Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Rachunkowość  »  Księgi rachunkowe  »   Przekazanie wyrobów gotowych do własnych placówek handlowych
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Przekazanie wyrobów gotowych do własnych placówek handlowych

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (427) z dnia 1.10.2016

Jak ująć w księgach przekazanie wyrobów gotowych do własnych placówek handlowych (sklepów)? Czy powyższą operację należy księgować za pośrednictwem kont 79-0 i 79-1? Koszty działalności operacyjnej ewidencjonujemy na kontach zespołu 4 i 5.

W jednostkach zajmujących się produkcją i handlem detalicznym, które zaopatrują placówki handlowe w wyroby własnej produkcji, przekazanie tych wyrobów do własnych sklepów ujmuje się w księgach rachunkowych, zapisem:
   1) w przypadku przekazania wyrobów objętych ewidencją na koncie 60-0:
      - Wn konto 33 "Towary",
      - Ma konto 60-0 "Produkty gotowe",
   2) w przypadku przekazania wyrobów bezpośrednio z produkcji (a nie z magazynu):
      - Wn konto 33 "Towary",
      - Ma konto 50 "Koszty działalności podstawowej - produkcyjnej".

Jeżeli jednostka sporządza porównawczy rachunek zysków i strat, to operacja przekazania produktów do własnych sklepów powinna zostać zaksięgowana za pośrednictwem kont 79-0 "Obroty wewnętrzne" oraz 79-1 "Koszty obrotów wewnętrznych". Stosowanie do wyceny produktów stałych cen ewidencyjnych wymaga ponadto rozliczenia odchyleń od cen ewidencyjnych.

1. Stosowanie kont obrotów wewnętrznych przy ewidencji dostawy wyrobów do własnych placówek handlowych

Konta 79-0 "Obroty wewnętrzne" i 79-1 "Koszty obrotów wewnętrznych" są przewidziane dla jednostek prowadzących ewidencję kosztów według rodzajów - na kontach zespołu 4 i równocześnie według funkcji - na kontach zespołu 5 oraz sporządzających rachunek zysków i strat w postaci porównawczej. Dostarczają one informacji o kosztach działalności, zaksięgowanych w ciężar kont zespołu 4, które nie wpływają na wynik finansowy, ale korygują wielkość poniesionych kosztów, do wielkości stanowiącej koszt uzyskania przychodów.

Za pośrednictwem kont obrotów wewnętrznych (79-0 i 79-1) księguje się m.in. przekazanie wyrobów gotowych z własnej produkcji do własnych placówek handlu detalicznego. W jednostce stosującej konta zespołu 4 i 5 oraz sporządzającej porównawczy rachunek zysków i strat może się to odbyć zapisem:

      - Wn konto 33 "Towary",
      - Ma konto 79-0 "Obroty wewnętrzne"

oraz równolegle:

      - Wn konto 79-1 "Koszty obrotów wewnętrznych",
      - Ma konto 60-0 "Produkty gotowe" lub 50 "Koszty działalności
         podstawowej- produkcyjnej".

2. Rozliczenie odchyleń od cen ewidencyjnych, przypadających na rozchód produktów

Jeśli ewidencja wyrobów prowadzona jest w stałych cenach ewidencyjnych, należy rozliczyć odchylenia od cen ewidencyjnych w części przypadającej na wyroby przekazane do sklepu. W tym celu dokonuje się odpowiednich zapisów po stronie Wn lub Ma konta 62 "Odchylenia od cen ewidencyjnych produktów". Co ważne, w przypadku przekazania wyrobów gotowych do własnych sklepów prowadzących sprzedaż detaliczną towarów następuje przeniesienie odchyleń od cen ewidencyjnych produktów na odchylenia z tytułu marży handlowej. Dlatego odchylenia przypadające na wyroby przekazane do sklepu księguje się zapisem:

      - Wn/Ma konto 62 "Odchylenia od cen ewidencyjnych produktów",
      - Ma/Wn konto 34-2 "Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów".

W jednostce, która sporządza porównawczy rachunek zysków i strat konieczne będzie zastosowanie przy tej operacji kont obrotów wewnętrznych (Wn/Ma konto 62, Ma/Wn konto 79-1 oraz Wn/Ma konto 79-0, Ma/Wn konto 34-2).

W sytuacji gdy ewidencja bilansowa zapasów towarów jest prowadzona w cenach ewidencyjnych ustalonych na poziomie cen sprzedaży brutto, nastąpić powinno dopełnienie obciążenia sklepu do poziomu cen ewidencyjnych towarów (ustalonych w cenach sprzedaży brutto) - o dodatkową doliczoną marżę i VAT w wielkości podatku należnego. Dopełnienie ceny ewidencyjnej do poziomu ceny sprzedaży brutto może być księgowane zapisem:

   a) zwiększenie wartości o marżę detaliczną i zarezerwowany VAT należny:
      - Wn konto 33 "Towary",
   b) kwota marży detalicznej:
      - Ma konto 34-2/1 "Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów z tytułu marży",
   c) kwota zarezerwowanego VAT:
      - Ma konto 34-2/2 "Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów z tytułu VAT".

3. Udokumentowanie i ewidencja księgowa operacji przekazania wyrobów na przykładach liczbowych

Operację przekazania wyrobów gotowych do własnych sklepów wskazane jest udokumentować odpowiednim dowodem wewnętrznym sporządzonym przez jednostkę. Może to być dowód "Rw - Rozchód wewnętrzny" bądź inny dokument przyjęty do stosowania przez jednostkę, który spełnia wymagania dla dowodu księgowego określone w art. 21 ustawy o rachunkowości. Ewidencję księgową zdarzenia opisanego w pytaniu przedstawiają poniższe przykłady liczbowe.

Przykład

Przekazanie do własnych sklepów wyrobów gotowych ewidencjonowanych
w stałych cenach ewidencyjnych

I. Założenia:

 1. Jednostka zajmująca się produkcją i handlem detalicznym przekazała z magazynu wyrobów do własnego sklepu produkty, których wartość według kosztu wytworzenia wynosi: 8.420 zł.
   
 2. Ewidencja produktów prowadzona jest w cenach przyjętych do ewidencji zapasów ustalonych na poziomie cen sprzedaży netto. Cena ewidencyjna przekazanych do sklepu produktów wynosi: 9.530 zł. Towary w sklepie są wyceniane według cen sprzedaży brutto. Marża detaliczna wynosi: 1.070 zł.
   
 3. Jednostka ewidencjonuje koszty działalności operacyjnej na kontach zespołu 4 i 5 oraz sporządza porównawczy rachunek zysków i strat.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. RW - przekazanie wyrobów gotowych do własnego sklepu (wartość w cenie ewidencyjnej):      
   a) uznanie magazynu wyrobów 9.530 zł 79-1 60-0
   b) obciążenie sklepu, który przyjął dostawę 9.530 zł 33 79-0
2. PK - odchylenia kredytowe od cen ewidencyjnych wyrobów gotowych przekazanych do własnego sklepu: 9.530 zł - 8.420 zł = 1.110 zł      
   a) wyksięgowanie odchyleń od cen ewidencyjnych wyrobów gotowych 1.110 zł 62 79-1
   b) zarachowanie odchyleń od cen ewidencyjnych wyrobów gotowych
        na odchylenia od cen ewidencyjnych towarów z tytułu marży
1.110 zł 79-0 34-2/1
3. PK - dopełnienie ceny ewidencyjnej do poziomu ceny sprzedaży brutto:      
   a) o odchylenia kredytowe z tytułu marży detalicznej 1.070 zł 33 34-2/1
   b) o odchylenia kredytowe z tytułu VAT: (9.530 zł + 1.070 zł) × 23% =  2.438 zł 33 34-2/2

III. Księgowania:

Przekazanie do własnych sklepów wyrobów gotowych ewidencjonowanych w stałych cenach ewidencyjnych

Przykład

Przekazanie do własnych sklepów wyrobów gotowych ewidencjonowanych
według rzeczywistego kosztu wytworzenia

I. Założenia:

 1. Jednostka przekazała z magazynu wyrobów do własnego sklepu produkty, których wartość według kosztu wytworzenia wynosi: 11.400 zł.
   
 2. Ewidencja produktów prowadzona jest według rzeczywistego kosztu wytworzenia. Towary w sklepie są wyceniane według cen sprzedaży brutto. Marża detaliczna wynosi: 1.800 zł.
   
 3. Jednostka ewidencjonuje koszty działalności operacyjnej na kontach zespołu 4 i 5 oraz sporządza kalkulacyjny rachunek zysków i strat.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. RW - przekazanie wyrobów gotowych do własnego sklepu (wartość według kosztów wytworzenia) 11.400 zł 33 60-0
2. PK - dopełnienie ceny ewidencyjnej do poziomu ceny sprzedaży brutto:      
   a) o odchylenia kredytowe z tytułu marży detalicznej 1.800 zł 33 34-2/1
   b) o odchylenia kredytowe z tytułu VAT: (11.400 zł + 1.800 zł) × 23% =  3.036 zł 33 34-2/2

III. Księgowania:

Przekazanie do własnych sklepów wyrobów gotowych ewidencjonowanych według rzeczywistego kosztu wytworzenia

Przykład

Przekazanie do własnych sklepów wyrobów gotowych bezpośrednio z produkcji

I. Założenia:

 1. Jednostka przekazała do własnego sklepu wyroby gotowe bezpośrednio z produkcji (bez ujmowania w magazynie). Koszt wytworzenia tych wyrobów wynosił: 4.210 zł.
   
 2. Ewidencja towarów w sklepie jest prowadzona w cenach ewidencyjnych ustalonych na poziomie cen sprzedaży brutto. Cena sprzedaży brutto przekazanych wyrobów (towarów) wynosi: 6.150 zł (w tym VAT: 1.150 zł).
   
 3. Ewidencję kosztów działalności operacyjnej jednostka prowadzi na kontach zespołu 4 i 5 oraz sporządza kalkulacyjny rachunek zysków i strat.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. RW - przekazanie wyrobów gotowych bezpośrednio z produkcji do własnego sklepu 4.210 zł 33 50
2. PK - dopełnienie ceny ewidencyjnej do poziomu ceny sprzedaży brutto:      
   a) o odchylenia kredytowe z tytułu VAT 1.150 zł 33 34-2/2
   b) o odchylenia kredytowe z tytułu marży detalicznej: 6.150 zł - 1.150 zł - 4.210 zł =  790 zł 33 34-2/1

III. Księgowania:

Przekazanie do własnych sklepów wyrobów gotowych bezpośrednio z produkcji

Księgi rachunkowe - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60