Wyszukaj

Jak szukać?»

20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z kwartalnej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Prawo pracy  »  Czas pracy i urlopy  »   Weryfikacja uprawnień urlopowych po przedłożeniu dodatkowych dokumentów
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Weryfikacja uprawnień urlopowych po przedłożeniu dodatkowych dokumentów

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (442) z dnia 10.08.2017

Pracownik jest zatrudniony od 15 lipca 2014 r. na czas nieokreślony. Wówczas udokumentował 7-letni staż urlopowy. Obecnie dostarczył pracodawcy nowe dowody potwierdzające wcześniej nieznane okresy pracy na łącznie 4 lata. Czy jego uprawnienia urlopowe należy uzupełnić?

Tak, uprawnienia urlopowe należy zweryfikować i, o ile nie uległy przedawnieniu, udzielić pracownikowi zaległego urlopu.

Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego, którego wymiar jest uzależniony od ogólnego stażu pracy i wynosi:

 • 20 dni, jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat,
   
 • 26 dni, jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat (art. 152 § 1art. 154 § 1 K.p.).

Pracownik nabywa prawo do wyższego wymiaru z mocy prawa z upływem wymaganego okresu. Może jednak z niego skorzystać dopiero po udowodnieniu stażu, w tym przypadku, po przedłożeniu świadectw z poprzednich zakładów pracy bądź innych dokumentów poświadczających okres zaliczalny.

Ważne: Jeżeli pracownik z opóźnieniem dostarczy dokumenty potwierdzające staż urlopowy, pracodawca powinien je uwzględnić oraz ponownie ustalić wymiar przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego.

Konsekwencją późniejszego dopełnienia tych formalności może być co najwyżej przedawnienie prawa do różnicy między wymiarami. Tak wynika z uchwały Sądu Najwyższego z 27 lutego 1985 r. (sygn. akt III PZP 6/85, OSNC 1985/10/155). Co prawda rozstrzygnięcie to dotyczyło urlopu kombatanckiego, to jednak można je stosować do obydwu tych sytuacji. Jak wyjaśniono w jego uzasadnieniu pracownik nie może: "(...) skutecznie domagać się udzielenia mu zwiększonego urlopu bez przedstawienia w zakładzie pracy zaświadczenia (...). Złożenie tego dowodu w późniejszym okresie wywołuje jedynie ten skutek, iż zainteresowany może się domagać urlopów, do których prawo nie uległo przedawnieniu. (...)".

Podobne rozstrzygnięcie zaprezentowało Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w piśmie z 19 sierpnia 2011 r. (znak BON-I-5232-44-2-EW/11) w odniesieniu do urlopu z tytułu niepełnosprawności, podkreślając, iż data przedłożenia orzeczenia nie ma znaczenia dla rozpoczęcia "odliczania" pierwszego roku zatrudnienia przy ustalaniu prawa do urlopu z tytułu niepełnosprawności. 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Jak wyjaśniło: "(...) Prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownikowi zaliczonemu do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, chociażby nie wystąpił do pracodawcy o przyznanie takiego urlopu (...). Nieuzyskanie przez pracodawcę wiadomości o przysługującym pracownikowi z mocy prawa prawie do dodatkowego urlopu wypoczynkowego może - w konkretnych okolicznościach - oznaczać tylko tyle, że pracodawcy nie można zarzucić zawinionego niewykonania zobowiązania do udzielenia urlopu zgodnie z przepisami prawa pracy. (...)".

Analogicznie w omawianym przypadku, pracodawca nie odpowiada za powstałe opóźnienie, lecz nie może się uchylić od weryfikacji urlopu oraz jego udzielenia za wcześniejszy okres, o ile się nie przedawnił.

Kwestie przedawnienia reguluje art. 291 K.p. W myśl powołanej normy, roszczenia ze stosunku pracy ulegają, co do zasady przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym stały się wymagalne.

Kalkulatory Kalkulator stażu urlopowego dostępny jest w serwisie
www.kalkulatory.gofin.pl.

Bieg przedawnienia roszczenia pracownika o urlop wypoczynkowy rozpoczyna się ostatniego dnia roku kalendarzowego, w którym pracownik uzyskał prawo do urlopu (art. 291 § 1 K.p. w związku z art. 161 K.p.), chyba że szczególne przepisy Kodeksu pracy lub innych aktów normatywnych przewidują obowiązek udzielenia przez zakład pracy urlopu w innych terminach (por. uchwała składu 7 sędziów SN z 20 lutego 1980 r., sygn. akt V PZP 6/79, OSNC 1980/7-8/131).

Przykład

Pracownik zatrudniony 15 lipca 2014 r. na czas nieokreślony, w dniu podjęcia pracy przedstawił dokumenty potwierdzające 7 lat stażu urlopowego. Pracodawca ustalił jego uprawnienia urlopowe na poziomie:

 • w roku zatrudnienia 10 dni (20 dni x 6/12),
   
 • w latach 2015 i 2016 po 20 dni,
   
 • od 1 stycznia 2017 r. 20 dni oraz od 14 lipca br. dodatkowo 6 dni urlopu uzupełniającego (w tym dniu łącznie z trwającym okresem pracy pracownik osiągnął 10-letni straż urlopowy).

Załóżmy, że na początku sierpnia br. pracownik doniósł dokumenty potwierdzające 4 lata nieznanego dotąd pracodawcy okresu pracy zaliczanego do stażu pracy. Ponieważ urlop za 2014 r. nie uległ jeszcze przedawnieniu (okres ten upłynie najwcześniej z końcem bieżącego roku), pracodawca wyrównał uprawnienia urlopowe pracownika przyznając mu 3 dni urlopu za 2014 r. (26 dni x 6/12 - 10 dni) oraz po 6 dni za lata 2015 i 2016.


Zwracamy uwagę!
Instytucja przedawnienia jest niekiedy wyłączona. Bieg przedawnienia roszczenia o urlop wypoczynkowy nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na czas korzystania z urlopu wychowawczego (art. 2931 K.p.).

Czas pracy i urlopy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60