Wyszukaj

Jak szukać?»

Specjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z kwartalnej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Prawnik radzi  »  Lokale i nieruchomości  »   Prawidłowy sposób zawiadomienia o zakończeniu budowy
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Prawidłowy sposób zawiadomienia o zakończeniu budowy

Gazeta Podatkowa nr 50 (1404) z dnia 22.06.2017
Dawid Szwarc

Niedługo kończę budowę domu jednorodzinnego. Prace były prowadzone na podstawie pozwolenia na budowę. Czy mam obowiązek zgłosić zakończenie budowy do starostwa, czy wystarczy jedynie odpowiedni wpis kierownika budowy w dzienniku budowy? Jeśli potrzebne jest zgłoszenie, to w jaki sposób należy go dokonać?

Sam wpis kierownika budowy w dzienniku budowy o zakończeniu wszystkich prac, choć jest prawnie wymagany, nie jest wystarczający do tego, by uznać budowę za formalnie zakończoną i aby inwestor mógł przystąpić do użytkowania nowego obiektu. Do użytkowania obiektu budowlanego, na budowę którego wymagane jest pozwolenie na budowę albo w niektórych przypadkach zgłoszenie budowy, można przystąpić zasadniczo po zawiadomieniu organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten, w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji. Wynika to z art. 54 ust. 1 Prawa budowlanego (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.). Wcześniej, przed zmianą z 2015 r., przyjmowano, że termin dla zgłoszenia przez organ sprzeciwu obejmuje także doręczenie decyzji stronie. Kluczowa była zatem data doręczenia (a więc gdy inwestor otrzymał decyzję), a nie data wydania decyzji administracyjnej czy wysłania jej listem poleconym. W aktualnym stanie prawnym przepis wprost stanowi, że za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień nadania decyzji w placówce pocztowej operatora wyznaczonego.

Do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie inwestor jest obowiązany dołączyć m.in.:

1) oryginał dziennika budowy;

2) oświadczenie kierownika budowy:

a) o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami,

b) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy;

3) protokoły badań i sprawdzeń;

4) dokumentację geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;

5) potwierdzenie, zgodnie z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanych przyłączy.

Oznacza to, że w przypadku domu jednorodzinnego inwestor nie może wprowadzić się i zacząć użytkować obiekt zanim nie minie termin do wniesienia sprzeciwu przez organ. Gdyby doszło do wcześniejszego zamieszkania (w przypadku braku zgłoszenia, przed upływem terminu bądź mimo sprzeciwu), wówczas właściwy organ wymierza karę z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu budowlanego. Do kary tej stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące legalizacji samowoli budowlanej, z tym że stawka opłaty podlega dziesięciokrotnemu podwyższeniu. W przypadku domu jednorodzinnego jest to kwota 10 tys. zł.

Lokale i nieruchomości - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60