Wyszukaj

Jak szukać?»

Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca powiadamia ZUS o przychodach z pracy zarobkowej emerytów i rencistów w 2017 r.Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca przekazuje ubezpieczonym informacje zawarte w raportach złożonych do ZUS za 2017 r.28 lutego 2018 r. (środa) mija termin przekazania do US drogą elektroniczną oraz podatnikowi: PIT-11, PIT-8C, IFT-1R, PIT-RSpecjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Rachunkowość  »  Rachunkowość budżetowa  »   Klasyfikacja budżetowa wydatków na studia podyplomowe nauczycieli
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Klasyfikacja budżetowa wydatków na studia podyplomowe nauczycieli

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (419) z dnia 1.06.2016

Obecnie do paragrafu 470 zalicza się wszystkie koszty związane ze szkoleniem, w tym również koszty dojazdu. Mamy jednak wątpliwości, w którym paragrafie wydatków należy ująć zwrot nauczycielom kosztów dojazdu na ich studia podyplomowe - w paragrafie 441, czy 430?

Wydatki na dokształcanie nauczycieli, którzy pobierają naukę na studiach wyższych, np. licencjackich, magisterskich lub podyplomowych, powinny być klasyfikowane w paragrafie 430 "Zakup usług pozostałych". Paragraf ten wskazane jest - naszym zdaniem - zastosować także w celu sklasyfikowania wydatków na zwrot nauczycielom kosztów dojazdu na takie studia.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 ze zm.), dalej zwane rozporządzeniem w sprawie klasyfikacji budżetowej, przewiduje dwa paragrafy związane z wydatkami na podnoszenie kwalifikacji pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, tzn. paragraf 470 "Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej" i paragraf 430 "Zakup usług pozostałych".

Warto przy tym podkreślić, iż od 1 stycznia 2016 r. obowiązuje nowa treść objaśnień do paragrafu 470. Zgodnie z tymi objaśnieniami, niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników. Ponadto, do kosztów szkoleń należy obecnie zaliczyć wszystkie koszty związane ze szkoleniem, w tym również ponoszone koszty dojazdów, zakwaterowania i wyżywienia uczestników. Natomiast paragraf 430 obejmuje wydatki funduszu operacyjnego, którego przeznaczenie jest niejawne, oraz wydatki na zakup usług (z wyjątkiem: usług świadczonych przez osoby fizyczne, objętych paragrafami: 401 do 403, 405, 406, 408 do 410 i 417, oraz usług wymienionych w paragrafach: 426 do 429, 432 do 440, 461 do 463 i 470), a w szczególności m.in. usługi w zakresie oświaty i wychowania oraz szkolnictwa wyższego, między innymi: zwroty kosztów wyżywienia w internatach wychowanków domów dziecka i innych zakładów opiekuńczo-wychowawczych, wydatki dotyczące przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia uczniów i dzieci na wycieczkach oraz imprezach urządzanych w ramach programów nauczania i wychowania, opłaty za studia organizowane przez szkoły wyższe w zakresie dokształcania kadr.

www
Więcej na temat rachunkowości
w jednostkach oświatowych można
przeczytać w serwisie www.serwisbudzetowy.gofin.pl

Z powyższych objaśnień wywnioskować można, iż działalność szkoleniowa, o której mowa w paragrafie 470 "Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej", dotyczy każdej formy podnoszenia kwalifikacji pracowników, realizowanej poza systemem oświaty i szkolnictwa wyższego. Wydatki ponoszone na pokrycie kosztów udziału pracownika w studiach lub studiach podyplomowych, zgodne z profilem wykonywanej pracy, organizowanych przez szkoły wyższe, są klasyfikowane w paragrafie 430 "Zakup usług pozostałych". Do paragrafu 430 należy - naszym zdaniem - sklasyfikować również ponoszone przez jednostkę wydatki na pokrycie kosztów dojazdu pracowników na studia (w tym studia podyplomowe). Wydatki te nie powinny być ujmowane w paragrafie 441 "Podróże służbowe krajowe". Wyjazd na takie studia nie jest bowiem podróżą służbową.

Rachunkowość budżetowa - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60