Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Prawnik radzi  »  Lokale i nieruchomości  »   Ustalenie warunków zabudowy a zasada dobrego sąsiedztwa
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Ustalenie warunków zabudowy a zasada dobrego sąsiedztwa

Gazeta Podatkowa nr 37 (1182) z dnia 7.05.2015
Aleksandra Karasińska

Chciałbym zbudować na swojej działce dom jednorodzinny. Podobna zabudowa jest na jednej z działek sąsiednich. Wobec braku planu miejscowego złożyłem wniosek o ustalenie warunków zabudowy, który wójt rozpatrzył odmownie. Po wyznaczeniu obszaru analizowanego w minimalnej szerokości, stwierdził bowiem, iż nie występują na nim żadne budynki. Czy powinienem się odwoływać?

Wydaje się, że tak. Decyzja wójta może bowiem naruszać art. 61 ust. 1 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.), który statuuje zasadę dobrego sąsiedztwa. Organ, przystępując do oceny, czy jest możliwe ustalenie dla danego zamierzenia warunków zabudowy, powinien dokonać analizy i ustalić, czy zabudowa na terenie sąsiadującym z terenem, którego dotyczy wniosek inwestora, jest taka, że sposób jej wykonania pozwala na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy. Dlatego, aby możliwe było ustalenie warunków dla nowej zabudowy, na terenie sąsiadującym musi znajdować się co najmniej jeden obiekt, gdyż tylko wówczas może zostać spełniony wymóg kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu. W sytuacji gdy istnieje co najmniej jeden podobny obiekt, organ ma obowiązek rozważyć pozostałe przesłanki, określone w przepisach, determinujące możliwość wydania decyzji ustalającej warunki zabudowy (wyrok NSA z 20.08.2013 r., sygn. akt II OSK 838/12).

Celem dokonania wspomnianej analizy, zgodnie z § 3 ust. 1 i 2 rozporządzenia w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu (…) (Dz. U. z 2003 r. nr 164, poz. 1588), organ wyznacza wokół działki objętej wnioskiem tzw. obszar analizowany w odległości nie mniejszej niż trzykrotna szerokość frontu działki objętej wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy, nie mniejszej jednak niż 50 m. Wskazana wielkość służąca wyznaczeniu granic obszaru analizowanego jest wielkością minimalną. Rozszerzenie tego obszaru nie jest zatem wykluczone, pod warunkiem, że nie ma cech arbitralności, lecz znajduje uzasadnienie w okolicznościach faktycznych sprawy. Z takim uzasadnieniem możemy mieć do czynienia w przypadku Czytelnika. Skoro bowiem ustawa w art. 61 ust. 1 pkt 1 stanowi, że dopuszczalność ustalenia warunków zabudowy zależy od tego, czy co najmniej jedna działka sąsiednia jest zabudowana w określony sposób, a obszar analizowany wyznaczony w minimalnej wielkości obejmuje tę działkę tylko w niezabudowanej części, to jest to okoliczność uzasadniająca zwiększenie obszaru analizowanego i przesunięcie jego granic do granic ewidencyjnych zabudowanej działki (wyrok WSA w Gliwicach z dnia 18.10.2012 r., sygn. akt II SA/Gl 447/12).

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Lokale i nieruchomości - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60