Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Rachunkowość  »  Rachunkowość budżetowa  »   Należność z tytułu kary umownej w bilansie jednostki budżetowej i w sprawozdaniach ...
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Należność z tytułu kary umownej w bilansie jednostki budżetowej i w sprawozdaniach budżetowych

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (412) z dnia 20.02.2016

W której pozycji bilansu samorządowej jednostki budżetowej wykazać należność z tytułu naliczonej kary umownej? Karę zaewidencjonowano na koncie rozrachunków z odbiorcami i dostawcami.

Należność z tytułu kary umownej należnej jednostce budżetowej (zaewidencjonowaną na koncie 201 "Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami") wskazane jest wykazać w aktywach bilansu w pozycji B.II.4. "Pozostałe należności".


Czy niezapłacona należność z tytułu kary umownej powinna zostać wykazana w sprawozdaniu Rb-27S i Rb-N? W których pozycjach wykazać taką należność?

Tak. Jeśli do końca okresu sprawozdawczego, w którym wystawiono notę obciążeniową z tytułu kary umownej, nie wpłynie zapłata, to powstanie należność, która powinna zostać wykazana w sprawozdaniu Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowej jednostki budżetowej/jednostki samorządu terytorialnego - w kolumnie "Należności". Zgodnie bowiem z instrukcją sporządzania sprawozdania Rb-27S, zamieszczoną w załączniku nr 39 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. poz. 119 ze zm.), w kolumnie "Należności" wykazuje się: salda początkowe (należności pozostałych do zapłaty zmniejszone o nadpłaty), powiększone o kwoty przypisów należności z tytułu dochodów budżetowych, po zmniejszeniu ich o kwoty odpisów. Jeżeli kwota nadpłat i odpisów przewyższa kwotę należności pozostałych do zapłaty i przypisów, to różnicę wykazuje się jako liczbę ujemną. W kolumnie "Należności" nie wykazuje się należności długoterminowych.

Aktywne druki i formularze
Sprawozdania Rb-27S i Rb-N dostępne są
w serwisie www.druki.gofin.pl
w zakładce Rachunkowość

Niezapłacona należność z tytułu kary umownej powinna zostać ponadto wykazana w sprawozdaniu Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych. W świetle bowiem rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1773), w sprawdzaniu tym wykazuje się m.in.:

 • wymagalne należności - rozumiane jako wartość wszystkich bezspornych należności, których termin płatności dla dłużnika minął, a które nie zostały ani przedawnione, ani umorzone; są to należności wynikające głównie z dostaw towarów i usług (np. niezapłaconych w terminie faktur), prawomocnych orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji;
   
 • pozostałe należności - rozumiane jako bezsporne należności niewymagalne z tytułu dostaw towarów i usług, podatków i składek na ubezpieczenia społeczne oraz z wszelkich innych tytułów nieobjętych pozostałymi kategoriami sprawozdania Rb-N, wyłączając odsetki i inne należności uboczne.

W przypadku gdy kara umowna nie jest wymagalna, powinna zostać wykazana w sprawozdaniu Rb-N w wierszu N5.3., a jeśli jest wymagalna - w wierszu N4.2., z jednoczesnym przyporządkowaniem do odpowiedniej grupy dłużników (w zależności od tego, do której grupy zalicza się wykonawca, któremu naliczono kary). Jak wynika bowiem z instrukcji sporządzania sprawozdania Rb-N, zamieszczonej w załączniku nr 9 do rozporządzenia w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych, w części A tego sprawozdania wykazuje się odpowiednio:

 • w wierszu N4. "Należności wymagalne" - sumę wartości zaprezentowanych w wierszach N4.1 i N4.2,
   
 • w wierszu N4.1. "Z tytułu dostaw towarów i usług" - wartość bezspornych należności wymagalnych z tytułu usług i dostaw towarów,
   
 • w wierszu N4.2. "Pozostałe" - wartość bezspornych należności wymagalnych z tytułów innych niż dostawy towarów i usług,
   
 • w wierszu N5. "Pozostałe należności" - sumę wartości zaprezentowanych w wierszach N5.1, N5.2 i N5.3,
   
 • w wierszu N5.1. "Z tytułu dostaw towarów i usług" - wartość pozostałych bezspornych należności z tytułu dostaw towarów i usług,
   
 • w wierszu N5.2. "Z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne" - łączną wartość bezspornych należności z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne; wypełniają jedynie jednostki, dla których te tytuły stanowią źródło dochodów; wszelkie inne należności z tych tytułów, powstałe wskutek rozliczeń, w tym nadpłat na rzecz jednostki, która jest jedynie ich płatnikiem, należy wykazać w wierszu N5.3,
   
 • w wierszu N5.3. "Z tytułu innych niż wymienione powyżej" - wartość bezspornych należności z tytułów innych niż wymienione w wierszach N5.1, N5.2.

Rachunkowość budżetowa - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60