Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Prawnik radzi  »  Inne zagadnienia  »   Odpowiedzialność za transakcje przy użyciu zagubionej karty
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Odpowiedzialność za transakcje przy użyciu zagubionej karty

Gazeta Podatkowa nr 10 (1364) z dnia 2.02.2017
Dawid Szwarc

Zgubiłem kartę płatniczą. Zorientowałem się dopiero po jednym dniu i od razu zgłosiłem sprawę na infolinię banku. Karta została zastrzeżona, jednak okazało się, że ktoś jej użył obciążając ją kwotą blisko 1 tys. zł. Czy ponoszę odpowiedzialność za ten dług?

Korzystanie z karty płatniczej daje wiele korzyści i wygody, jednak nakłada na jej posiadacza konkretne obowiązki. Użytkownik uprawniony do korzystania z instrumentu płatniczego jest obowiązany m.in. zgłaszać niezwłocznie dostawcy usług płatniczych lub podmiotowi wskazanemu przez dostawcę stwierdzenie utraty, kradzieży, przywłaszczenia albo nieuprawnionego użycia instrumentu płatniczego lub nieuprawnionego dostępu do tego instrumentu. Z chwilą otrzymania instrumentu płatniczego powinien podjąć niezbędne środki służące zapobieżeniu naruszeniu indywidualnych zabezpieczeń tego instrumentu, w szczególności jest obowiązany do przechowywania karty płatniczej z zachowaniem należytej staranności oraz nieudostępniania jej osobom nieuprawnionym (niedopuszczalne jest m.in. przechowywanie numeru PIN do karty wraz z samą kartą).

W przypadku wystąpienia nieautoryzowanej transakcji płatniczej dostawca płatnika jest obowiązany niezwłocznie zwrócić płatnikowi kwotę nieautoryzowanej transakcji płatniczej, a w przypadku, gdy płatnik korzysta z rachunku płatniczego, przywrócić obciążony rachunek płatniczy do stanu, jaki istniałby, gdyby nie miała miejsca nieautoryzowana transakcja płatnicza. Niemniej jednak płatnik odpowiada za nieautoryzowane transakcje płatnicze do wysokości równowartości w walucie polskiej 150 euro, ustalonej przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez NBP obowiązującego w dniu wykonania transakcji. Jest tak, gdy nieautoryzowana transakcja jest skutkiem posłużenia się utraconym przez płatnika albo skradzionym mu instrumentem płatniczym albo przywłaszczenia tego instrumentu lub jego nieuprawnionego użycia w wyniku naruszenia przez płatnika ciążących na nim obowiązków.

Powyższe kwotowe ograniczenie odpowiedzialności płatnika nie ma miejsca, jeżeli doprowadził on do nieautoryzowanych transakcji umyślnie albo w wyniku umyślnego lub będącego skutkiem rażącego niedbalstwa naruszenia co najmniej jednego z obowiązków (oznacza to, że w tym przypadku odpowiada w pełnej wysokości).

Natomiast po dokonaniu prawidłowego zgłoszenia płatnik nie odpowiada za nieautoryzowane transakcje płatnicze, chyba że doprowadził do nich umyślnie.

Inne zagadnienia - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60