Wyszukaj

Jak szukać?»

Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca powiadamia ZUS o przychodach z pracy zarobkowej emerytów i rencistów w 2017 r.Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca przekazuje ubezpieczonym informacje zawarte w raportach złożonych do ZUS za 2017 r.28 lutego 2018 r. (środa) mija termin przekazania do US drogą elektroniczną oraz podatnikowi: PIT-11, PIT-8C, IFT-1R, PIT-RSpecjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Rachunkowość  »  Rachunkowość budżetowa  »   Opłata za postój pobierana przez gminę w strefie płatnego ...
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Opłata za postój pobierana przez gminę w strefie płatnego parkowania

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (423) z dnia 1.08.2016

Jako gmina pobieramy opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania. Do jakiego paragrafu zaklasyfikować wpływy z tego tytułu?

Zasady ustalania i poboru opłaty parkingowej w strefie płatnego parkowania określa ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 ze zm.). Z art. 13 ust. 1 pkt 1 tej ustawy wynika, że korzystający z dróg publicznych są obowiązani do ponoszenia opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania. Opłatę tę pobiera się za postój pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania, w wyznaczonym miejscu, w określone dni robocze, w określonych godzinach lub całodobowo. Natomiast strefę płatnego parkowania ustala się na obszarach charakteryzujących się znacznym deficytem miejsc postojowych, jeżeli uzasadniają to potrzeby organizacji ruchu, w celu zwiększenia rotacji parkujących pojazdów samochodowych lub realizacji lokalnej polityki transportowej, w szczególności w celu ograniczenia dostępności tego obszaru dla pojazdów samochodowych lub wprowadzenia preferencji dla komunikacji zbiorowej (art. 13b ust. 1 i 2 ustawy o drogach publicznych). Ponadto z przepisów art. 13b ust. 4 ustawy o drogach publicznych wynika, że rada gminy (rada miasta), ustalając strefę płatnego parkowania:

  • ustala wysokość opłaty, z tym że opłata za pierwszą godzinę postoju pojazdu samochodowego nie może przekraczać 3 zł,
     
  • może wprowadzić opłaty abonamentowe lub zryczałtowane oraz zerową stawkę opłaty dla niektórych użytkowników drogi,
     
  • określa sposób pobierania opłaty.

Stawki opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania mogą być zróżnicowane w zależności od miejsca parkowania. Do pobierania tych opłat uprawniony jest zarząd drogi, a w przypadku jego braku - zarządca drogi.

Pobierane przez gminę opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania wskazane jest klasyfikować do paragrafu 049 "Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw".

Co prawda, rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 ze zm.) nie wskazuje wprost, że opłaty, o których mowa w pytaniu, należy ujmować w paragrafie 049. Z opisu do tego paragrafu wynika jedynie, iż w paragrafie tym klasyfikowane są m.in. wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranej przez gminy na podstawie przepisów rozdziału 3a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Jest to jednak katalog otwarty i wskazane jest - naszym zdaniem - ujmować tu także wpływy z tytułu pobieranych przez gminę opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania.

Rachunkowość budżetowa - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60