Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Prawnik radzi  »  Inne zagadnienia  »   Zmiana zasad wycinki drzew i krzewów
POLECAMY
P R E N U M E R A T A
www.gazetapodatkowa.gofin.pl
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Zmiana zasad wycinki drzew i krzewów

Gazeta Podatkowa nr 14 (1368) z dnia 16.02.2017
Marta Stefanowicz - Wasilewska

Od 1 stycznia br. znacznie ułatwione zostało usuwanie drzew i krzewów. Nowelizacja ustawy o ochronie przyrody zmieniła katalog drzew i krzewów, które mogą być usuwane bez zezwolenia wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Najważniejsza zmiana dotyczy jednak możliwości usuwania drzew i krzewów przez osoby fizyczne z ich prywatnych posesji bez konieczności uzyskiwania zezwolenia oraz ponoszenia z tego tytułu opłat.

Cel zmian

Nowelizacja ustawy o ochronie przyrody, według ustawodawcy, miała na celu istotne zwiększenie uprawnień właścicieli nieruchomości, na których rosną drzewa i krzewy, uproszczenie regulacji dotyczącej wycinki oraz wyposażenie jednostek samorządu w kompetencje do dostosowywania poziomu ochrony zieleni do ich potrzeb. Postanowiono zlikwidować ograniczenie właściciela nieruchomości prywatnej w usuwaniu drzew i krzewów rosnących na jego działce. Dotychczasowe przepisy wymagały od niego wystąpienia do wójta, burmistrza, prezydenta miasta o zezwolenie na taką wycinkę. Projektodawcy nowych rozwiązań uznali, że stosowanie tych restrykcyjnych przepisów nie spełnia swojej roli, gdyż i tak niemal wszystkie decyzje, które wydają te organy, są pozytywne i zezwalają na usunięcie drzew i krzewów. Zdecydowano się również na uproszczenie mechanizmu ustalania opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu.

Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów

Od 1 stycznia br. nadal zasadą jest konieczność uzyskania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości. Ewentualne zwolnienia z tego obowiązku zawiera znowelizowany art. 83f ustawy o ochronie przyrody. Wspomniane zezwolenia wydaje wójt, burmistrz albo w prezydent miasta, a w przypadku, gdy zezwolenie dotyczy usunięcia drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków - wojewódzki konserwator zabytków. Organ właściwy do udzielenia zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu przed jego wydaniem dokonuje oględzin w zakresie występowania w ich obrębie gatunków chronionych. W przypadku stwierdzenia, że usunięcie drzewa lub krzewu spowoduje naruszenie zakazów w stosunku do gatunków chronionych, postępowanie zawiesza się do czasu przedłożenia stosownego zezwolenia. Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu może być uzależnione od określonych przez organ nasadzeń zastępczych lub przesadzenia danego drzewa lub krzewu.

Wycinka bez zezwolenia

Jak już wspomniano, wyjątki od obowiązku uzyskania zezwolenia określa art. 83f ustawy o ochronie przyrody, który został w znaczący sposób znowelizowany z dniem 1 stycznia br. Obecnie nie ma potrzeby uzyskiwania zezwolenia na wycinkę krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2. Przed nowelizacją przepisy umożliwiały wycinkę krzewów bez konieczności uzyskiwania zezwolenia, gdy ich wiek nie przekraczał 10 lat. Teraz, w przypadku wszystkich nieruchomości, nie ma takiego ograniczenia wiekowego. Jest za to ograniczenie powierzchniowe.

Na mocy omawianych zmian możliwe jest usuwanie bez zezwoleń drzew, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza:

» 100 cm - w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

» 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Przed nowelizacją wymiary te były inne. Powyższe, nowe zwolnienia dotyczą również nieruchomości związanych z działalnością gospodarczą. Natomiast na mocy nowelizacji omawianych przepisów zupełnemu zwolnieniu z obowiązku uzyskiwania zezwolenia uległa wycinka drzew i krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Zwolnienie to nie jest uwarunkowane wiekiem krzewów ani obwodem pnia drzewa czy też jego gatunkiem. Nowością jest również możliwość usuwania drzew lub krzewów bez zezwolenia w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego.

Gmina może wprowadzić swoje zwolnienia

Rady gmin, na mocy omawianej nowelizacji, uzyskały uprawnienie do określenia w drodze uchwały dodatkowych zwolnień z obowiązku uzyskiwania zezwoleń w oparciu o następujące kryteria:

1) gatunek drzewa lub krzewu, lub

2) wiek drzewa lub krzewu, lub

3) obwód pnia drzewa na wysokości 130 cm lub powierzchnia krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, lub

4) cel usunięcia drzewa lub krzewu:

a) związany z prowadzeniem działalności gospodarczej,

b) niezwiązany z prowadzeniem działalności gospodarczej, lub

5) cechy nieruchomości:

a) objęcie nieruchomości określonych przez radę gminy formami ochrony przyrody,

b) wpisanie do rejestru zabytków,

c) położenie w pasie drogowym drogi publicznej,

d) rodzaj użytku wynikający z ewidencji gruntów i budynków,

e) określone przeznaczenie nieruchomości wynikające z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Opłaty za usuwanie drzew i krzewów

Art. 86 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody wyraźnie stanowi, że nie nalicza się opłat za usunięcie drzew lub krzewów, na których wycinkę nie jest wymagane zezwolenie. To zaś oznacza, że w przypadku prywatnych nieruchomości usunięcie drzewa lub krzewu z własnej posesji, na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą jest bezpłatne. Inaczej rzecz ma się w przypadku np. nieruchomości firmowych. Nadal trzeba ponieść opłatę, jednakże zmienił się sposób jej ustalania. Przed 1 stycznia br. opłatę za usunięcie drzewa ustalało się na podstawie stawki zależnej od obwodu pnia mierzonego na wysokości 130 cm i od tempa przyrostu pnia drzewa na grubość poszczególnych rodzajów lub gatunków drzew oraz współczynników różnicujących stawki w zależności od lokalizacji drzewa. Obecnie opłatę za usunięcie drzewa ustala się mnożąc liczbę cm obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm i stawkę opłaty.

Jeżeli drzewo na wysokości 130 cm:

» posiada kilka pni - za obwód pnia drzewa przyjmuje się sumę obwodu pnia o największym obwodzie oraz połowy obwodów pozostałych pni;

» nie posiada pnia - za obwód pnia drzewa przyjmuje się obwód pnia mierzony bezpośrednio poniżej korony drzewa.

Z kolei opłatę za usunięcie krzewu ustalało się na podstawie stawki za usunięcie jednego metra kwadratowego powierzchni pokrytej krzewami oraz współczynników różnicujących stawkę w zależności od lokalizacji krzewu. Teraz taką opłatę ustala się mnożąc liczbę metrów kwadratowych powierzchni gruntu pokrytej usuwanymi krzewami i stawkę opłaty. Za wielkość powierzchni pokrytej krzewami przyjmuje się wielkość powierzchni rzutu poziomego krzewu.

Opłaty naliczane są w zezwoleniu na usunięcie drzewa lub krzewu i pobierane przez organ właściwy do wydania tego zezwolenia.

Rada gminy, w drodze uchwały, określa wysokość tych stawek jednolicie dla wszystkich drzew lub krzewów albo różnicując je ze względu na rodzaj lub gatunek drzew lub krzewów, obwód pnia drzewa lub powierzchnię krzewu albo krzewów rosnących w skupisku. Stawki opłat za usuwanie drzew nie mogą przekraczać 500 zł, a za usuwanie krzewów 200 zł. Jeżeli rada gminy nie określi wysokości tych stawek, stosuje się stawki maksymalne.


Obowiązek uiszczenia opłat za usunięcie drzew lub krzewów przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku, w którym upłynął termin uiszczenia opłaty.


Na mocy nowelizacji takiej opłaty nie ponosi się w przypadku drzew, których obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm nie przekracza:

» 120 cm - w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

» 80 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew,

gdy usuwane są w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania innego niż rolnicze, zgodnego z przeznaczeniem terenu, określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Nie ponosi się również opłat za usunięcie krzewu lub krzewów rosnących w skupiskach, pokrywających grunt o powierzchni do 50 m2, w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania innego niż rolnicze, zgodnego z przeznaczeniem terenu, określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Rada gminy, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, może określić, że opłat za usunięcie drzewa lub krzewu nie nalicza się także w przypadku innych drzew lub krzewów.

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu zawiera:

» imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości albo właściciela urządzeń,
» oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością albo oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń,
» zgodę właściciela nieruchomości, jeżeli jest wymagana, lub oświadczenie o udostępnieniu informacji członkom wspólnoty lub spółdzielni,
» nazwę gatunku drzewa lub krzewu,
» obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm, a w przypadku, gdy na tej wysokości drzewo:
  - posiada kilka pni - obwód każdego z tych pni,
  - nie posiada pnia - obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa;
» wielkość powierzchni, z której zostanie usunięty krzew,
» miejsce, przyczynę, termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu, oraz wskazanie, czy usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej,
» rysunek, mapę albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą Prawo budowlane - określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości,
» projekt planu:
  - nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów, lub
  - przesadzenia drzewa lub krzewu,
    jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu, oraz informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania,
» decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000, jeżeli jest wymagana lub została przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcie,
» zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych.

Bez zezwolenia można usuwać też:

» krzewy na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej,
» drzewa lub krzewy:
  na plantacjach lub w lasach,
  owocowe, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni,
  które usuwane są w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych,
  które usuwane są na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem,
  które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwane na podstawie decyzji właściwego organu,
  stanowiące przeszkody lotnicze, usuwane na podstawie decyzji właściwego organu,
  usuwane na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych,
  w przypadku prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 ze zm.)

Inne zagadnienia - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.