Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Prawnik radzi  »  Inne zagadnienia  »   Urzędnik udostępni stronie akta postępowania i wyda kopie dokumentów
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Urzędnik udostępni stronie akta postępowania i wyda kopie dokumentów

Gazeta Podatkowa nr 13 (1367) z dnia 13.02.2017
Aleksandra Karasińska

Uczestniczę w sprawie o wydanie pozwolenia na budowę, dotyczącej inwestycji zaplanowanej na sąsiedniej działce. Jestem przeciwny tej budowie i dlatego interesuje mnie, co się dzieje w sprawie. Wobec tego zamierzam szczegółowo zapoznać się z aktami postępowania, a ewentualnie wystąpić także o kopie wybranych dokumentów. Czy muszę spełnić jakieś warunki?

NIE. W myśl art. 73 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.), zarówno w toku sprawy, jak i po zakończeniu postępowania, strona ma prawo do wglądu w akta sprawy, a także sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Czynności te powinny być dokonywane w lokalu organu administracji publicznej oraz w obecności pracownika tego organu. Strona może ponadto żądać uwierzytelnienia odpisów lub kopii akt sprawy, a także wydania jej z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione jej ważnym interesem.

Wyjątek od tej reguły dotyczy wyłącznie przypadku, gdy akta danej sprawy zawierają informacje niejawne o klauzuli tajności "tajne" lub "ściśle tajne", bądź gdy organ wyłączy dostępność akt danej sprawy dla strony ze względu na ważny interes państwowy. Wówczas odmowa udostępnienia stronie akt sprawy, umożliwienia jej sporządzenia z nich notatek, kopii i odpisów, uwierzytelnienia takich kopii i odpisów lub wydania uwierzytelnionych odpisów musi jednak przybrać postać postanowienia, na które zainteresowanemu służy zażalenie (art. 74 K.p.a.).

Czytelnik powinien zatem wystąpić z pisemnym wnioskiem o udostępnienie akt postępowania, domagając się przy tym powiadomienia go o dacie, kiedy mógłby to uprawnienie zrealizować. W braku odpowiedzi w najbliższym czasie, potrzebnym w zwykłym toku czynności do załatwienia wniosku, Czytelnik może wystąpić do organu wyższego stopnia z zażaleniem na przewlekłe prowadzenie postępowania.

Ponadto sporządzenie zwykłych, tj. nieuwierzytelnionych kserokopii dokumentów z akt sprawy, nie wymaga uzasadnienia ważnym interesem strony. Wymóg taki dotyczy bowiem wyłącznie przypadku uwierzytelniania sporządzonych przez stronę odpisów z akt sprawy lub wydawania takich opisów przez organ administracji. Wobec tego nie istnieją prawne podstawy odmowy sporządzenia przez organ nieuwierzytelnionych kopii dokumentów za pomocą kserokopiarki (por. wyrok WSA w Łodzi z dnia 8 października 2010 r., sygn. akt II SA/Łd 513/10). Odmowa wydania kopii stwierdzona postanowieniem podlega zaskarżeniu zażaleniem.

Inne zagadnienia - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60