Facebook

Jak szukać?»

Uwaga: Do 29 lutego - przekazanie do ZUS informacji o zarobkach emerytów i rencistów Uwaga: Do 28 lutego - przekazanie ubezpieczonym rocznych informacji o składkach przekazanych do ZUS za 2023 r. 29 lutego 2024 r. (czwartek) mija termin złożenia do urzędu skarbowego PIT-16A za 2023 r. 29 lutego 2024 r. (czwartek) mija termin przekazania podatnikowi i do urzędu skarbowego IFT-1R za 2023 r.
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Rachunkowość  »  Rachunkowość budżetowa  »   Należności z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Należności z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (556) z dnia 20.02.2022

Prezydent miasta jako zarządca drogi wydał decyzję administracyjną, w której naliczono opłatę za zajęcie pasa drogowego. W jaki sposób ująć w księgach urzędu miasta należności wynikające z tej decyzji? W której pozycji sprawozdania Rb-N wykazywać należności z tytułu tych opłat?

1. Opłaty za zajęcie pasa drogowego w świetle ustawy o drogach publicznych

Przepisy art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 ze zm.) stanowią, iż zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, wymaga zezwolenia zarządcy drogi, wydanego w drodze decyzji administracyjnej. Zezwolenie to dotyczy:

1) prowadzenia robót w pasie drogowym,

2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,

4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1-3.

Za zajęcie pasa drogowego pobiera się opłatę. Opłatę tę nalicza i pobiera, w drodze decyzji administracyjnej, właściwy zarządca drogi przy udzielaniu zezwolenia na zajęcie pasa drogowego. Termin uiszczenia tej opłaty wynosi 14 dni od dnia, w którym decyzja ustalająca jej wysokość stała się ostateczna. W takim samym terminie wnosi się opłatę roczną za pierwszy rok umieszczenia urządzenia w pasie drogowym (w przypadku decyzji wieloletnich), a za lata następne w terminie do dnia 15 stycznia każdego roku, z góry za dany rok.

Warto przy tym zaznaczyć, iż - na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy o drogach publicznych - zarządcami dróg są:

1) Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad - dla dróg krajowych,

2) zarząd województwa - dla dróg wojewódzkich,

3) zarząd powiatu - dla dróg powiatowych,

4) wójt (burmistrz, prezydent miasta) - dla dróg gminnych.

Przy czym w granicach miast na prawach powiatu zarządcą wszystkich dróg publicznych, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych, jest prezydent miasta (por. art. 19 ust. 5 ww. ustawy). Zarządca drogi, o którym mowa w ww. art. 19 ust. 2 pkt 2-4 i ust. 5, może wykonywać swoje obowiązki przy pomocy jednostki organizacyjnej będącej zarządem drogi, utworzonej odpowiednio przez sejmik województwa, radę powiatu lub radę gminy. Jeżeli jednostka taka nie została utworzona, zadania zarządu drogi wykonuje zarządca. Ponadto, zarządca drogi może upoważnić pracowników odpowiednio: urzędu marszałkowskiego, starostwa, urzędu miasta lub gminy albo pracowników jednostki organizacyjnej będącej zarządem drogi, do załatwiania spraw w jego imieniu, w ustalonym zakresie, a w szczególności do wydawania decyzji administracyjnych (por. art. 21 ust. 1 i 1a ustawy o drogach publicznych).


2. Ujęcie w księgach należności budżetowych z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego
Ustalone w drodze decyzji administracyjnej opłaty za zajęcie pasa drogowego stanowią należności budżetowe. Ich ewidencja księgowa jest uzależniona od tego, czy są one wymagalne w roku bieżącym, czy mają charakter należności długoterminowych.

Z treści rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 342), dalej zwanego rozporządzeniem w sprawie rachunkowości budżetowej, wynika, że należności z tytułu wymagalnych w danym roku opłat za zajęcie pasa drogowego ujmowane są w księgach rachunkowych jednostki upoważnionej do ich poboru na koncie 221 "Należności z tytułu dochodów budżetowych", w korespondencji z kontem 720 "Przychody z tytułu dochodów budżetowych".

Przykład

Opłata za zajęcie pasa drogowego wymagalna w roku bieżącym

I. Założenia:

 1. Prezydent miasta wydał decyzję administracyjną, w której naliczono opłatę za zajęcia pasa drogowego w wysokości: 210 zł.
 2. W terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja ustalająca wysokość opłaty stała się ostateczna, na subkonto dochodów budżetowych urzędu miasta wpłynęła wynikająca z tej decyzji należność.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. PK - przypis należności na podstawie decyzji administracyjnej 210 zł 221 720
2. WB - wpływ środków dotyczących należności wynikającej z decyzji administracyjnej na subkonto dochodów budżetowych 210 zł 130 221
3. WB - przekazanie zrealizowanych dochodów budżetowych do budżetu jednostki samorządu terytorialnego 210 zł 222 130
4. PK - przeksięgowanie dochodów budżetowych na podstawie sprawozdania Rb-27S 210 zł 800 222

III. Księgowania:

Ujęcie w księgach należności budżetowych z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego

Natomiast decyzje administracyjne wydawane w związku z umieszczeniem w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, mające charakter decyzji wieloletnich powodują powstanie należności o charakterze długoterminowym. Ewidencja takich należności prowadzona jest na koncie 226 "Długoterminowe należności budżetowe", w korespondencji z kontem 840 "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów". Dopiero opłata wymagalna w danym roku przeksięgowywana jest do przychodów danego okresu (na konto 720).

Przykład

Opłata za zajęcie pasa drogowego o charakterze długoterminowym

I. Założenia:

 1. Na początku 2022 r. zarządca drogi wydał decyzję administracyjną (wieloletnią) w związku z umieszczeniem w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Decyzja wystawiona została na okres 20 lat z opłatą roczną w wysokości: 345 zł.
 2. Opłata roczna za pierwszy rok umieszczenia urządzenia w pasie drogowym wpłynęła na rachunek bankowy jednostki w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja ustalająca wysokość opłaty stała się ostateczna.
 3. Opłata za lata następne wpływać będzie w terminie do 15 stycznia każdego roku, z góry za dany rok.
 4. W przykładzie pominięto księgowania dotyczące przekazania zrealizowanych dochodów budżetowych na rachunek budżetu oraz przeksięgowania ich na konto 800.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
A. Zapisy w księgach 2022 r.
1. PK - przypis należności na podstawie decyzji administracyjnej:      
   a) opłata za rok bieżący 345 zł 221 720
   b) opłata za lata następne: 345 zł × 19 lat =  6.555 zł 226 840
2. WB - wpływ środków dotyczących opłaty za rok bieżący 345 zł 130 221
B. Zapisy w księgach lat następnych
1. PK - przeniesienie opłaty wymagalnej w roku bieżącym z należności długoterminowych do krótkoterminowych 345 zł 221 226
2. PK - przeksięgowanie opłaty wymagalnej w roku bieżącym do przychodów danego okresu 345 zł 840 720
3. WB - wpływ środków dotyczących opłaty za dany rok 345 zł 130 221

III. Księgowania:

A. Zapisy w księgach 2022 r.

Ujęcie w księgach należności budżetowych z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego

B. Zapisy w księgach lat następnych

Ujęcie w księgach należności budżetowych z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego


3. Prezentacja należności z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego w sprawozdaniu Rb-N
Należności z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego wskazane jest wykazać w sprawozdaniu Rb-N zarządcy drogi w wierszu N4.2, jeśli są wymagalne lub w wierszu N5.3, jeśli nie są wymagalne. Co istotne w sprawozdaniu tym wykazuje się zarówno należności z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego zaewidencjonowane na koncie 221 "Należności z tytułu dochodów budżetowych", jak i na koncie 226 "Długoterminowe należności budżetowe".

W świetle § 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2396 ze zm.), sprawozdania jednostkowe Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych sporządzane są przez kierownika jednostki na podstawie ksiąg rachunkowych lub ewidencji księgowej danej jednostki oraz innych dokumentów dotyczących tej jednostki. Szczegółowe wytyczne do sporządzania tego sprawozdania zawarte są w instrukcji sporządzania sprawozdań, stanowiącej załącznik nr 8 do ww. rozporządzenia. Z instrukcji tej wynika, iż w części A sprawozdania Rb-N należy wykazać wartość nominalną należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki na koniec danego okresu sprawozdawczego według poszczególnych tytułów (układ przedmiotowy) oraz wobec grup dłużników (układ podmiotowy). W układzie przedmiotowym prezentowane są m.in.:

 • wymagalne należności - rozumiane jako wartość wszystkich bezspornych należności, których termin płatności dla dłużnika minął, a które nie zostały ani przedawnione, ani umorzone; są to należności wynikające głównie z dostaw towarów i usług (np. niezapłaconych w terminie faktur), prawomocnych orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji;
 • pozostałe należności - rozumiane jako bezsporne należności niewymagalne z tytułu dostaw towarów i usług, podatków i składek na ubezpieczenia społeczne oraz z wszelkich innych tytułów nieobjętych pozostałymi kategoriami sprawozdania Rb-N, wyłączając odsetki i inne należności uboczne.

W przypadku gdy należność nie jest wymagalna powinna zostać wykazana w sprawozdaniu Rb-N w wierszu N5.1, N5.2 lub N5.3, a jeśli jest wymagalna - w wierszu N4.1 lub N4.2, z jednoczesnym przyporządkowaniem do odpowiedniej grupy dłużników. Jak wynika bowiem z instrukcji sporządzania sprawozdań w części A sprawozdania Rb-N wykazuje się należności w sposób przedstawiony poniżej.

Wiersz Wyszczególnienie
N4. należności wymagalne suma wartości zaprezentowanych w wierszach N4.1 i N4.2
  N4.1. z tytułu dostaw towarów i usług
wartość bezspornych należności wymagalnych z tytułu usług i dostaw towarów
  N4.2. pozostałe
wartość bezspornych należności wymagalnych z tytułów innych niż dostawy towarów i usług
N5. pozostałe należności suma wartości zaprezentowanych w wierszach N5.1, N5.2, i N5.3
  N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług
wartość pozostałych bezspornych należności z tytułu dostaw towarów i usług
  N5.2. z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne
łączna wartość bezspornych należności z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne; wypełniają jedynie jednostki, dla których te tytuły stanowią źródło dochodów; wszelkie inne należności z tych tytułów, powstałe wskutek rozliczeń, w tym nadpłat na rzecz jednostki, która jest jedynie ich płatnikiem, należy wykazać w wierszu N5.3
  N5.3. z tytułów innych niż wymienione powyżej
wartość bezspornych należności z tytułów innych niż wymienione w wierszach N5.1, N5.2

Rachunkowość budżetowa - czytaj także:

 
Przydatne linki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.