Jak szukać?»

Uwaga: Do 2 marca 2020 r. przekazanie do ZUS informacji o zarobkach emerytów i rencistów2 marca 2020 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US: PIT-28, PIT-28S za 2019 r. 2 marca 2020 r. (poniedziałek) mija termin przekazania do US oraz podatnikowi IFT-1R za 2019 r. 2 marca 2020 r. (poniedziałek) mija termin przekazania podatnikowi: PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/PIT-11A za 2019 r.
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Rachunkowość  »  Rachunkowość budżetowa  »   Nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych po zmianie ...
POLECAMY
P R E N U M E R A T A
www.czasopismaksiegowych.pl
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych po zmianie przepisów

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (460) z dnia 20.02.2018

W jaki sposób po zmianie przepisów rozporządzenia w sprawie zasad rachunkowości budżetowej ewidencjonować nadwyżkę środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych? Jak prezentować ją w sprawozdaniu finansowym?

Zasady ustalania nadwyżki środków obrotowych i jej wpłaty do budżetu

W myśl art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017 r. poz. 2077 ze zm.), samorządowe zakłady budżetowe zobowiązane są do wpłaty do budżetu jednostki samorządu terytorialnego nadwyżki środków obrotowych, ustalonej na koniec okresu sprawozdawczego, chyba że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego postanowi inaczej. Tworząc samorządowy zakład budżetowy, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa terminy i sposób ustalania zaliczkowych wpłat nadwyżki środków obrotowych dokonywanych przez zakład do budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz sposób i terminy rocznych rozliczeń i dokonywania wpłat do budżetu (art. 16 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych).

Sposób ustalania nadwyżki środków obrotowych
w samorządowych zakładach budżetowych

W świetle przepisów rozporządzenia z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. 2015 r. poz. 1542), samorządowy zakład budżetowy planuje jako wpłatę do budżetu jednostki samorządu terytorialnego różnicę między sumą planowanych przychodów, powiększonych o planowany stan środków obrotowych na początek roku, a sumą planowanych kosztów, powiększonych o planowany stan środków obrotowych na koniec roku. Planowany stan środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego na koniec roku nie może przekraczać 1/6 rocznych planowanych na rok następny kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń. Natomiast faktyczny stan środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego na koniec roku ustala się jako różnicę między sumą stanu środków obrotowych na początek roku i przychodów należnych związanych z prowadzoną działalnością a sumą opłaconych kosztów, zobowiązań i nieponiesionych wydatków na inwestycje finansowane ze środków własnych, ujętych w zatwierdzonym planie finansowym samorządowego zakładu budżetowego.

Ewidencja księgowa nadwyżki środków obrotowych w samorządowym
zakładzie budżetowym i jej prezentacja w sprawozdaniu finansowym

Do końca 2017 r. dokonywane przez samorządowy zakład budżetowy zaliczkowe wpłaty do budżetu z tytułu nadwyżki środków obrotowych ewidencjonowane były zapisem:

      - Wn konto 820 "Rozliczenie wyniku finansowego",
      - Ma konto 131 "Rachunek bieżący samorządowych zakładów budżetowych".

Natomiast ustalone (naliczone) na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązanie wobec budżetu jednostki samorządu terytorialnego z tytułu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego księgowane było zapisem:

      - Wn konto 820 "Rozliczenie wyniku finansowego",
      - Ma konto 225 "Rozrachunki z budżetami".

Z dniem 1 stycznia 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 1911), zwane dalej nowym rozporządzeniem. W stosunku do przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r., w nowym rozporządzeniu zmieniono opis konta 820 "Rozliczenie wyniku finansowego" oraz konta 870 "Podatki i obowiązkowe rozliczenia z budżetem obciążające wynik finansowy". Jednak zmiany te polegały jedynie na przeniesieniu z konta 820 na konto 870 nadwyżki dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową. Z opisu konta 820 wynika, iż na stronie Wn tego konta nadal ujmuje się dokonane lub należne wpłaty do budżetu z tytułu nadwyżki środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych. Wnioskować z tego można, iż zasady ewidencji księgowej nadwyżki środków obrotowych nie uległy zmianie.

Ewidencja księgowa nadwyżki środków obrotowych w samorządowym zakładzie budżetowym i jej prezentacja w sprawozdaniu finansowymJednak z wyjaśnienia zamieszczonego na stronie internetowej Ministerstwa Finansów www.mf.gov.pl (w zakładce Działalność/Rachunkowość/Najczęściej zadawane pytania/Rachunkowość budżetowa) dotyczącego sposobu ewidencji nadwyżki środków obrotowych i jej prezentacji w sprawozdaniu finansowym, wynika iż: "(...) zaliczkowe wpłaty z tytułu nadwyżki środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych, które są dokonywane sukcesywnie w trakcie trwania roku budżetowego, mogą być traktowane analogicznie jak zaliczkowe dywidendy w jednostkach działających w sferze gospodarczej. A zatem kwota przedmiotowej nadwyżki ujmowana może być w księgach rachunkowych samorządowych zakładów budżetowych zapisem:

Wn konto 820 - "Rozliczenie wyniku finansowego",

Ma konto 131 - "Rachunek bieżący samorządowych zakładów budżetowych".

Nadwyżka ta prezentowana będzie w sprawozdaniu finansowym w następujący sposób:

Bilans:

Pasywa

A. Fundusze

III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)

Zestawienie zmian w funduszu

III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)

3. nadwyżka środków obrotowych

Ostateczne rozliczenie roczne nadwyżki środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych zaliczyć należy - z ekonomicznego punktu widzenia - do jednego z tytułów ujmowanych w ramach obowiązkowego obciążenia wyniku finansowego wynikającego z zasad regulujących rozliczenia samorządowych zakładów budżetowych z budżetem jednostki samorządu terytorialnego. Oznacza to, że kwotę tej nadwyżki należałoby ująć w księgach rachunkowych samorządowych zakładów budżetowych zapisem:

Wn konto 870 - "Podatki i obowiązkowe rozliczenia z budżetem obciążające wynik finansowy",

Ma konto 225 - "Rozrachunki z budżetami".

W związku z jej uwzględnieniem w wyniku finansowym, ostateczne rozliczenie nadwyżki środków obrotowych, ujęte będzie w zestawieniu zmian w funduszu w pozycji III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+/-) oraz w pasywach bilansu w pozycji II. Wynik finansowy netto (+, -) - odpowiednio w pozycji 1. zysk netto (+) lub 2. strata netto (-).

Jako odrębna pozycja wykazywana będzie w rachunku zysków i strat w pozycji K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)."

Według Ministerstwa Finansów zaliczkowe wpłaty do budżetu z tytułu nadwyżki środków obrotowych mogą być nadal ewidencjonowane w księgach samorządowego zakładu budżetowego, zapisem: Wn konta 820, Ma konto 131. Z kolei ustalone (naliczone) na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązanie wobec budżetu jednostki samorządu terytorialnego z tytułu nadwyżki środków obrotowych tego zakładu nie powinno być już księgowane po stronie Wn konta 820. Należy je ujmować na koncie 870, zapisem: Wn konta 870, Ma konto 225, mimo że nie wynika to z opisu tego konta zawartego w załączniku nr 3 do nowego rozporządzenia.

Przypominamy, iż przepisy nowego rozporządzenia, mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzanych za 2018 r. Oznacza to, iż sporządzając sprawozdanie finansowe za 2017 r. wskazane jest stosować zasady określone w obowiązującym do końca 2017 r. rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r.

W sprawozdaniu finansowym za 2017 r. sporządzonym przez samorządowy zakład budżetowy nadwyżkę środków obrotowych ujętą na koncie 820 "Rozliczenie wyniku finansowego" należy wykazać w sposób następujący:

1) w pasywach bilansu w pozycji A.III. "Nadwyżka środków obrotowych (-)", jako liczbę ujemną oraz

2) w zestawieniu zmian w funduszu jednostki w pozycji IV. "Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych".

Przedmiotowej nadwyżki nie wykazuje się w rachunku zysków i strat.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Rachunkowość budżetowa - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.