Wyszukaj

Jak szukać?»

Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca powiadamia ZUS o przychodach z pracy zarobkowej emerytów i rencistów w 2017 r.Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca przekazuje ubezpieczonym informacje zawarte w raportach złożonych do ZUS za 2017 r.28 lutego 2018 r. (środa) mija termin przekazania do US drogą elektroniczną oraz podatnikowi: PIT-11, PIT-8C, IFT-1R, PIT-RSpecjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Prawnik radzi  »  Lokale i nieruchomości  »   Zmiany w przepisach budowy altan na terenie ogródków działkowych
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Zmiany w przepisach budowy altan na terenie ogródków działkowych

Gazeta Podatkowa nr 35 (1180) z dnia 30.04.2015
Dawid Szwarc

Dzisiaj wchodzą w życie przepisy zmieniające Prawo budowlane oraz inne ustawy w zakresie odnoszącym się do budownictwa na terenie rodzinnych ogródków działkowych. Vacatio legis - okres od ogłoszenia przepisów do dnia ich wejścia w życie - jest bardzo krótkie, jedynie 14 dni - a wszystko po to, by działkowcy mogli już w tym sezonie skorzystać z udogodnień wprowadzanych w związku z nowelizacją.

Mankamenty dotychczasowej regulacji

Nieprecyzyjność dotychczasowo obowiązujących przepisów Prawa budowlanego powodowała, że szeroka grupa osób posiadających działki na terenie rodzinnych ogródków działkowych (dalej: ROD) była narażona na różnego rodzaju sankcje w związku z zabudową terenów. Uwagę na niedoskonałości unormowań zwrócił Naczelny Sąd Administracyjny. Problem sprowadzał się do przepisu zwalniającego z obowiązku uzyskiwania pozwolenia na budowę "budowy altan i obiektów gospodarczych na działkach w rodzinnych ogrodach działkowych o powierzchni zabudowy do 35 m2 oraz wysokości do 5 m przy dachach stromych i do 4 m przy dachach płaskich". W jednym z orzeczeń NSA wskazano, że lakoniczność powyższej regulacji, w szczególności brak legalnej definicji pojęcia "altana", powodowała, że przy wykładni tego przepisu konieczne było posłużenie się definicją ze słownika języka polskiego. W konsekwencji, zdaniem NSA, przez "altanę" w rozumieniu prawa budowlanego "należy rozumieć budowlę o lekkiej konstrukcji, często ażurowej, stawianą w ogrodzie, przeznaczoną do wypoczynku i ochrony przez słońcem i deszczem". Wykładnia ta spowodowała, iż wobec działkowca, który wzniósł na terenie działki w ROD obiekt o wymiarach zgodnych z powołanym przepisem, jednakże o konstrukcji niezgodnej ze wskazaną definicją, orzekano nakaz rozbiórki. Ponadto - czytając w uzasadnieniu do projektu nowelizacji - istniały przesłanki, by uznać, iż wbrew ustaleniom poczynionym przez NSA, potoczne znaczenie pojęcia "altana" używanego w kontekście ogrodów działkowych jest odmienne od definicji wykształtowanej przez sądy.

Zakres zmian

Zmiany służą doprecyzowaniu dotychczasowych zapisów prawa. Do porządku prawnego w miejsce dotychczasowego pojęcia "altany i obiekty gospodarcze" wprowadza się kategorię altany działkowe i obiekty gospodarcze. Przez altanę działkową należy rozumieć - zgodnie z nową definicją ustawową - wolno stojący budynek rekreacyjno-wypoczynkowy lub inny obiekt budowlany spełniający taką funkcję, położony na terenie działki w rodzinnym ogrodzie działkowym, o powierzchni zabudowy do 35 m2 oraz o wysokości do 5 m przy dachach stromych i do 4 m przy dachach płaskich, przy czym do powierzchni zabudowy nie wlicza się tarasu, werandy lub ganku, o ile ich łączna powierzchnia nie przekracza 12 m2.

Budowa tego rodzaju obiektu będzie odbywać się na zasadach stosowanych dotychczas do altan, o których mowa w art. 29 ust. l pkt 4 Prawa budowlanego. Tym samym roboty budowlane polegające na wzniesieniu powyższego obiektu nie będą wymagać uzyskiwania decyzji w sprawie pozwolenia budowlanego. Nie będzie również konieczne dokonywanie tzw. zgłoszenia zamiaru wykonywania robót.

Zmianie - dostosowaniu - ulegną również przepisy podatkowe. Zwolnieniu od podatku od nieruchomości będą podlegały położone na terenie rodzinnego ogrodu działkowego: grunty, altany działkowe i obiekty gospodarcze o powierzchni zabudowy do 35 m2 oraz budynki stanowiące infrastrukturę ogrodową.

Co z wybudowanymi obiektami?

Działkowiec może obecnie wystąpić do właściwego organu nadzoru budowlanego z wnioskiem o wydanie zaświadczenia potwierdzającego zgodność wybudowanej altany działkowej z wymaganiami.

Co najważniejsze, w przypadku obiektów budowlanych wybudowanych na terenach ROD przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. przed 30 kwietnia 2015 r.), które spełniają znowelizowane wymagania, o których mowa powyżej, nie wszczyna się postępowania określonego w art. 48-49b Prawa budowlanego, tj. m.in. rozbiórki obiektu, a postępowania wszczęte i niezakończone decyzją ostateczną do tego dnia umarza się. W przypadku gdy ostateczna decyzja o nakazie rozbiórki obiektu budowlanego, który spełnia wymogi z nowelizacji, wydana przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, nie została jeszcze wykonana, stwierdza się jej wygaśnięcie.

Podstawa prawna

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 528)

Lokale i nieruchomości - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60