Wyszukaj

Jak szukać?»

Specjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z kwartalnej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Rachunkowość  »  Rachunkowość budżetowa  »   Rozliczenie dotacji podmiotowej w księgach rachunkowych jednostki budżetowej
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Rozliczenie dotacji podmiotowej w księgach rachunkowych jednostki budżetowej

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (442) z dnia 20.05.2017

Jesteśmy jednostką budżetową obsługującą dysponenta części budżetowej. Przekazaliśmy dotację podmiotową jednostce, której podmiotem tworzącym jest minister. Jak w księgach rachunkowych naszej jednostki ująć i rozliczyć tę dotację?

Definicja dotacji zawarta została w art. 126 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.). Przepis ten stanowi, że przez dotacje rozumie się podlegające szczególnym zasadom rozliczania środki z budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz z państwowych funduszy celowych przeznaczone na podstawie ustawy o finansach publicznych, odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych, na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych. Dotacje dzielą się na celowe, przedmiotowe i podmiotowe.

Dotacje podmiotowe obejmują - w myśl zapisów art. 131 ustawy o finansach publicznych - środki dla podmiotu wskazanego w odrębnej ustawie lub w umowie międzynarodowej, wyłącznie na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie określonym w odrębnej ustawie lub umowie międzynarodowej. Dotacje podmiotowe przekazywane są jednostkom sektora finansów publicznych niebędących państwowymi jednostkami budżetowymi. O uprawnieniu do ich otrzymania decydują przepisy ustaw dotyczących zasad gospodarki finansowej danego podmiotu.

Przykładem może być dotacja podmiotowa przekazywana przez podmiot tworzący (organizatora) instytucje kultury na podstawie art. 28 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862). Z przepisów tych wynika, że organizator przekazuje instytucji kultury środki finansowe w formie dotacji podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów.

Do ewidencji dotacji w księgach rachunkowych jednostki budżetowej służy konto 224 "Rozliczenie dotacji budżetowych oraz płatności z budżetu środków europejskich", zawarte w załączniku nr 3 "Plan kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych" do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 760), zwanego dalej rozporządzeniem w sprawie szczególnych zasad rachunkowości budżetowej. Z opisu do konta 224 wynika, że służy ono do ewidencji rozliczenia przez organ dotujący udzielonych dotacji budżetowych, a także do ewidencji rozliczenia przez instytucje zarządzające i pośredniczące płatności z budżetu środków europejskich. Na stronie Wn tego konta ujmuje się w szczególności wartość dotacji przekazanych przez organ dotujący, w korespondencji z kontem 130 "Rachunek bieżący jednostki". Na stronie Ma tego konta ujmuje się m.in. wartość dotacji uznanych za wykorzystane i rozliczone w korespondencji z kontem 810 "Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich oraz środki z budżetu na inwestycje".

Przekazanie i rozliczenie dotacji w księgach rachunkowych jednostki udzielającej dotacji następuje, co do zasady, w postaci następujących zapisów:

   1) przekazanie dotacji (WB):
      - Wn konto 224 "Rozliczenie dotacji budżetowych
          oraz płatności z budżetu środków europejskich",
      - Ma konto 130 "Rachunek bieżący jednostki",
   2) wartość dotacji uznanych za rozliczone lub wykorzystane
        na podstawie dokumentów otrzymanych od dotowanego podmiotu:
      - Wn konto 810 "Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków
         europejskich oraz środki z budżetu na inwestycje"; saldo konta 810
         przeksięgowywane jest, w końcu roku, na konto 800 "Fundusz jednostki",
      - Ma konto 224 "Rozliczenie dotacji budżetowych oraz płatności
         z budżetu środków europejskich".

Wszystkie środki publiczne, w szczególności udzielane w formie dotacji, podlegają rozliczeniu (księgowanie odbywa się w sposób podany w ww. pkt 2). Nie dotyczy to jednak dotacji podmiotowych, które przekazywane są - jak sama nazwa wskazuje - dla podmiotu dotowanego na sfinansowanie lub dofinansowanie działalności bieżącej. Powstaje zatem wątpliwość jak w tym przypadku rozliczyć saldo konta 224 - czy powstała należność może zostać "spisana", czy też należy ją wykazywać w księgach rachunkowych, a w konsekwencji i w sprawozdaniu finansowym (aktywach bilansu); jeżeli tak, to jak długo.

Dotacje podmiotowe - jako dotacje dla podmiotu - nie podlegają rozliczeniu. Zatem jednostka dotująca może przyjąć rozwiązanie polegające na potraktowaniu dotacji podmiotowej w dacie jej przekazania jako dotacji rozliczonej. W tym przypadku zapisy na kontach 224 (Ma) oraz 810 i 800 dokonywane są w tej samej kwocie co przekazana wysokość środków dotacji podmiotowej. Jednostka może również przyjąć rozwiązanie polegające na ewidencji przekazanej dotacji podmiotowej bezpośrednio w korespondencji z kontem 810 (z pominięciem konta 224).

Przyjęte przez jednostkę rozwiązanie ewidencyjne w zakresie dotacji podmiotowej powinno znaleźć swoje odzwierciedlenie w dokumentacji opisującej stosowane przez jednostkę zasady (politykę) rachunkowości.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Rachunkowość budżetowa - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60