Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  Procedura podatkowa  »   Kara za złożenie NIP-8 po terminie
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Kara za złożenie NIP-8 po terminie

Gazeta Podatkowa nr 43 (1293) z dnia 30.05.2016
Małgorzata Żujewska

Nowo utworzona spółka z o.o. nie złożyła w urzędzie skarbowym, w ciągu 21 dni od zarejestrowania w KRS, zgłoszenia identyfikacyjnego NIP-8. Czy i komu grozi za to grzywna?

Zgłoszenie identyfikacyjne spółki z o.o. zawiera dwie kategorie danych: podstawowe oraz uzupełniające.

Dane podstawowe to informacje objęte treścią wpisu w KRS (z wyłączeniem rejestru dłużników niewypłacalnych). Sąd rejestrowy, po dokonaniu wpisu, przekazuje je drogą elektroniczną do Centralnego Rejestru Podmiotów - Krajowej Ewidencji Podatników (CRP KEP) i Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (rejestru REGON). CRP KEP przesyła dane spółki do Centralnego Rejestru Płatników Składek (ZUS). Dane uzupełniające to natomiast informacje nieobjęte wpisem w KRS, a wymagane w kontaktach z administracją podatkową, GUS lub ZUS. Spółka z o.o. samodzielnie je zgłasza (a w przypadku zmiany - aktualizuje). Dokonuje tego poprzez złożenie NIP-8 - w formie papierowej lub elektronicznej - w urzędzie skarbowym właściwym w sprawach ewidencji podatników (zasadniczo ustalanym według adresu jej siedziby).

Spółka z o.o. składa zgłoszenie identyfikacyjne w zakresie danych uzupełniających w terminie 21 dni od dnia dokonania wpisu do KRS. Wynika to z art. 5 ust. 2c ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2016 r. poz. 476). Krótszy termin przekazania zgłoszenia wskazuje jednak ZUS w swoim informatorze dotyczącym rejestracji firmy w KRS (zamieszczonym na stronie internetowej www.zus.pl). Wynika z niego, że jeżeli nowo utworzona spółka z o.o. ma być płatnikiem składek, NIP-8 musi złożyć w ciągu 7 dni od daty rejestracji w KRS.


Druk NIP-8 jest dostępny w serwisie www.druki.gofin.pl, w dziale Zgłoszenia identyfikacyjne (NIP).


Niedokonanie w terminie wymaganego zgłoszenia identyfikacyjnego grozi grzywną. Takie uchybienie nosi bowiem znamiona wykroczenia skarbowego z art. 81 § 1 pkt 1 Kodeksu karnego skarbowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 186 ze zm.). Grzywnę za wykroczenie skarbowe orzeka sąd w postępowaniu sądowym albo - po spełnieniu określonych warunków - uprawniony urzędnik skarbowy w postępowaniu mandatowym. Sąd wymierza grzywnę w granicach od 1/10 do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę (obecnie od 185 zł do 37.000 zł). Grzywna nałożona mandatem karnym nie może przekroczyć podwójnej wysokości tej płacy (aktualnie 3.700 zł). Odpowiedzialność karną skarbową za uchybienia spółki z o.o. ponosi zazwyczaj prezes, ewentualnie inny członek zarządu odpowiadający za kwestie podatkowe. Podstawę do ukarania stanowi art. 9 § 3 Kodeksu karnego skarbowego. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie. Wysokość grzywny zależy natomiast od okoliczności sprawy, a także sytuacji osobistej karanego: stanu majątkowego, dochodów, możliwości zarobkowania itp.

Sprawca (w tym przypadku osoba traktowana jak sprawca) może uniknąć sankcji karnych skarbowych za niezłożenie w terminie zgłoszenia identyfikacyjnego, dokonując tzw. czynnego żalu. Polega to na zawiadomieniu urzędu skarbowego o popełnieniu czynu zabronionego i podaniu istotnych okoliczności sprawy. Zawiadomienie należy złożyć na piśmie lub przekazać ustnie do protokołu. Najlepiej zrobić to przed lub jednocześnie z przekazaniem spóźnionego zgłoszenia identyfikacyjnego. "Czynny żal" będzie bezskuteczny, jeżeli zostanie złożony w czasie, gdy urzędnicy mieli już wyraźnie udokumentowaną wiadomość o popełnieniu wykroczenia skarbowego. Tak samo zostanie potraktowane zawiadomienie dokonane po rozpoczęciu czynności służbowej, np. kontroli lub czynności sprawdzających, zmierzającej do ujawnienia czynu zabronionego - chyba że nie dostarczyła ona podstaw do wszczęcia w tej sprawie postępowania karnego skarbowego.

Procedura podatkowa - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60