Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Rachunkowość  »  Rachunkowość budżetowa  »   Klasyfikacja paragrafowa wpływów z tytułu kwot zasądzonych od sprawców przemocy

Nowa matryca stawek VAT

Nomenklatura scalona Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług www.klasyfikacje.gofin.pl  »
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Klasyfikacja paragrafowa wpływów z tytułu kwot zasądzonych od sprawców przemocy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (480) z dnia 20.12.2018

Jesteśmy jednostką samorządu terytorialnego. Prowadzimy specjalistyczny ośrodek wsparcia, w którym przebywają ofiary przemocy w rodzinie. Na konto naszego ośrodka wpływają kwoty potrącone, na podstawie orzeczenia sądu, z wynagrodzenia sprawcy przemocy. W jakim paragrafie dochodów powinny być klasyfikowane wpływy z tytułu zasądzonych kwot, wpłacanych przez pracodawców zatrudniających sprawców przemocy - w paragrafie 097, czy 057?

Paragrafem właściwym do ujęcia kwot zasądzonych od sprawców przemocy i pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego jest paragraf 097 "Wpływy z różnych dochodów".

Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa (por. art. 7 Konstytucji). Dotyczy to również jednostek samorządu terytorialnego. Skoro tak, to taka jednostka powinna interpretować daną normę prawną przede wszystkim przy pomocy wykładni językowej, która ma priorytet m.in. przy analizie regulacji prawnych dotyczących sposobu gospodarowania finansami wspomnianej jednostki. 

W orzecznictwie sądowym akcentuje się przy tym, że wykładnia celowościowa może mieć, co prawda, zastosowanie w interpretacji normy prawnej, lecz tylko w sytuacjach wyjątkowych (por. np. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z 13 października 2017 r., sygn. akt I SA/Kr 688/17 oraz wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z 18 kwietnia 2012 r., sygn. akt I SA/Bk 61/12). Założenia te mają zaś znaczenie m.in. dla ustalenia właściwej klasyfikacji budżetowej wskazanych w pytaniu świadczeń. Ponadto, w pytaniu jest mowa o potrąceniach z wynagrodzenia na podstawie wyroku sądu. Zakładamy, iż chodzi tu o sytuacje wskazane w art. 34 § 1a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1600 ze zm.). W przepisie tym postanowiono, że kara ograniczenia wolności polega na:

 • obowiązku wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne,
   
 • potrąceniu od 10% do 25% wynagrodzenia za pracę w stosunku miesięcznym na cel społeczny wskazany przez sąd.

Pytająca jednostka rozważa możliwość ujęcia wpływów z tytułu kwot zasądzonych od sprawców przemocy w paragrafie 097 "Wpływy z różnych dochodów" lub 057 "Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych". W opisie do paragrafu 057 wskazano, że paragraf ten obejmuje wpływy z tytułu grzywien oraz kar od osób fizycznych, wymierzanych i pobieranych przez sądy oraz właściwe organy administracji publicznej, m.in. z tytułu grzywien nakładanych w formie mandatu karnego oraz grzywien i kar pieniężnych wymierzanych na podstawie ustawy - Kodeks karny skarbowy. Z kolei w opisie do paragrafu 097 wskazano, że paragraf ten obejmuje wszystkie pozostałe dochody nieobjęte poszczególnymi paragrafami, w szczególności dotyczące stypendiów i zasiłków zwrotnych wypłaconych w okresie studiów, zwrot kosztów kształcenia w razie niepodjęcia przez absolwenta pracy itp., zwrot kosztów szkolenia pracowników, wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa, wpływy za czynności polegające na zapewnieniu bezpieczeństwa imprez masowych i inne dochody wymienione enumeratywnie.

W kontekście wspomnianych początkowo zasad obowiązujących w sferze administracji publicznej oraz wymienionych przepisów Kodeksu karnego trudno więc uznać, aby adekwatnym paragrafem dochodów był w opisanej sytuacji paragraf 057. Po pierwsze, w tym paragrafie ustawodawca posługuje się wyrażeniami typu grzywna, mandat karny i inne kary pieniężne. Każde z tych określeń występuje w różnych regulacjach prawnych. Co jednak istotne, potrącenie - o którym mowa w pytaniu (zapewne dokonywane na podstawie orzeczenia sądu wydanego w oparciu o art. 34 Kodeksu karnego) - jest instytucją autonomiczną i niezależną od wspomnianych trzech typów świadczeń. Nie można go bowiem zaliczyć ani do kategorii grzywny, ani do mandatów karnych, ani innych kar pieniężnych. Potrącenie to - mimo że ma charakter świadczenia pieniężnego - jest niejako surogatem (sposobem) realizacji orzeczonej przez sąd kary ograniczenia wolności. Nie jest to więc kara pieniężna w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego. Mając zaś na względzie zasady wykładni prawa i prymat wykładni gramatycznej, nie można poprzez wykładnię celowościową rozszerzać tych kategorii o potrącenia wskazane w pytaniu.

Po drugie, abstrahując od kwestii stricte wykładniczych, o których wyżej wspomniano, na uwagę zasługuje fakt, że sposób sformułowania opisu do paragrafu 057 wskazuje na jego nieadekwatność do ujmowania dochodów z ww. potrąceń. Jak bowiem wyrażono w owym opisie - paragraf obejmuje wpływy z tytułu grzywien i kar od osób fizycznych, ale wymierzanych i pobieranych przez sądy oraz właściwe organy administracji publicznej. Natomiast w odniesieniu do potrąceń wskazanych w pytaniu, co prawda, świadczenie jest wymierzane przez sąd, lecz nie jest pobierane przez ten sąd. Podobnie jest w przypadku organów administracji publicznej, bowiem organy te (np. jednostki samorządu terytorialnego) nie wymierzają żadnego świadczenia (kary itp.) w kontekście ww. potrąceń, lecz tylko je pobierają jako dochód. Z tych właśnie przyczyn, również nie wydaje się właściwe zastosowanie paragrafu 057. Naszym zdaniem odpowiedni do ujęcia dochodu z tytułu kwot zasądzonych od sprawców przemocy jest paragraf 097, m.in. dlatego, że zawiera otwarty katalog przypadków, które mogą zostać objęte tą jednostką klasyfikacyjną.

Końcowo warto jednak dodać, że jednostka samorządowa ma możliwość zwrócenia się do właściwej miejscowo regionalnej izby obrachunkowej o zajęcie stanowiska w podanym zakresie przedmiotowym. Z racji faktu, że izby w swojej działalności są niezależne i samodzielne, można rozważyć skierowanie zapytania do takiego podmiotu, tym bardziej, że materia ta może zostać objęta kontrolą ze strony danej izby, co uchroni przed ewentualnym zarzutem w tym zakresie.

Rachunkowość budżetowa - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.