeżeli takiej decyzji nie podjął, to spółka z o.o., której sprawozdanie finansowe nie podlega obowiązkowemu badaniu, nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych na podstawie art. 45 ustawy o rachunkowości. W świetle bowiem art. 45 ust. 2 i ust. 3 ustawy o rachunkowości, sprawozdanie finansowe jednostki składa się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej, a w przypadku jednostek, których sprawozdanie finansowe podlega corocznemu badaniu przez biegłego rewidenta - obejmuje ponadto zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Księgi rachunkowe - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60