Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  Procedura podatkowa  »   Złożenie pisma procesowego w placówce pocztowej
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Złożenie pisma procesowego w placówce pocztowej

Gazeta Podatkowa nr 85 (1335) z dnia 24.10.2016
Małgorzata Żujewska

Sąd administracyjny odmówił mi przyznania prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych związanych z wniesieniem skargi na decyzję określającą wysokość podatku VAT. Mam 7 dni na wniesienie sprzeciwu. W jaki sposób należy liczyć ten termin, jeżeli sprzeciw zostanie wysłany pocztą?

Skarżący, którego nie stać na pokrycie kosztów postępowania sądowoadministracyjnego, może ubiegać się o zwolnienie od tego obowiązku. Takie wsparcie uzyskuje się w ramach tzw. prawa pomocy.


Wniosek o przyznanie prawa pomocy jest wolny od opłat sądowych.


Postanowienie o przyznaniu lub odmowie przyznania prawa pomocy wydaje na posiedzeniu niejawnym referendarz sądowy. Od tego postanowienia przysługuje sprzeciw do właściwego wojewódzkiego sądu administracyjnego. Należy go wnieść w ciągu 7 dni od dnia doręczenia postanowienia. Sprzeciw wniesiony po terminie podlega odrzuceniu. Stanowi o tym art. 259 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718 ze zm.).

Termin do wniesienia sprzeciwu oblicza się następująco. Dzień, w którym miało miejsce doręczenie kwestionowanego postanowienia, pomija się w wyliczeniach. Termin upływa ostatniego z wyznaczonej liczby dni o północy. Uwzględnia się dni zarówno robocze, jak i wolne od pracy. Jeżeli jednak ostatni dzień tak ustalonego terminu wypada w sobotę, niedzielę lub święto będące dniem ustawowo wolnym od pracy, za ostatni jego dzień uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy.

Sprzeciw może być przesłany do właściwego wojewódzkiego sądu administracyjnego listownie. Należy jednak pamiętać o regulacji zawartej w art. 83 § 3 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Przepis ten stanowi, że równoznaczne z wniesieniem pisma do sądu jest nadanie go w urzędzie Poczty Polskiej S.A. albo w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Pismo nadane u tych operatorów pocztowych przed upływem terminu uznaje się za wniesione terminowo - niezależnie od daty jego wpływu do sądu. Nie jest zabronione korzystanie z usług innych firm. Oddanie przed końcem terminu pisma w placówce innego operatora pocztowego nie skutkuje jednak zachowaniem terminu, jeżeli pismo zostanie dostarczone sądowi po jego upływie (por. uchwałę NSA z dnia 19 października 2015 r., sygn. akt I OPS 1/15).

Przykład

Postanowienie w sprawie odmowy przyznania prawa pomocy zostało doręczone podatnikowi 12 października 2016 r. Termin wniesienia sprzeciwu (7 dni od dnia doręczenia postanowienia) upłynął o północy 19 października 2016 r. Podatnik nadał w tym dniu pismo w placówce Poczty Polskiej S.A. Sprzeciw został wniesiony terminowo.

Procedura podatkowa - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60