Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Prawnik radzi  »  Inne zagadnienia  »   Zasady spłacania pożyczki studenckiej
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Zasady spłacania pożyczki studenckiej

Gazeta Podatkowa nr 32 (1386) z dnia 20.04.2017
Dawid Szwarc

Blisko dwa lata temu zaciągnęłam pożyczkę studencką. W tym roku kończę studia. Moja sytuacja finansowa aktualnie jest trudna, a perspektywy znalezienia pracy po moim kierunku znacznie się pogorszyły. Kiedy muszę dokonać spłaty pożyczki? Czy bank może wystąpić o spłatę jednorazowo całej kwoty?

Zasady spłacania pożyczki studenckiej regulują przepisy oraz umowa, która została zawarta z bankiem. W myśl generalnej zasady, spłata kredytu studenckiego lub pożyczki studenckiej przez kredytobiorcę lub pożyczkobiorcę rozpoczyna się nie później niż po upływie dwóch lat od zakończenia studiów, w tym również studiów doktoranckich, i trwa nie krócej niż dwukrotność okresu, na jaki zostały udzielone. Stanowi o tym art. 9 ust. 1 ustawy o pożyczkach i kredytach studenckich (Dz. U. z 2017 r. poz. 357). Jeśli zatem przykładowo pożyczka została udzielona na 4 lata, wówczas spłata nie może rozpocząć się później niż po upływie 2 lat od zakończenia studiów i nie może być rozłożona w czasie na krócej niż 8 lat. Niemniej jednak nie dotyczy to przypadków, gdy kredytobiorca lub pożyczkobiorca wnioskuje o krótszy termin spłaty.

Co więcej, wysokość raty spłat kredytu studenckiego lub pożyczki studenckiej nie może przekroczyć 20% miesięcznego dochodu kredytobiorcy lub pożyczkobiorcy. Szczegółowe warunki spłaty kredytu studenckiego określa umowa.

Co szczególnie ważne, przepisy przewidują, że pożyczki studenckie i kredyty studenckie mogą być częściowo lub w całości umorzone. Podstawą umorzenia są w szczególności:

 • trudna sytuacja życiowa pożyczkobiorcy lub kredytobiorcy;
   
 • trwała utrata zdolności do spłaty zobowiązań;
   
 • brak prawnych możliwości dochodzenia roszczeń;
   
 • dobre wyniki ukończenia studiów;
   
 • śmierć kredytobiorcy.

Zgodnie z definicją, przez trudną sytuację życiową rozumie się udokumentowaną przez ośrodek pomocy społecznej sytuację kredytobiorcy i członków jego rodziny, w której spełnione są przesłanki uzasadniające korzystanie ze świadczeń z systemu pomocy społecznej, albo trudną sytuację materialną wynikającą z przypadku losowego powodującego długotrwałą utratę zdolności do spłaty zobowiązań. W tym ostatnim przypadku chodzi w szczególności o: choroby kredytobiorcy lub członka jego rodziny, konieczność sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny, szkody spowodowane przez pożar, powódź lub inną katastrofę. Podstawą umorzenia mogą być również ponadprzeciętne wyniki w nauce. Pożyczka lub kredyt są umarzane w 20% kredytobiorcy, który ukończył studia w grupie 5% najlepszych absolwentów uczelni albo absolwentów studiów doktoranckich w danym roku akademickim.

Umorzenia dokonuje się na wniosek studenta.

Inne zagadnienia - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60