Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Prawo pracy  »  Inne zagadnienia  »   Przyznanie zleceniobiorcy dodatkowego bonusu pieniężnego
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Przyznanie zleceniobiorcy dodatkowego bonusu pieniężnego

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (590) z dnia 10.10.2023

Zleceniobiorcy zajmujący się utrzymaniem czystości w budynku oraz montażem elementów metalowych są wynagradzani stawką godzinową. Ponieważ realizują te czynności z wielką dbałością i precyzją, zleceniodawca chce im przyznać premię w wysokości 500 zł. Czy jest to dozwolone, a jeśli tak, to na jakich warunkach?

Zleceniodawca może przyznać zleceniobiorcy dodatkowe wynagrodzenie na podstawie pisemnego lub ustnego aneksu do łączącej ich umowy zlecenia.

Przepisy Kodeksu cywilnego w niewielkim zakresie regulują kwestie odpłatności umowy zlecenia. Ograniczają się do wskazania, że wynagrodzenie:

 • należy się zleceniobiorcy, jeżeli z umowy ani okoliczności nie wynika nieodpłatne zobowiązanie do realizacji zlecenia (art. 735 § 1 K.c.),
 • przysługuje w wysokości odpowiadającej wykonanej pracy, gdy nie ma obowiązującej taryfy, a umowa nie określa poziomu płacy (art. 735 § 2 K.c.),
 • musi być wypłacone w części odpowiadającej czynnościom wykonanym do czasu wypowiedzenia umowy przez zleceniodawcę (art. 746 § 1 zd. 2 K.c.),
 • powinno być wypłacane "z dołu" po wykonaniu zlecenia, z tym że inny termin może wynikać z umowy lub z przepisów szczególnych (art. 744 K.c.) - więcej na temat terminów wypłat pisaliśmy w UiPP nr 13/2023, str. 51.

Warunki wynagradzania mogą być zatem ukształtowane w umowie zlecenia dowolnie, byleby ich treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. Przy ich ustalaniu zleceniodawca i zleceniobiorca korzystają bowiem z zasady swobody umów zapisanej w art. 3531 K.c. Pierwszą granicę ich autonomii wyznacza ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207 ze zm.), dalej zwana ustawą o minimalnym wynagrodzeniu. W art. 8a ust. 1 nakłada obowiązek określenia wynagrodzenia w umowie w taki sposób, aby jego wysokość za każdą godzinę wykonania zlecenia nie była niższa niż wysokość minimalnej stawki godzinowej (od 1 lipca 2023 r. - 23,50 zł). Przestrzeganie tego dolnego progu płacowego nie jest konieczne jedynie w okolicznościach wymienionych w art. 8d ustawy o minimalnym wynagrodzeniu. Z treści pytania można wnosić, że Czytelnik nie korzysta ze zwolnienia na podstawie tego przepisu oraz że umowa zlecenia obejmuje dłuższy okres niż 1 miesiąc. W związku z tym wypłaty wynagrodzenia w wysokości wynikającej z minimalnej stawki godzinowej muszą być dokonywane minimum raz w miesiącu, który odpowiada 30 dniom (art. 112, art. 114art. 110 K.c.).

Ważne: Wynagrodzenie z umowy zlecenia zasadniczo jest jednoskładnikowe, lecz zasada swobody umów pozwala na jego wieloskładnikowość.

Zleceniodawca i zleceniobiorca mogą się umówić na wynagrodzenie ryczałtowe, odpowiadające nakładowi pracy (np. za godzinę zrealizowanego zlecenia lub za jego wykonanie w całości) albo zależne od wyniku (ang. success fee). Są to trzy najczęściej stosowane rodzaje odpłatności zlecenia, charakteryzujące się jednoskładnikowością. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, żeby zleceniobiorca otrzymał dodatkowy składnik płacowy, stanowiący odpowiednik stosowanej w prawie pracy nagrody (art. 105 K.p.) lub premii (może przysługiwać na warunkach określonych w przepisach wewnątrzzakładowych pracodawcy, jeśli została w nich przewidziana), lecz nie powinien ich kopiować. Wprowadzenie premii na warunkach pracowniczych może przeważyć liczbę cech charakterystycznych dla umowy o pracę w zawartej umowie zlecenia i doprowadzić do uznania, że został nawiązany stosunek pracy zamiast cywilnoprawnego (por. art. 22 § 11-12 K.p., a także m.in. postanowienia SN z 23 lutego 2022 r., sygn. akt III PSK 199/21 i z 18 listopada 2020 r., sygn. akt III PK 173/19 oraz wyrok SR w Legnicy z 27 maja 2014 r., sygn. akt I C 346/14). Rekomendujemy więc nieużywanie nazewnictwa ani zasad obowiązujących w prawie pracy.

Przyjmując założenie, że umowa zlecenia z pytania nie zawiera postanowień o "premii", warto je wprowadzić aneksem (forma polecana ze względów dowodowych), chociaż w pełni dopuszczalne i wystarczające są ustne ustalenia w tej sprawie, gdyż przepisy nie zastrzegają formy pisemnej. Strony umowy mogą ustalić, że będzie to wypłata jednorazowa albo wielokrotna w stałych lub zmiennych okresach trwania umowy zlecenia (np. co miesiąc). Wypłacaną kwotę Czytelnik będzie mógł uwzględnić przy obliczaniu, czy wynagrodzenie zleceniobiorców za dany miesiąc odpowiada minimalnej stawce godzinowej.

Przykład

Przyjmujemy założenie, że zleceniodawca z pytania zaproponował zleceniobiorcy wprowadzenie do umowy zlecenia zapisu o dodatkowym bonusie w wysokości 500 zł za dbałość i precyzję w wykonywaniu zlecenia. Strony mogą przyjąć następującą treść dla aneksu:

ANEKS
do umowy zlecenia
zawarty dnia 29 września 2023 r. o następującej treści:

§ 1

Do umowy zlecenia zawartej dnia 1 kwietnia 2023 r. między Czystex Sp. z o.o. (Zleceniodawca) a Kamilem Bogusławskim (Zleceniobiorca) po § 3 dodaje się § 3a w brzmieniu:

 1. Za wyjątkową dbałość w utrzymywaniu czystości budynków oraz precyzję w montażu elementów metalowych, o jakich mowa w § 1 umowy zlecenia, Zleceniobiorca może otrzymać dodatkowy bonus pieniężny w wysokości 500 zł.
 2. Ocena spełnienia warunków do przyznania bonusu pieniężnego, o których mowa w ust. 1, należy wyłącznie do Zleceniodawcy. Zleceniobiorcy nie przysługuje prawo kwestionowania dokonanej oceny.
 3. Bonus pieniężny może być przyznany przez Zleceniodawcę za dowolny okres trwania umowy zlecenia, nie krótszy niż miesiąc.
 4. Bonus pieniężny jest wypłacany w najbliższym terminie wypłaty, przypadającym po jego przyznaniu przez Zleceniodawcę.

§ 2

Aneks obowiązuje od 1 października 2023 r. do dnia rozwiązania umowy zlecenia. Jego zmiana wymaga zgody Zleceniodawcy i Zleceniodawcy.

Kamil Bogusławski
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Zleceniobiorca
Marian Papiernicki, Anna Czarnecka
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
członkowie zarządu Zleceniodawcy

Inne zagadnienia - czytaj także:

 
Przydatne linki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.