Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Rachunkowość  »  Rachunkowość budżetowa  »   Zakup telefonu komórkowego na raty w księgach jednostki oświatowej
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Zakup telefonu komórkowego na raty w księgach jednostki oświatowej

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (502) z dnia 20.11.2019

Dyrektor zamierza kupić aparat telefoniczny (komórkowy) od operatora świadczącego szkole usługi telekomunikacyjne. Operator oferuje zakup aparatu wyłącznie w formie sprzedaży ratalnej. Czy szkoła, jako jednostka budżetowa, może dokonywać zakupów na raty? Jak ująć w księgach powyższe zdarzenia?

Szkoła działająca w formie jednostki budżetowej może dokonywać zakupów na raty, o ile wartość poszczególnych rat ujęta została w planie finansowym tej jednostki jako wydatki.

Jak wynika z art. 254 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), dokonywanie wydatków następuje w granicach kwot określonych w planie finansowym, z uwzględnieniem prawidłowo dokonanych przeniesień i zgodnie z planowanym przeznaczeniem, w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów. Dodatkowo trzeba mieć na uwadze art. 44 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy wskazujący, że wydatki publiczne mogą być ponoszone na cele i w wysokościach ustalonych w planie finansowym jednostki sektora finansów publicznych. Ponadto art. 52 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy stanowi wprost, że ujęte w budżetach jednostek samorządu terytorialnego i planach finansowych jednostek budżetowych wydatki oraz łączne rozchody stanowią nieprzekraczalny limit. Powyższe przepisy wyraźnie więc wskazują, że jednostce wolno dysponować tylko tymi środkami, które zostały ujęte w planie finansowym, oraz że nie może ona dokonywać wydatków wyższych niż wynika to z ustalonych w planie limitów.

Odnosząc się natomiast do zasad ewidencji operacji związanej z zakupem telefonu komórkowego na raty należy w pierwszej kolejności wskazać, że forma rozliczeń między dostawcą i odbiorcą nie ma żadnego wpływu na sposób ujęcia tego telefonu w ewidencji księgowej. Będzie miała natomiast wpływ na stan rozrachunków między dostawcą a odbiorcą. Przez okres spłaty określony w umowie na koncie rozrachunkowym z dostawcą usług telekomunikacyjnych pozostawać będzie nierozliczone saldo zobowiązania, które będzie malało w miarę spłaty rat.

Zakupiony telefon komórkowy jednostka może wprowadzić do ewidencji środków trwałych (ujmowanych na koncie 011 lub 013) i amortyzować na zasadach ogólnych lub jednorazowo. Może też wartość telefonu ująć bezpośrednio w ciężar kosztów zużycia materiałów.

Jednostki budżetowe - w tym szkoły - zobligowane są do prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów szczególnych zawartych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 1911 ze zm.), zwanym dalej rozporządzeniem w sprawie rachunkowości budżetowej. W zakresie kwalifikacji składników majątkowych do środków trwałych stosują zatem regulacje określone w § 2 pkt 5 tego rozporządzenia. Wynika z nich, że przez środki trwałe rozumie się środki, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy o rachunkowości, w tym środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, otrzymane w zarząd lub użytkowanie i przeznaczone na potrzeby jednostki. W myśl zaś art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy o rachunkowości, za środki trwałe przyjmuje się rzeczowe aktywa trwałe o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. W jednostce budżetowej do ewidencji podstawowych środków trwałych (umarzanych w czasie) służy konto 011 "Środki trwałe", a dokonywane od nich odpisy amortyzacyjne obciążają konto 400 "Amortyzacja". Przy czym nabyte przez jednostkę składniki majątkowe spełniające warunki dla uznania ich za środki trwałe o wartość początkowej nieprzekraczającej wielkości ustalonej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania, mogą być umarzane jednorazowo w miesiącu przyjęcia do używania (por. § 7 ust. 2 pkt 6 rozporządzenia w sprawie rachunkowości budżetowej). Są one wówczas ewidencjonowane na koncie 013 "Pozostałe środki trwałe", a ich jednorazowe umorzenie obciąża konto 401 "Zużycie materiałów i energii".

Przypomnieć przy tym należy, iż środki trwałe nabyte przez jednostkę wprowadza się do ksiąg rachunkowych w wartości początkowej stanowiącej cenę nabycia. Za cenę nabycia uważa się cenę zakupu środka trwałego obejmującą kwotę należną sprzedającemu, bez podlegającego odliczeniu podatku od towarów i usług, powiększoną o koszty bezpośrednio związane z zakupem (w tym opłaty notarialne), a obniżoną o rabaty, opusty i inne podobne zmniejszenia i odzyski (por. art. 28 ust. 2 ustawy o rachunkowości).

Jednostka może ponadto - na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowości - skorzystać z uproszczenia polegającego na tym, że składniki majątku posiadające cechy środków trwałych, ale nieprzekraczające określonej wartości początkowej, traktowane są jak materiały. Składniki te nie są wówczas ujmowane w ewidencji środków trwałych, tylko odnoszone bezpośrednio w koszty zużycia materiałów w miesiącu oddania ich do używania. W takim przypadku, dla potrzeb kontroli, wskazane jest objąć je jednak ewidencją ilościową (pozabilansową).

Ewidencja księgowa zakupu telefonu komórkowego na raty w jednostce budżetowej

1. FZ - faktura dokumentująca zakup telefonu:
   a) w przypadku odniesienia zakupionego telefonu bezpośrednio w ciężar kosztów:
      - Wn konto 401 "Zużycie materiałów i energii",
      - Ma konto 201 "Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami" lub 240 "Pozostałe rozrachunki",
   b) w przypadku uznania zakupionego telefonu za podstawowy środek trwały:
      - Wn konto 011 "Środki trwałe",
      - Ma konto 201 "Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami" lub 240 "Pozostałe rozrachunki",
   c) w przypadku uznania zakupionego telefonu za pozostały środek trwały:
      - Wn konto 013 "Pozostałe środki trwałe",
      - Ma konto 201 "Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami" lub 240 "Pozostałe rozrachunki".
2. WB - zapłata poszczególnych rat:
      - Wn konto 201 "Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami" lub 240 "Pozostałe rozrachunki",
      - Ma konto 130 "Rachunek bieżący jednostki".

Warto także pamiętać, iż dokonując zakupu na raty, w sprawozdaniu Rb-Z wskazane jest wykazać wynikające z danej transakcji zobowiązanie - bez względu na liczbę tych rat - jako "kredyty i pożyczki".

Przykład

Zakupiony na raty telefon odniesiono bezpośrednio w ciężar kosztów

I. Założenia:

Szkoła działająca w formie jednostki budżetowej zakupiła na raty telefon komórkowy. Płatność za telefon została rozłożona na 12 równych rat. Telefon oddano do używania w momencie zakupu. Jednostka otrzymała fakturę za telefon w kwocie brutto: 744 zł i uregulowała pierwszą ratę w kwocie: 62 zł. Zgodnie z polityką rachunkowości jednostki, składniki majątku mające cechy środków trwałych, ale o wartości początkowej niższej niż: 800 zł są bezpośrednio po zakupie odpisywane w koszty zużycia materiałów. Jednostka nie stosuje konta 300 "Rozliczenie zakupu".

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. FZ - faktura dokumentująca zakup telefonu komórkowego 744 zł 401 201
2. WB - uregulowanie pierwszej raty za telefon 62 zł 201 130

III. Księgowania:

Zakupiony na raty telefon odniesiono bezpośrednio w ciężar kosztów

Przykład

Zakupiony na raty telefon zaliczono do pozostałych środków trwałych

I. Założenia:

Jednostka oświatowa zakupiła na raty telefon komórkowy. Płatność za telefon została rozłożona na 12 równych rat. Telefon oddano do używania w momencie zakupu. Jednostka otrzymała fakturę za telefon w kwocie brutto: 1.476 zł i uregulowała pierwszą ratę w kwocie: 123 zł. Zgodnie z polityką rachunkowości jednostki, składniki majątkowe mające cechy środków trwałych o wartości wyższej niż: 800 zł, ale niższej niż: 10.000 zł, zalicza się do pozostałych środków trwałych umarzanych jednorazowo w miesiącu oddania do używania.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. FZ - faktura dokumentująca zakup telefonu komórkowego 1.476 zł 300 240
2. OT - przyjęcie telefonu do używania i wprowadzenie do ewidencji bilansowej środków trwałych 1.476 zł 013 300
3. PK - jednorazowy odpis amortyzacyjny 1.476 zł 401 072
4. WB - uregulowanie pierwszej raty za telefon 123 zł 240 130

III. Księgowania:

Zakupiony na raty telefon zaliczono do pozostałych środków trwałych

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Rachunkowość budżetowa - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.