Facebook

Jak szukać?»

Uwaga: Wnioski o wyrażenie zgody na opłacenie składek na dobrowolne ubezpieczenia społeczne po terminie, dotyczące okresu sprzed 1 stycznia 2022 r., można składać do 30 czerwca 2022 r. Do 30 czerwca spółki jawne i partnerskie powinny złożyć do KRS oświadczenie o niesporządzaniu sprawozdania finansowego za 2021 r. (czytaj więcej) Do 30 czerwca 2022 r. należy sporządzić sprawozdanie finansowe za 2021 r. (czytaj więcej)
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  Podatek dochodowy  »   Minimalny podatek dochodowy
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Minimalny podatek dochodowy

Gazeta Podatkowa nr 7 (1882) z dnia 24.01.2022
Małgorzata Rymarz

Od 1 stycznia 2022 r. w systemie podatku dochodowego mamy do czynienia z nowym typem daniny - podatkiem minimalnym. Obejmuje on spółki kapitałowe i osobowe będące podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych, podatkowe grupy kapitałowe oraz położone w Polsce zakłady zagranicznych spółek. Wbrew wcześniejszym deklaracjom fiskusa podatek ten nie będzie adresowany tylko do wielkich korporacji, ale dotknie również przedsiębiorców, którzy ponoszą straty podatkowe z działalności gospodarczej albo wykazują znikomą dochodowość.

Zakres podmiotowy nowego podatku

Co do zasady, podatkiem minimalnym objęci są podatnicy, którzy w roku podatkowym:

 • ponieśli stratę z działalności gospodarczej albo
 • osiągnęli udział dochodów w przychodach z działalności gospodarczej na poziomie nie większym niż 1%.

Ustawodawca przewidział jednak wyłączenia stosowania przepisów o podatku minimalnym w stosunku do podatników:

 • w roku podatkowym, w którym rozpoczęli działalność, oraz w kolejnych dwóch latach podatkowych,
 • będących przedsiębiorstwami finansowymi,
 • jeżeli w roku podatkowym uzyskali przychody niższe o conajmniej 30% w stosunku do przychodów uzyskanych w roku poprzednim,
 • których wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne i jeżeli podatnik nie posiada udziałów lub akcji w innych spółkach kapitałowych, udziałów kapitałowych w spółkach osobowych, tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym lub instytucji wspólnego inwestowania, praw majątkowych związanych z prawem do świadczeń należnych fundatorowi lub beneficjentowi fundacji, trustu lub innego podmiotu lub stosunku prawnego o charakterze powierniczym,
 • jeżeli większość uzyskanych przez nich przychodów z działalności gospodarczej została osiągnięta w związku z eksploatacją w transporcie międzynarodowym statków morskich lub powietrznych albo wydobywaniem kopalin, których ceny zależą od notowań na światowych rynkach,
 • wchodzących w skład grupy co najmniej dwóch spółek, z których jedna posiada przez cały rok podatkowy bezpośrednio 75% udziału w każdej z pozostałych spółek, jeżeli rok podatkowy wszystkich spółek jest tożsamy oraz udział łącznych dochodów spółek w ich łącznych przychodach jest większy niż 1%.

Trzeba podkreślić, że z uprawnienia do 3-letniego okresu karencji w stosowaniu omawianych przepisów nie skorzystają podatnicy utworzeni m.in. w wyniku przekształcenia (z wyjątkiem spółki w inną spółkę), połączenia i podziału, a także ci, których kapitał powstał na bazie wniesionego przedsiębiorstwa.

Obliczanie straty i udziału dochodu w przychodzie

Obliczanie straty i wskaźnika dochodowości ma kluczowe znaczenie dla ustalenia, czy przedsiębiorca podlega przepisom o podatku minimalnym. Jak wynika z art. 24ca ust. 2 ustawy o pdop (Dz. U. z 2021 r. poz. 1800 ze zm.), przy obliczaniu tych wartości nie należy uwzględniać:

 • zaliczonych do kosztów podatkowych, w tym poprzez odpisy amortyzacyjne, nakładów na nabycie, wytworzenie lub ulepszenie środków trwałych ani
 • przychodów i kosztów związanych z transakcjami, dla których cena lub sposób jej określenia wynika z odrębnych przepisów.

Analiza nowych przepisów prowadzi do wniosku, że na wskaźnik dochodowości nie ma także wpływu odliczanie strat poniesionych przez podatnika w latach poprzednich.

Ustalenie podstawy opodatkowania

Jeżeli podatnik spełnia warunki do objęcia go podatkiem minimalnym, powinien ustalić specyficzną podstawę opodatkowania, na którą składają się łącznie:

 • 4% wartości przychodów podatnika innych niż pochodzące z zysków kapitałowych,
 • kwota poniesionych na rzecz podmiotów powiązanych kosztów finansowania dłużnego przekraczających wartość 30% kwoty, liczonej według wzoru zawartego w treści art. 24ca ust. 3 pkt 2 ustawy o pdop,
 • wartość odroczonego podatku dochodowego wynikająca z ujawnienia wartości niematerialnych i prawnych, w zakresie skutkującym zwiększeniem zysku brutto albo zmniejszeniem straty brutto,
 • poniesione bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotów powiązanych lub podmiotów z tzw. rajów podatkowych koszty nabycia określonych usług (np. doradczych, badania rynku, reklamowych) lub opłat i należności za korzystanie z praw i wartości niematerialnych lub kosztów przeniesienia ryzyka niewypłacalności z tytułu zaciągniętych pożyczek przekraczających łącznie w roku podatkowym o 3.000.000 zł wartość 5% kwoty liczonej według wzoru zawartego w treści art. 24ca ust. 3 pkt 4 ustawy o pdop.

Tak ustalona podstawa opodatkowania podlega pomniejszeniu o wartości:

 • odliczeń zmniejszających w roku podatkowym podstawę opodatkowania (np. darowizn, kosztów kwalifikowanych poniesionych na działalność badawczo-rozwojową, ulg na prototyp i robotyzację) z wyjątkiem pomniejszeń, o których mowa w art. 18f ustawy o pdop (ulga na złe długi),
 • dochodów, które są uwzględniane w kalkulacji dochodu zwolnionego z podatku z tytułu prowadzenia działalności w specjalnej strefie ekonomicznej lub Polskiej Strefie Inwestycji.

Obliczenie i rozliczenie podatku minimalnego

Omawiany podatek wynosi 10% określonej wcześniej podstawy opodatkowania. Należy go uiścić na konto urzędu skarbowego w terminie do końca trzeciego miesiąca następnego roku podatkowego. Podmioty obowiązane do zapłaty podatku minimalnego będą w zeznaniu rocznym wykazywać podstawę opodatkowania, jej pomniejszenia oraz kwotę podatku.

W sytuacji gdy podatnik będzie zobowiązany do równoległej zapłaty "zwykłego" podatku dochodowego, obliczonego na podstawie art. 19 ustawy o pdop, przewidziano mechanizm pomniejszania podatku minimalnego o ten drugi podatek. Jednocześnie kwotę zapłaconego za dany rok podatku minimalnego będzie można odliczyć od "zwykłego" podatku dochodowego, w ciągu następnych 3 lat podatkowych. Odliczenia dokonywane będą w zeznaniu rocznym.


Ujednolicone przepisy ustaw o podatku dochodowym dostępne są w serwisie www.przepisy.gofin.pl.

Podatek dochodowy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.