Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Prawnik radzi  »  Lokale i nieruchomości  »   Szkody na działce w związku z budową na sąsiednim gruncie
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Szkody na działce w związku z budową na sąsiednim gruncie

Gazeta Podatkowa nr 31 (1176) z dnia 16.04.2015
Dawid Szwarc

W trakcie budowy domu sąsiad uszkodził kilka moich drzew, które rosły przy granicy z jego działką. Działki nie są oddzielone jeszcze żadnym ogrodzeniem. Sąsiad twierdzi, że wykonywał wszystkie prace zgodnie z pozwoleniem na budowę i że tego rodzaju drobne szkody są nieuniknione. Czy faktycznie pozwolenie na budowę chroni go do tego stopnia?

NIE. Żadne pozwolenie na budowę, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu czy też inna decyzja administracyjna wydawana w toku procesu budowlanego nie zwalnia inwestora z obowiązku naprawienia szkody. Inwestor ma obowiązek prowadzić prace budowlane zgodnie z przepisami Prawa budowlanego. Najczęściej sprowadza się to do uzyskania pozwolenia na budowę czy zgłoszenia do starostwa zamiaru wykonywania prac. Nie oznacza to jednak, że inwestora nie obowiązują żadne inne regulacje prawne, zwłaszcza te o charakterze ogólnym. Jeśli inwestor wyrządzi normalną szkodę, musi ją naprawić. Szczególnym rodzajem szkody jest np. wykonywanie robót ziemnych w taki sposób, że doprowadziło to na nieruchomościach sąsiednich do utraty oparcia. Gdyby do takiej sytuacji doszło lub groziłoby, że dojdzie, wówczas właściciel sąsiedniej nieruchomości może podjąć działania zmierzające do tego, aby inwestor wstrzymał się z kontynuowaniem tych prac. Przedstawienie decyzji o pozwoleniu na budowę nie będzie w takim momencie stanowić żadnego usprawiedliwienia (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 kwietnia 2007 r., sygn. akt III CSK 431/06).

Inwestor może czasem zażądać wejścia na teren sąsiedniej nieruchomości, jeśli jest to niezbędne do wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych. Musi uzyskać na to zgodę właściciela gruntu, a jeśli jej nie dostanie - może zwrócić się o zezwolenie do starostwa. Musi uzgodnić sposób, zakres i termin korzystania z jego gruntu, a także ewentualną rekompensatę z tego tytułu. Ale i w tej sytuacji, jeśli w wyniku korzystania z cudzej działki dojdzie do powstania szkody, inwestor ma obowiązek ją naprawić. Stanowi o tym art. 47 Prawa budowlanego.


Żadna decyzja administracyjna wydana na rzecz inwestora w toku procesu budowlanego nie zwalnia go z obowiązku naprawienia szkody.


Przed wytaczaniem jakiejkolwiek sprawy formalnej warto powiadomić sąsiada - najlepiej zrobić to na piśmie. Pomocne może okazać się również wysłanie tego pisma do organów nadzoru budowlanego. Jeśli między stronami nie dojdzie do porozumienia, Czytelnik może dochodzić sprawiedliwości na drodze postępowania sądowego.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Lokale i nieruchomości - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60