Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  Procedura podatkowa  »   Jak złożyć skargę na decyzję podatkową?
POLECAMY
P R E N U M E R A T A
www.gazetapodatkowa.gofin.pl
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Jak złożyć skargę na decyzję podatkową?

Gazeta Podatkowa nr 61 (1623) z dnia 1.08.2019
Małgorzata Żujewska

Decyzję podatkową, której uchylenia nie przyniosło postępowanie odwoławcze, można zaskarżyć do sądu administracyjnego. Skargę można złożyć na piśmie lub przesłać przez internet. Jest na to 30 dni od otrzymania decyzji.

Forma dokumentu

Decyzję wydaną przez organ podatkowy można zaskarżyć do wojewódzkiego sądu administracyjnego po wyczerpaniu środków zaskarżenia przysługujących podatnikowi w postępowaniu podatkowym. Złożenie skargi musi więc być poprzedzone wniesieniem i rozpatrzeniem odwołania od decyzji. Bez spełnienia tego wymogu zostanie ona odrzucona.

Skargę należy wnieść w ciągu 30 dni od dnia doręczenia podatnikowi decyzji organu odwoławczego. Termin ten biegnie od dnia następnego po dniu doręczenia decyzji. Upływa o północy ostatniego z wyznaczonej liczby dni. Uwzględnia się dni zarówno robocze, jak i wolne od pracy. Jeżeli jednak ostatni dzień terminu wypada w sobotę, niedzielę lub święto będące dniem ustawowo wolnym od pracy, przesuwa się on na następny dzień po dniu lub dniach wolnych. Skargę można więc w takim przypadku złożyć jeszcze pierwszego dnia po przerwie weekendowej lub świątecznej.

Zasadą jest, że skargę wnosi się za pośrednictwem organu podatkowego, który rozpatrywał odwołanie od decyzji. Można ją przekazać na piśmie lub przesłać na elektroniczną skrzynkę podawczą organu podatkowego na platformie ePUAP. Wniesienie skargi wprost do sądu przed upływem 30-dniowego terminu nie będzie jednak miało dla podatnika negatywnych skutków. Termin uznaje się w takim przypadku za dotrzymany. Sąd administracyjny prześle skargę organowi podatkowemu.

Po zapoznaniu się ze skargą organ podatkowy sporządza odpowiedź i przekazuje sprawę sądowi albo uwzględnia skargę w całości, uchyla zakwestionowaną decyzję i wydaje nową. Skarga oraz odpowiedź na nią trafiają do sądu w takiej formie, w jakiej zostały sporządzone, a akta sprawy - w postaci, w jakiej są prowadzone. Należy pamiętać, że wniesienie skargi przez internet jest wystarczające, aby zainicjować doręczanie pism związanych ze sprawą za pomocą środków komunikacji elektronicznej - na adres elektroniczny na platformie ePUAP. W każdej chwili można jednak zrezygnować z odbierania dokumentów w ten sposób. Oświadczenie o rezygnacji trzeba złożyć w formie elektronicznej.

Elementy skargi

Skarga nie jest objęta przymusem adwokacko-radcowskim. Nie musi jej sporządzić adwokat, radca prawny czy doradca podatkowy. Skarżący sam może przygotować odpowiednie pismo.

Każda skarga - bez względu na jej formę - musi zawierać: oznaczenie sądu, dane stron (także ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników), określenie przedmiotu sporu, wskazanie kwestionowanej decyzji, sprecyzowanie naruszenia prawa lub interesu prawnego, wykaz załączników. Wymagane jest podanie odpowiedniego identyfikatora wnoszącej ją strony. Chodzi o numer PESEL - w przypadku osób fizycznych albo numer KRS, REGON lub NIP - w odniesieniu do osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej. W skardze składanej przez internet należy ponadto zawrzeć adres elektroniczny (na platformie ePUAP). Jeżeli nie zostanie on podany, sąd przyjmie, że właściwy jest adres elektroniczny, z którego pismo zostało przesłane.

Skargę sporządzoną na piśmie podpisuje strona, przedstawiciel ustawowy albo pełnomocnik. Jeżeli strona nie może się podpisać, robi to osoba przez nią upoważniona, podając powody zastosowania takiej procedury. Skarga wnoszona przez internet, także załączniki do niej, muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Przewiduje to art. 46 § 2a i 2b Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Skarżący, który składa skargę w formie papierowej, musi pamiętać o dołączeniu jej odpisów i odpisów załączników dla doręczenia stronom, a jeżeli w sądzie nie złożono załączników w oryginale - także po jednym odpisie każdego załącznika do akt sądowych. Odpisami mogą być uwierzytelnione fotokopie bądź uwierzytelnione wydruki poczty elektronicznej. W przypadku skargi i załączników składanych w formie elektronicznej odpisów nie dołącza się.

Zapłata wpisu

Wniesienie skargi wiąże się z obowiązkiem uiszczenia wpisu - stosunkowego albo stałego. Wpis stosunkowy pobierany jest w sprawach dotyczących należności pieniężnych, np. wysokości zobowiązania podatkowego w PIT. Stanowi określony procent kwoty objętej zaskarżonym rozstrzygnięciem. W sprawach nieobjętych wpisem stosunkowym uiszcza się wpis stały. Jego wysokość jest z góry określona w zależności od rodzaju i charakteru sprawy, np. wpis od skargi na decyzję dotyczącą odpowiedzialności członka zarządu za zaległości podatkowe spółki z o.o. wynosi 500 zł.

Nieopłacenie wpisu skutkuje otrzymaniem z sądu zarządzenia wzywającego do dopełnienia tej formalności. Na uregulowanie wymaganej kwoty jest wówczas zasadniczo 7 dni od dnia doręczenia zarządzenia. Nie dotyczy to skarżących, którzy mieszkają lub mają siedzibę za granicą, a nie posiadają w kraju przedstawiciela. Na dokonanie zapłaty musi być im wyznaczony termin nie krótszy niż dwa miesiące. Skarga, od której mimo wezwania nie zostanie uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu. Wpis można uiścić gotówką do kasy właściwego sądu administracyjnego lub na jego rachunek bankowy. Należy podać tytuł wpłaty, rodzaj opłacanego pisma oraz sygnaturę akt sądowych.

Skarżący, którego nie stać na pokrycie wpisu (czy szerzej: kosztów postępowania sądowoadministracyjnego), może wystąpić o zwolnienie z obowiązku zapłaty poprzez przyznanie tzw. prawa pomocy. Wniosek należy sporządzić na odpowiednim urzędowym formularzu: PPF (osoby fizyczne) lub PPPr (osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej).


Druki PPF i PPPr dostępne są w serwisie www.druki.gofin.pl, w dziale Inne druki/ postępowanie przed sądem administracyjnym.


Wnioskodawca musi szczegółowo przedstawić swoje dochody i stan materialny. Osoby fizyczne opisują ponadto sytuację rodzinną. Sąd ma prawo zweryfikować informacje podane we wniosku. Może wezwać wnioskodawcę do złożenia dodatkowych oświadczeń lub przedłożenia dokumentów źródłowych dotyczących jego sytuacji majątkowej, dochodów i stanu rodzinnego. Wniosek wolno złożyć po otrzymaniu wezwania do uregulowania wpisu, z tym że trzeba to zrobić przed upływem wyznaczonego w nim terminu płatności. W takim przypadku wpis trzeba uiścić w razie negatywnego rozpatrzenia wniosku. Po uprawomocnieniu się postanowienia odmawiającego przyznania prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych wezwanie do uiszczenia wpisu zostanie powtórzone.

Opłata kancelaryjna za wydruki dokumentów elektronicznych*
Format wydruku Opłata za stronę
wydruku czarno-białego
Opłata za stronę
wydruku kolorowego
A4 (210 × 297 mm) 0,50 zł 1 zł
A3 (297 × 420 mm) 1 zł 2 zł
A2 (420 × 594 mm) 2 zł 4 zł
A1 (594 × 841 mm) 4 zł 8 zł
A0 (841 × 1189 mm) 8 zł 16 zł
większy format opłata za wydruk wynosi 60 zł/m2
* Jeżeli wydruk może być wydany po usunięciu z jego treści danych osobowych lub innych danych objętych tajemnicą prawnie chronioną, opłata kancelaryjna pobierana jest w kwocie powiększonej o 50%, zgodnie z § 1 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości opłat kancelaryjnych pobieranych w sprawach sądowoadministracyjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1090).

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 30.08.2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 ze zm.)

Procedura podatkowa - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.