Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  Podatek dochodowy  »   Stosowanie przez pracodawcę zwolnień z pdof
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Stosowanie przez pracodawcę zwolnień z pdof

Gazeta Podatkowa nr 45 (2128) z dnia 3.06.2024
Agata Cieśla

Już kolejny rok obowiązują cztery zwolnienia od podatku dochodowego określane mianem ulgi: dla młodych, dla rodzin 4+, dla pracujących seniorów oraz na powrót. Najpopularniejszymi z nich są trzy pierwsze i to one zostaną omówione pod kątem uwzględniania przez pracodawcę na etapie ustalania zaliczek na pdof.

Ulga dla młodych

Gdy pracownik spełnia kryteria pozwalające na korzystanie z ulgi dla młodych, to pracodawca - o ile taki pracownik nie złoży mu wniosku o pobór zaliczek bez jej stosowania - uwzględnia w swoich wyliczeniach tę ulgę z mocy prawa do miesiąca wyczerpania jej limitu (85.528 zł w skali roku) lub też stosuje ją do dnia ukończenia przez pracownika 26. roku życia. W miesiącu, w którym przychody pracownika przekroczą limit oraz w stosunku do wypłaty, która nastąpi po dniu 26. urodzin, pracodawca zasadniczo powinien obliczyć zaliczkę na pdof od nadwyżki przychodu ponad kwotę limitu zgodnie z art. 32 ustawy o pdof (Dz. U. z 2024 r. poz. 226 ze zm.).

Podstawą obliczenia zaliczki na pdof w takim przypadku jest dochód wyznaczony przez uzyskane przez pracownika w danym miesiącu opodatkowane przychody ze stosunku pracy oraz zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez płatnika, po odliczeniu tzw. zryczałtowanych kosztów pracowniczych oraz po odliczeniu potrąconych przez płatnika w danym miesiącu składek na ubezpieczenia społeczne w części przypadającej na przychody opodatkowane.

Stąd przy obliczaniu zaliczki na pdof po wyczerpaniu limitu ulgi przez pracownika lub utracie do niej prawa z racji osiągnięcia wskazanego wieku pracodawca powinien pamiętać, że:

 • przysługujące pracownikowi miesięczne zryczałtowane koszty może mu uwzględnić tylko w wysokości nieprzekraczającej tej części przychodów ze stosunku pracy, która podlega opodatkowaniu - co wynika z art. 22 ust. 3b ustawy o pdof,
 • odliczeniu od dochodu pracownika nie podlegają potrącone przez niego składki ZUS, których podstawę stanowi przychód objęty zwolnieniem z pdof (art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy o pdof),
 • należy stosować 12% stawkę podatku dochodowego do momentu, aż opodatkowany dochód pracownika od początku roku podatkowego nie przekroczy pierwszego przedziału skali podatkowej (tj. kwoty 120.000 zł),
 • jeśli pracownik złożył oświadczenie w zakresie stosowania kwoty zmniejszającej podatek, zaliczkę na pdof powinien pomniejszyć o wskazaną przez pracownika wysokość tej kwoty (tj. o 1/12, 1/24 lub 1/36).

Pracownik, który wyczerpał limit omawianej ulgi lub osiągnął wiek 26 lat, może jednak złożyć wniosek o niepobieranie zaliczek, jeżeli przewiduje, że uzyskane przez niego dochody podlegające opodatkowaniu według skali podatkowej nie przekroczą w roku podatkowym kwoty 30.000 zł. Jeśli jednak dochody te u danego płatnika przekroczą wskazany limit, to płatnik będzie obliczał zaliczki na podatek bez pomniejszania ich o miesięczną kwotę zmniejszającą (art. 31c ustawy o pdof).

Co równie ważne, złożenie przez pracownika wniosku o pobór zaliczek na pdof bez stosowania omawianego zwolnienia, czyli wniosek o nieuwzględnianie ulgi przez płatnika pdof w trakcie roku, nie odbiera pracownikowi prawa do skorzystania z niej w rocznym zeznaniu podatkowym. Aby wypełnić poprawnie zeznanie, taki pracownik będzie potrzebował dodatkowej pomocy pracodawcy, gdyż w oparciu o uzyskaną od niego informację PIT-11nie będzie w stanie samodzielnie ustalić części potrąconych przez pracodawcę składek ZUS, których podstawę stanowi przychód objęty zwolnieniem z pdof, co wiąże się z tym, że nie podlegają one odliczeniu od dochodu.

Ulga dla rodzin 4+

Pracodawca będący płatnikiem pdof przy poborze zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od należności pracowniczych uwzględnia zwolnienie wynikające z art. 21 ust. 1 pkt 153 ustawy o pdof, czyli tzw. ulgę dla rodzin 4+, jeżeli pracownik złoży mu sporządzone w formie pisemnej oświadczenie, że spełnia warunki do jego stosowania (art. 31a ust. 8 ustawy o pdof). Oświadczenie to jest składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia (art. 31a ust. 9 ustawy o pdof).

Oświadczenie to pracownik może złożyć w dowolnym momencie roku, natomiast płatnik będący zakładem pracy zaczyna je stosować najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym je otrzymał.

Gdy łączne przychody ze stosunku pracy osoby korzystającej z ulgi dla rodzin 4+, osiągnięte przez nią od początku roku podatkowego przekraczają w danym miesiącu limit tego zwolnienia wynoszący 85.528 zł, to zasadniczo już w tym samym miesiącu pracodawca jako płatnik pdof powinien obliczyć i pobrać zaliczkę na podatek od nadwyżki przychodu ponad limit ulgi. Płatnik pdof, obliczając po przekroczeniu limitu zwolnienia zaliczkę na podatek od wynagrodzenia pracownika, który z tego zwolnienia korzystał, powinien zastosować zasady wynikające ze skali podatkowej i najniższą stawkę podatku, tj. 12%. Analogiczne obowiązki płatnik ma w momencie, w którym zmianie ulegną okoliczności, w jakich zostało złożone przez podatnika oświadczenie niezbędne pracodawcy do zastosowania ulgi dla rodzin 4+ w stosunku od uzyskiwanych przez niego przychodów. Gdy ma miejsce taka sytuacja, pracownik powinien wycofać je w drodze złożenia nowego oświadczenia w tej kwestii (art. 31a ust. 3 i ust. 4 ustawy o pdof). W tym jednak przypadku pracodawca dostosowuje się do jego treści najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym je otrzymał, dokonując od tego momentu poboru zaliczek na pdof tak jak w przypadku przekroczenia limitu zwolnienia, na ogólnych zasadach opisanych wcześniej w części poświęconej uldze dla młodych. Na tych samych zasadach jak pracownicy korzystający z ulgi dla młodych pracownik uprawniony do ulgi dla rodzin 4+ może także wnioskować do pracodawcy o niepobieranie zaliczek na pdof.

Ulga dla pracującego seniora

Również osoby spełniające kryteria do korzystania z ulgi dla pracujących seniorów, podobnie jak beneficjenci opisanych wcześniej ulg, mogą z niej korzystać już w trakcie roku. Jednak płatnik pdof, tak jak w przypadku ulgi dla rodzin 4+, nie może ulgi stosować "z automatu". W tym celu niezbędne jest złożenie przez seniora oświadczenia, że spełnia warunki do jej stosowania. Senior także może je złożyć w dowolnym momencie roku podatkowego, a wówczas płatnik przy poborze zaliczki na pdof uwzględnia omawiane zwolnienie. Płatnik stosuje zwolnienie najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał oświadczenie. Przedmiotowe oświadczenie, analogicznie jak przy uldze dla rodzin 4+, jest składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Gdy przychody pracownika-seniora objęte omawianą ulgą przekroczą od początku roku limit zwolnienia lub osoba ta utraci warunki do stosowania zwolnienia, wówczas pobór zaliczki na pdof od jego należności ze stosunku pracy odbywa się na zasadach opisanych wcześniej w części dotyczącej zwolnienia dla rodzin 4+. Według analogicznych reguł następuje także wnioskowanie do pracodawcy o niepobieranie zaliczek na pdof.


Kwota 85.528 zł wyznacza wspólny limit dla zwolnień określonych w art. 21 ust. 1 pkt 148 oraz pkt 152-154 ustawy o pdof.

Zakres zwolnień z podatku możliwych do uwzględnienia przy obliczaniu zaliczek na pdof przez płatnika
Rodzaj ulgi Beneficjent Rodzaj przychodów Tryb zastosowania przez płatnika Możliwość rezygnacji na etapie zaliczek na pdof
Ulga dla młodych (art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o pdof) Osoby do ukończenia 26. roku życia. Ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy o pdof, z tytułu odbywania praktyki absolwenckiej, o której mowa w przepisach ustawy o praktykach absolwenckich, z tytułu odbywania stażu uczniowskiego, o którym mowa w art. 121a ustawy - Prawo oświatowe oraz z zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Z urzędu - z mocy przepisu. Złożenie wniosku o obliczanie zaliczek bez zastosowania ulgi (art. 32 ust. 6 ustawy o pdof).
Ulga dla pracujących seniorów (art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy o pdof) Kobiety po ukończeniu 60. roku życia i mężczyźni po ukończeniu 65. roku życia pod warunkiem podlegania ubezpieczeniom społecznym z tytułu uzyskania objętych zwolnieniem przychodów. Przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy, z umów zlecenia zawieranych w ramach działalności wykonywanej osobiście, z zasiłku macierzyńskiego oraz działalności gospodarczej opodatkowanej według skali podatkowej, podatkiem liniowym lub ryczałtem ewidencjonowanym albo rozliczanych w ramach tzw. IP Box. Płatnik pdof przy poborze zaliczki na podatek uwzględnia to zwolnienie, jeżeli podatnik złoży płatnikowi sporządzone na piśmie oświadczenie, że spełnia warunki do jego stosowania (art. 31a ust. 8 i ust. 9 ustawy o pdof); oświadczenie to dotyczy również kolejnych lat podatkowych. Obowiązek wycofania oświadczenia, jeżeli zmianie uległy okoliczności, w jakich zostało ono złożone (art. 31a ust. 3 i ust. 4 ustawy o pdof).
Ulga dla rodzin 4+ (art. 21 ust.1 pkt 153 ustawy o pdof) Podatnik, który w roku podatkowym w stosunku do co najmniej czworga dzieci, spełniających warunki określone w art. 27f ust. 1 pkt 2 ustawy o pdof, wykonywał władzę rodzicielską, pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało, lub sprawował funkcję rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą, a w przypadku pełnoletnich uczących się dzieci - wykonywał ciążący na nim obowiązek alimentacyjny albo sprawował funkcję rodziny zastępczej. Osiągnięte ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy, z umów zlecenia zawieranych w ramach działalności wykonywanej osobiście, pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej według skali podatkowej, podatkiem liniowym lub ryczałtem ewidencjonowanym albo rozliczanych w ramach tzw. IP Box. Płatnik pdof przy poborze zaliczki na podatek uwzględnia to zwolnienie, jeżeli podatnik złoży płatnikowi sporządzone na piśmie oświadczenie, że spełnia warunki do jego stosowania (art. 31a ust. 8 i ust. 9 ustawy o pdof); oświadczenie to dotyczy również kolejnych lat podatkowych. Obowiązek wycofania oświadczenia, jeżeli zmianie uległy okoliczności, w jakich zostało ono złożone (art. 31a ust. 3 i ust. 4 ustawy o pdof).
Uwaga! Kwota 85.528 zł stanowi wspólny limit roczny łącznie dla czterech zwolnień dla przychodów określonych w art. 21 ust. 1 pkt 148 oraz pkt 152-154 ustawy o pdof (art. 21 ust. 44 ustawy o pdof).

Przychody wyłączone z limitu zwolnień z pdof

W limicie zwolnień z podatku dochodowego wynikających z art. 21 ust. 1 pkt 148 oraz pkt 152-154 ustawy o pdof nie są uwzględniane m.in. przychody podlegające opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym na podstawie ustawy o pdof (np. z tzw. drobnych zleceń) oraz zwolnione od podatku dochodowego, czyli przykładowo świadczenia finansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, należności za czas podróży służbowych albo wartość zakwaterowania pracowniczego (art. 21 ust. 39 ustawy o pdof).

Podatek dochodowy - czytaj także:

 
Przydatne linki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.