Wyszukaj

Jak szukać?»

Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca powiadamia ZUS o przychodach z pracy zarobkowej emerytów i rencistów w 2017 r.Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca przekazuje ubezpieczonym informacje zawarte w raportach złożonych do ZUS za 2017 r.28 lutego 2018 r. (środa) mija termin przekazania do US drogą elektroniczną oraz podatnikowi: PIT-11, PIT-8C, IFT-1R, PIT-RSpecjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Prawnik radzi  »  Inne zagadnienia  »   Turnus rehabilitacyjny dla osoby niepełnosprawnej
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Turnus rehabilitacyjny dla osoby niepełnosprawnej

Gazeta Podatkowa nr 26 (1380) z dnia 30.03.2017
Dawid Szwarc

Moja niepełnosprawna babcia wymaga rehabilitacji. Z uwagi na skromną rentę nie stać jej na profesjonalną pomoc. Na jakich zasadach można ubiegać się o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego? Czy jako opiekun mam także prawo do jakiegoś dofinansowania?

Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie, jeżeli przeciętny miesięczny dochód podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym nie przekracza wskazanej w przepisach wysokości. Chodzi tu o dochód w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku - nie może on przekraczać 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym albo 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej. Na dzień dzisiejszy wspomniane przeciętne wynagrodzenie wynosi 4.218,92 zł (przeciętne wynagrodzenie w czwartym kwartale 2016 r. - Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, Mon. Pol. z 2017 r. poz. 180).

W przypadku przekroczenia kwot dochodu kwotę dofinansowania pomniejsza się o kwotę, o którą dochód ten został przekroczony. Nadmienić należy jednak, że w przypadku uzasadnionym trudną sytuacją materialną lub losową osoby niepełnosprawnej dofinansowanie uczestnictwa w turnusie tej osoby lub dofinansowanie uczestnictwa jej opiekuna może zostać przyznane bez pomniejszania kwoty dofinansowania pomimo przekroczenia kwot dochodu.

W przypadku uzasadnionym szczególnie trudną sytuacją życiową osoby niepełnosprawnej dofinansowanie dla tej osoby lub jej opiekuna może zostać podwyższone do wysokości 40% wynagrodzenia. Podwyższenie dofinansowania pobytu opiekuna może nastąpić, jeżeli opiekun pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną lub osoba ta ponosi koszty uczestnictwa opiekuna w turnusie.

Osoba niepełnosprawna jest kierowana do uczestnictwa w turnusie na wniosek lekarza, pod którego opieką się znajduje. Wniosek należy złożyć w powiatowym centrum pomocy rodzinie. Osobie niepełnosprawnej o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo równoważnym oraz osobie niepełnosprawnej w wieku do 16 lat może być przyznane dofinansowanie pobytu na turnusie rehabilitacyjnym jej opiekuna, pod warunkiem, że wniosek lekarza zawiera wyraźne wskazanie wraz z uzasadnieniem konieczności pobytu opiekuna. Ponadto opiekun nie będzie pełnił funkcji członka kadry na tym turnusie, nie jest osobą niepełnosprawną wymagającą opieki innej osoby, a także ukończył 18 lat (albo ukończył 16 lat i jest wspólnie zamieszkującym członkiem rodziny osoby niepełnosprawnej).

Wysokość dofinansowania wynosi:

1) 30% przeciętnego wynagrodzenia (w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale) - dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby niepełnosprawnej w wieku do 16. roku życia oraz osoby niepełnosprawnej w wieku od 16 do 24 lat uczącej się i niepracującej, bez względu na stopień niepełnosprawności,
2) 27% przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
3) 25% przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej z lekkim stopniem niepełnosprawności,
4) 20% przeciętnego wynagrodzenia - dla opiekuna osoby niepełnosprawnej,
5) 20% przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności.
Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Inne zagadnienia - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60