Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Prawo pracy  »  Inne zagadnienia  »   Procedura wymierzania pracownikowi kary porządkowej
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Procedura wymierzania pracownikowi kary porządkowej

Gazeta Podatkowa nr 28 (2007) z dnia 6.04.2023
Ewa Madejek

Podstawowym obowiązkiem pracownika jest wykonywanie pracy. Niezależnie od powinności sumiennego i starannego świadczenia pracy, pracownik jest zobligowany do stosowania się do poleceń przełożonych dotyczących pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę. Ponadto ma on obowiązek przestrzegać regulaminu pracy, porządku ustalonego w procesie pracy, a także zasad bhp i przepisów przeciwpożarowych. Nieprzestrzeganie obowiązków pracowniczych może skutkować nałożeniem kary porządkowej.

Katalog kar porządkowych

Za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bhp oraz przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy pracodawca może stosować karę upomnienia lub karę nagany.

Przepisy Kodeksu pracy wskazują też przypadki, w których dopuszczalne jest stosowanie kary pieniężnej. Od 21 lutego 2023 r. regulacja dotycząca nakładania kary finansowej została zmieniona. Obecnie karą pieniężną można ukarać pracownika za:

 • nieprzestrzeganie przepisów bhp lub przepisów przeciwpożarowych,
 • opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia,
 • stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości albo w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu lub spożywanie alkoholu lub zażywanie środka działającego podobnie do alkoholu w czasie pracy.

Tak stanowi art. 108 § 2 K.p. Powołana regulacja została rozszerzona o środki działające podobnie do alkoholu. Do środków tych, zgodnie z § 10 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań na obecność alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu w organizmie pracownika (Dz. U. z 2023 r. poz. 317), zalicza się opioidy, amfetaminę i jej analogi, kokainę, kannabinoidy, benzodiazepiny.

Nałożenie kary pieniężnej wymaga spełnienia określonych warunków. Na mocy art. 108 § 3 K.p. kara pieniężna za jedno przekroczenie, jak i za każdy dzień nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, nie może być wyższa od jednodniowego wynagrodzenia pracownika. Jednak łącznie kary pieniężne nie mogą przewyższać dziesiątej części wynagrodzenia przypadającego pracownikowi do wypłaty, po dokonaniu potrąceń alimentacyjnych, niealimentacyjnych i zaliczek pieniężnych. W przypadku potrącania kary pieniężnej obowiązuje też pozostawienie pracownikowi kwoty wolnej, która wynosi 90% wynagrodzenia minimalnego, przysługującego zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniach składkowo-podatkowych oraz wpłat dokonywanych do PPK, jeżeli pracownik nie zrezygnował z ich dokonywania (art. 871 § 1 pkt 3 K.p.).

Tryb stosowania kary porządkowej

Kara z odpowiedzialności porządkowej nie może zostać nałożona po upływie 2 tygodni od uzyskania przez pracodawcę wiadomości o naruszeniu obowiązków przez pracownika i po upływie 3 miesięcy od dopuszczenia się przez pracownika tego uchybienia (art. 109 § 1 K.p.). Przed jej zastosowaniem pracodawca jest obowiązany wysłuchać pracownika. Jeżeli z powodu nieobecności w pracy pracownik nie może być wysłuchany, bieg 2-tygodniowego terminu na ukaranie nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu do dnia stawienia się pracownika do pracy (art. 109 § 2 K.p.). Zawieszeniu ulega jednak tylko ten 2-tygodniowy termin, a nie 3-miesięczny. Oznacza to, że jeżeli nieobecność pracownika w pracy uniemożliwiająca wysłuchanie go przez pracodawcę będzie trwała na tyle długo, że upłyną 3 miesiące od dopuszczenia się danego naruszenia przez pracownika, to pracodawca nie będzie mógł w ogóle pracownika ukarać, gdyż upłynie graniczny termin na nałożenie kary. Nie ma przy tym znaczenia, że nie upłynął jeszcze 2-tygodniowy termin zawieszony ze względu na nieobecność pracownika w pracy.

Wobec braku uregulowania tej kwestii w przepisach przyjmuje się, że wysłuchanie pracownika może mieć formę ustną lub pisemną. Pracownik może też odmówić złożenia wyjaśnień, co nie ochroni go przed zastosowaniem kary, o ile miał możliwość wypowiedzenia.

Zawiadomienie o ukaraniu

O wymierzeniu kary porządkowej pracodawca zawiadamia pracownika na piśmie, wskazując rodzaj dokonanego naruszenia, datę dopuszczenia się przez pracownika tego naruszenia oraz informując go o prawie zgłoszenia sprzeciwu i terminie jego wniesienia. Odpis zawiadomienia o nałożeniu kary porządkowej przechowuje się w aktach osobowych pracownika w części D, w wydzielonych częściach dotyczących danej kary.

Odwołanie od nałożonej kary

Jak stanowi art. 112 K.p., jeżeli zastosowanie kary nastąpiło z naruszeniem przepisów prawa, np. bez uprzedniego wysłuchania pracownika, pracownik może w ciągu 7 dni od dnia zawiadomienia go o ukaraniu wnieść do pracodawcy sprzeciw. O uwzględnieniu lub odrzuceniu sprzeciwu decyduje pracodawca po rozpatrzeniu stanowiska reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej. Nieodrzucenie sprzeciwu w ciągu 14 dni od jego wniesienia oznacza uwzględnienie go przez pracodawcę.

Z kolei odrzucenie sprzeciwu przez pracodawcę powoduje, że pracownik w ciągu 14 dni od dnia zawiadomienia go o tym fakcie (patrz ramka) może wystąpić do sądu pracy o uchylenie zastosowanej kary porządkowej.

Zatarcie kary

Karę porządkową uważa się za niebyłą, a odpis zawiadomienia o ukaraniu usuwa z akt osobowych pracownika po roku nienagannej pracy. Pracodawca może też z własnej inicjatywy lub na wniosek zakładowej organizacji związkowej reprezentującej pracownika wcześniej niż przed upływem roku uznać karę za niebyłą. Ponadto będzie zobligowany uznać karę za niebyłą, gdy sąd pracy uchyli nałożoną karę.

"Wystąpienie pracownika do sądu z powództwem o uchylenie bezprawnie nałożonej kary porządkowej może nastąpić tylko po wyczerpaniu postępowania wewnątrzzakładowego, to jest po wniesieniu w terminie sprzeciwu do pracodawcy".

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 kwietnia 1999 r., sygn. akt I PKN 644/98

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.)

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Inne zagadnienia - czytaj także:

 
Przydatne linki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.