Facebook

Jak szukać?»

Uwaga: Wnioski o wyrażenie zgody na opłacenie składek na dobrowolne ubezpieczenia społeczne po terminie, dotyczące okresu sprzed 1 stycznia 2022 r., można składać do 30 czerwca 2022 r. Do 30 czerwca spółki jawne i partnerskie powinny złożyć do KRS oświadczenie o niesporządzaniu sprawozdania finansowego za 2021 r. (czytaj więcej) Do 30 czerwca 2022 r. należy sporządzić sprawozdanie finansowe za 2021 r. (czytaj więcej)
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Rachunkowość  »  Rachunkowość budżetowa  »   Zakup artykułów spożywczych na drobne poczęstunki serwowane kontrahentom ...
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Zakup artykułów spożywczych na drobne poczęstunki serwowane kontrahentom zakładu budżetowego

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (510) z dnia 20.03.2020

Jesteśmy samorządowym zakładem budżetowym. Czy możemy dokonywać zakupów, takich jak kawa, herbata czy cukier, na drobne poczęstunki spożywane przez naszych kontrahentów na terenie naszego zakładu? W jakim paragrafie należy ująć takie wydatki i jak je zaksięgować? Czy można odliczyć VAT z faktury dokumentującej taki zakup?

1.1. Zasady dokonywania wydatków przez samorządowy zakład budżetowy

Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), samorządowy zakład budżetowy odpłatnie wykonuje zadania, pokrywając koszty swojej działalności z przychodów własnych. Podstawą gospodarki finansowej samorządowego zakładu budżetowego jest roczny plan finansowy obejmujący przychody, w tym dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, koszty i inne obciążenia, stan środków obrotowych, stan należności i zobowiązań na początek i koniec okresu oraz rozliczenia z budżetem jednostki samorządu terytorialnego.

Jak wynika ponadto z art. 44 ust. 1 ww. ustawy, wydatki publiczne mogą być ponoszone na cele i w wysokościach ustalonych m.in. w planie finansowym jednostki sektora finansów publicznych. Jednostki sektora finansów publicznych dokonują wydatków zgodnie z przepisami dotyczącymi poszczególnych rodzajów wydatków. Wydatki publiczne powinny być dokonywane:

1) w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad:

a) uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,

b) optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów;

2) w sposób umożliwiający terminową realizację zadań;

3) w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Samorządowy zakład budżetowy może dokonywać zakupu artykułów spożywczych (w postaci kawy, herbaty czy cukru) na drobne poczęstunki serwowane kontrahentom w siedzibie zakładu, jeśli wydatki te związane są z realizacją celów statutowych, ponoszone są w racjonalnej wysokości, zgodnie z planem finansowym. Wszelkie wydatki samorządowego zakładu budżetowego mogą być bowiem ponoszone na cele i w wysokościach ustalonych w planie, przy zachowaniu zasad legalności, celowości, oszczędności i skuteczności.

1.2. Klasyfikacja wydatków na zakup artykułów spożywczych
Zakupy artykułów spożywczych na drobne poczęstunki serwowane kontrahentom w siedzibie jednostki, w postaci kawy, herbaty czy cukru - naszym zdaniem - wskazane jest ujmować w paragrafie 421 "Zakup materiałów i wyposażenia" z odpowiednią czwartą cyfrą.

Przypomnijmy, iż ponoszone przez samorządowy zakład budżetowy wydatki należy klasyfikować zgodnie z zasadami wynikającymi z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 ze zm.). Przepisy tego rozporządzenia stanowią, iż w paragrafie 421 "Zakup materiałów i wyposażenia" ujmuje się zakup materiałów i wyposażenia związany z utrzymaniem i funkcjonowaniem jednostek, w tym m.in.: leków i środków opatrunkowych na wyposażenie apteczek, prasy. Z objaśnień do tego paragrafu wynika przy tym, iż nie zalicza się do niego m.in. zakupu środków żywności - zakup ten ujmowany jest w paragrafie 422 "Zakup środków żywności". Zgodnie zaś z opisem paragrafu 422, obejmuje on pełne wydatki na zakup produktów żywnościowych, w szczególności dla osób korzystających z internatów i stołówek, dla dzieci w żłobkach, klubach dziecięcych, u dziennych opiekunów i w przedszkolach, chorych w szpitalach, krwiodawców, podopiecznych w zakładach opiekuńczych, wychowanków zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich, uczestników obozów, więźniów, żołnierzy, z wyjątkiem wydatków na wyżywienie uczestników szkoleń, klasyfikowanych w paragrafach 455 i 470. Opłaty za wyżywienie obejmują odpowiednie podziałki dochodów. Paragraf ten obejmuje także wydatki na zakup i utrzymanie inwentarza żywego przeznaczonego do uboju na własne potrzeby wymienionych zakładów.

Nabywane przez zakład budżetowy artykuły w postaci kawy, herbaty czy cukru na drobne poczęstunki serwowane kontrahentom w siedzibie jednostki nie mają charakteru wyżywienia. Są to raczej materiały związane z funkcjonowaniem jednostki. Dlatego też - w naszej ocenie - wydatki związane z ich zakupem wskazane jest ujmować w paragrafie 421 "Zakup materiałów i wyposażenia". Potwierdza to wyjaśnienie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z 8 lipca 2016 r., znak WIAS/0602/122/25/2016.

Interpretacje Obszerna baza wyjaśnień RIO
dostępna jest w serwisie
www.interpretacje.gofin.pl

1.3. Ujęcie w księgach wydatków na zakup artykułów spożywczych

Wydatki ponoszone na zakup artykułów spożywczych na drobne poczęstunki serwowane kontrahentom przychodzącym do jednostki księguje się w ciężar kosztów działalności operacyjnej, poprzez ujęcie ich na koncie 401 "Zużycie materiałów i energii". Są to bowiem koszty ogólnogospodarcze lub administracyjne jednostki (związane z jej utrzymaniem i funkcjonowaniem).

Ewidencja księgowa zakupu artykułów spożywczych na potrzeby zakładu budżetowego

1. FZ - faktura dokumentująca zakup artykułów spożywczych:
   a) wartość brutto zobowiązania:
      - Wn konto 300 "Rozliczenie zakupu",
      - Ma konto 201 "Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami",
   b) VAT naliczony podlegający odliczeniu (według prewspółczynnika ustalonego
        dla zakładu):
      - Wn konto 225 "Rozrachunki z budżetami",
      - Ma konto 300 "Rozliczenie zakupu",
   c) wartość netto artykułów spożywczych:
      - Wn konto 401 "Zużycie materiałów i energii",
      - Ma konto 300 "Rozliczenie zakupu".
2. WB - zapłata za fakturę dokumentującą nabycie artykułów spożywczych:
      - Wn konto 201 "Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami",
      - Ma konto 131 "Rachunek bieżący samorządowych zakładów budżetowych".

1.4. Odliczanie VAT z faktury zakupu artykułów spożywczych

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy o VAT prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje podatnikowi w takim zakresie, w jakim nabywane towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Z art. 86 ust. 2a tej ustawy wynika z kolei, że przypadku nabycia towarów i usług wykorzystywanych zarówno do celów wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza, gdy przypisanie tych towarów i usług w całości do działalności gospodarczej podatnika nie jest możliwe, kwotę podatku naliczonego, oblicza się zgodnie ze sposobem określenia zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej.

Oznacza to, iż obowiązkiem podatnika (tutaj: samorządowego zakładu budżetowego) w pierwszej kolejności jest przypisanie konkretnych wydatków do określonego rodzaju działalności, z którym wydatki te są związane. Podatnik ma zatem obowiązek odrębnego określenia, z jakim rodzajem działalności będzie związany podatek wynikający z otrzymanych faktur zakupu, czyli dokonania tzw. bezpośredniej alokacji. Jeżeli takie wyodrębnienie jest możliwe, podatnikowi przysługuje - na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT - pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych ze sprzedażą opodatkowaną. Brak jest natomiast takiego prawa w stosunku do podatku naliczonego związanego z zakupem towarów i usług wykorzystywanych wyłącznie do wykonywania czynności zwolnionych z opodatkowania oraz niepodlegających temu podatkowi. Z kolei, gdy przypisanie towarów i usług w całości do działalności gospodarczej podatnika nie jest możliwe, zastosowanie znajdą przepisy art. 86 ust. 2a ustawy. Podatnikowi będzie wówczas przysługiwało prawo do częściowego obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących te wydatki - w oparciu o ustalony prewspółczynnik.

Przypomnijmy, iż prewspółczynnik wylicza się w oparciu o art. 86 ust. 2b-2h ustawy o VAT oraz przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników (Dz. U. poz. 2193).

Rachunkowość budżetowa - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.