Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Prawnik radzi  »  Lokale i nieruchomości  »   Remont elewacji budynku a pozwolenie na budowę
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Remont elewacji budynku a pozwolenie na budowę

Gazeta Podatkowa nr 98 (1243) z dnia 7.12.2015
Dawid Szwarc

Planuję ocieplić niewielki budynek jednorodzinny i jednocześnie dokonać wymiany materiału na części elewacji. Czy na tego rodzaju prace konieczne jest uzyskiwanie pozwolenia na budowę, czy może mogę przystąpić do robót od razu?

Zasadniczo roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę. Przepisy wskazują szereg wyjątków, gdy tego rodzaju formalności nie trzeba spełniać. Dotyczy to m.in. remontu obiektów budowlanych czy docieplenia budynków o wysokości do 25 m. Stanowi o tym art. 29 ust. 2 pkt 1 oraz pkt 4 Prawa budowlanego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.). Przed zmianą przepisów, która weszła w życie 28 czerwca br., wspomniany limit wysokości dotyczący ocieplenia był mniejszy i wynosił jedynie 12 m. Mimo braku obowiązku uzyskania decyzji w sprawie pozwolenia na budowę nie można przystąpić do prac ociepleniowych bez dokonania tzw. zgłoszenia zamiaru wykonywania tego rodzaju prac w sytuacji, gdy dotyczy to budynków o wysokości powyżej 12 m i nie wyższych niż 25 m.

Przez remont, zgodnie z definicją ustawową, należy rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji. Dopuszcza się przy tym stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym. Wymiana elewacji mieścić się będzie zatem w zakresie tego pojęcia. Zasadniczo wykonanie remontu w obiekcie budowlanym wymaga dokonania zgłoszenia, jednak nie dotyczy to remontu obiektów budowlanych, których budowa nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę (art. 30 ust. 1 pkt 2a Prawa budowlanego).

Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Właściwy organ, w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, może, w drodze decyzji, wnieść sprzeciw. Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie. W przypadku nierozpoczęcia wykonywania robót budowlanych przed upływem 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia, rozpoczęcie tych robót może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia. W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia, właściwy organ nakłada na zgłaszającego, w drodze postanowienia, obowiązek uzupełnienia, w określonym terminie, brakujących dokumentów, a w przypadku ich nieuzupełnienia - wnosi sprzeciw w drodze decyzji. Sprzeciw wnosi się także m.in. wtedy, gdy zgłoszenie dotyczy budowy lub wykonywania robót budowlanych objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę bądź gdy budowa lub wykonywanie robót budowlanych objętych zgłoszeniem narusza ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy, inne akty prawa miejscowego lub inne przepisy.

Lokale i nieruchomości - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60