Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  Procedura podatkowa  »   Skarga na wspólną interpretację podatkową
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Skarga na wspólną interpretację podatkową

Gazeta Podatkowa nr 40 (1394) z dnia 18.05.2017
Małgorzata Żujewska

Podatnicy złożyli wspólny wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nie zgadzają się z otrzymaną interpretacją podatkową i chcą ją zaskarżyć. Czy każdy z nich - we właściwym dla siebie wojewódzkim sądzie administracyjnym - składa skargę na wspólną interpretację podatkową?

NIE. Dwie lub więcej osoby (podmioty), które uczestniczą w tym samym zaistniałym stanie faktycznym albo mają uczestniczyć w tym samym zdarzeniu przyszłym, mogą złożyć jeden - wspólny - wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych przez dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.


Druki ORD-WS, ORD-WS/A i ORD-WS/B dostępne są w serwisie www.druki.gofin.pl, w dziale Ordynacja podatkowa.


Wspólny wniosek (ORD-WS) składa zainteresowany wskazany jako strona postępowania interpretacyjnego (dołączając w razie potrzeby załącznik lub załączniki ORD-WS/A). Każdy z pozostałych zainteresowanych musi wypełnić druk ORD-WS/B. Formularz ten służy do podania przez nich danych osobowych oraz złożenia oświadczenia, że sprawa objęta wnioskiem nie jest przedmiotem toczącego się wobec nich postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej oraz że nie została rozstrzygnięta w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego. Podmiot wskazany jako strona otrzymuje interpretację podatkową, a pozostali jej odpisy.

Wspólną interpretację podatkową można zaskarżyć do wojewódzkiego sądu administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu interpretacyjnego do usunięcia naruszenia prawa. Sprawy z zakresu działania dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej dotyczące wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego rozpoznaje wojewódzki sąd administracyjny, na którego obszarze właściwości zamieszkuje lub ma siedzibę strona skarżąca. Wynika to z § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 367). Skargę na wspólną interpretację podatkową składa zainteresowany występujący jako strona postępowania interpretacyjnego - wskazany jako strona we wniosku o wydanie interpretacji. Wnosi ją do wojewódzkiego sądu administracyjnego właściwego ze względu na swoje miejsce zamieszkania lub siedzibę (por. postanowienie NSA z dnia 14 lutego 2017 r., sygn. akt II FZ 967/16).

Skarga na interpretację podatkową - poza takimi obowiązkowymi elementami, jak: oznaczenie sądu, dane stron, opis żądania, podpis strony lub jej pełnomocnika, wykaz załączników - musi zawierać konkretne zarzuty. Może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami zawartymi w skardze oraz powołaną w niej podstawą prawną. Do skargi trzeba ponadto obligatoryjnie dołączyć dowód potwierdzający wezwanie organu interpretacyjnego do usunięcia naruszenia prawa.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Procedura podatkowa - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60