Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  Podatek dochodowy  »   Płatnicze rozliczenie pracowniczego dofinansowania wypoczynku
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Płatnicze rozliczenie pracowniczego dofinansowania wypoczynku

Gazeta Podatkowa nr 56 (1827) z dnia 15.07.2021
Agata Cieśla

Pośród wielu świadczeń pozapłacowych oferowanych pracownikom przez pracodawcę, największą popularnością cieszy się dofinansowanie różnych form wypoczynku. Pracodawcy udzielają go nie tylko pracownikom, ale również członkom ich rodzin. Na opodatkowanie tych świadczeń poza źródłem pochodzenia środków pieniężnych na wypłaty, wpływ ma również status osoby ich ostatecznego beneficjenta. W przypadku tych, które nie korzystają ze zwolnienia od pdof, o sposobie obliczenia zaliczki na podatek decyduje moment dokonania wypłaty lub postawienia ich do dyspozycji pracownika.

Wypoczynek bez podatku

• małoletni członkowie rodziny

Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży do lat 18 otrzymywane przez pracowników może być objęte zwolnieniem od pdof w okolicznościach wskazanych w art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o pdof, to z kolei oznacza, że ma ono zastosowanie, gdy:

 • wypoczynek jest zorganizowany i ma formę wczasów, kolonii, obozu lub zimowiska, w tym również połączonego z nauką, pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych,
 • organizatorem wypoczynku jest podmiot prowadzący działalność w tym zakresie.

Jeżeli pieniądze przekazywane pracownikom przez zakład pracy w ramach takiego dofinansowania pochodzą ze środków funduszu socjalnego, ZFŚS lub wypłacane są zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra, wówczas jego wartość korzysta ze zwolnienia bez względu na wysokość. Natomiast gdy źródłem dofinansowania są środki obrotowe, wtedy jego wysokość jest limitowana. Zwolnieniu podlegają bowiem dopłaty z innych niż wskazane źródeł w 2021 r. w skali roku podatkowego do kwoty 3.000 zł. Gdy limit ten zostanie przekroczony, wówczas nadwyżka ponad jego kwotę stanowi przychód, od którego pracodawca powinien pobrać zaliczkę na pdof.

Dofinansowanie ze środków ZFŚS wypoczynku pracownika i członków jego rodziny, w tym dzieci do lat 18, nie podlega oskładkowaniu bez względu na jego wysokość. Natomiast dopłaty dokonywane ze środków obrotowych pracodawcy każdorazowo podlegają oskładkowaniu.


Dofinansowania wypoczynku korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego wyłącznie na warunkach określonych w art. 21 ust. 1 pkt 67 oraz pkt 78 ustawy o pdof.

• pracownik i pozostali uprawnieni

Z kolei dopłaty do różnych form wypoczynku pracownika i pełnoletnich, uprawnionych członków jego rodziny, w tym m.in. dopłaty do tzw. wczasów pod gruszą, o ile spełnią warunki określone w art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o pdof, mogą korzystać ze zwolnienia od pdof w 2021 r. w ramach limitu 2.000 zł. Limit ten liczony jest w skali roku podatkowego i dotyczy łącznie świadczeń rzeczowych i pieniężnych finansowanych z ZFŚS lub funduszy związków zawodowych.

Również pracodawcy nietworzący ZFŚS zazwyczaj dofinansowują pracowniczy wypoczynek. Tu źródłem finansowania są ich środki obrotowe. Wartość takich dopłat podlega opodatkowaniu.

Dofinansowanie z podatkiem a pobór zaliczki

Pracodawcy w wykonywaniu obowiązków płatnika pdof zobowiązani są do obliczania i pobierania zaliczek na podatek od pracowniczych należności. Zakres świadczeń stanowiących przychody ze stosunku pracy jest bardzo szeroki. Mieszczą się w nim oprócz wynagrodzenia za pracę także m.in. różnego rodzaju inne wypłaty pieniężne (art. 12 ust. 1 ustawy o pdof). Przychodem z tego źródła jest również pracownicze dofinansowanie wypoczynku. Przychód z tego tytułu powstaje w dacie otrzymania lub postawienia do dyspozycji pracownika takiej dopłaty. Obliczenie zaliczki na pdof nie stwarza problemu, jeżeli wynagrodzenie za pracę i dopłata do wypoczynku są wypłacane (stawiane do dyspozycji) w tym samym terminie (przykład 1).

Jeżeli jednak do wypłaty (postawienia do dyspozycji pracownika) dofinansowania wypoczynku dochodzi w innym dniu niż ten, w którym ma miejsce wypłata pozostałych składników wynagrodzenia za pracę, to od każdej wypłaty należności ze stosunku pracy, która podlega opodatkowaniu, pracodawca powinien obliczyć zaliczkę na podatek na zasadach określonych w art. 32 ustawy o pdof (przykład 1 i 2). Przepis ten wskazuje, że pracowniczą zaliczkę miesięczną na pdof oblicza się od dochodu uzyskanego w danym miesiącu. Zatem, aby zaliczka za dany miesiąc była obliczona od sumy wypłat dokonanych w danym miesiącu, każdą kolejną wypłatę należy rozliczać narastająco, tzn. łącznie z wypłatami wcześniejszymi. W efekcie w rozliczeniu ostatniej wypłaty zostaną skorygowane wcześniejsze rozliczenia. Dzięki temu końcowo ustalone kwoty zarówno składek na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotnych, jak i zaliczki na pdof będą prawidłowo naliczone.

Rozliczenia podatkowo-składkowe związane z wypłatą dofinansowania wypoczynku przedstawione zostały w przykładach. Wskazują one wyraźnie, że zarówno przy rozliczaniu tylko jednej, jak i dwóch wypłat w jednym miesiącu wysokość końcowa tych obciążeń jest taka sama. Chociaż pracodawca każdorazowo stosuje zryczałtowane tzw. koszty pracownicze (250 zł) oraz kwotę zmniejszającą podatek (43,76 zł), to w ostatecznym wyliczeniu zaliczki z tytułu wszystkich zrealizowanych wypłat są uwzględniane w pojedynczej wysokości. Ich zastosowanie przy pierwszej wypłacie jest zawsze konieczne, gdyż dokonując pierwszej wypłaty w danym miesiącu, pracodawca nie jest w stanie przewidzieć, czy będzie ona jedyną w tym okresie rozliczeniowym, czy też nie.

Przykład 1

Z umowy o pracę wynika, że miesięczne wynagrodzenie pracownika (w wieku powyżej 26 lat) wynosi 5.400 zł. Przy obliczaniu zaliczki na pdof pracodawca stosuje mu tzw. podstawowe koszty pracownicze, tj. 250 zł oraz 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, o której mowa w art. 27 ust. 1b pkt 1 ustawy o pdof, tj. 43,76 zł (pracownik złożył mu PIT-2).

Pracownik ten w lipcu 2021 r. oprócz wynagrodzenia, otrzyma z ZFŚS dofinansowanie wczasów pod gruszą dla siebie oraz małżonki i dwóch pełnoletnich synów - studentów w wysokości 2.840 zł i jest to pierwsze świadczenie otrzymane przez niego w tym roku. Dofinansowanie to korzysta ze zwolnienia od podatku do kwoty 2.000 zł, a opodatkowaniu podlega kwota 840 zł (2.840 zł - 2.000 zł).

Wariant I - załóżmy, ze wynagrodzenie za pracę oraz dofinansowanie wypoczynku wypłacone zostaną w tym samym dniu, tj. 30 lipca 2021 r.

1. Wynagrodzenie za pracę  5.400 zł,
2. Dofinansowanie zwolnione od podatku  2.000 zł,
3. Dofinansowanie podlegające opodatkowaniu  840 zł,
4. Podstawa wymiaru składek ZUS  5.400 zł,
5. Kwota składek ZUS (5.400 zł × 13,71%)  740,34 zł,
6. Podstawa wymiaru składki zdrowotnej (5.400 zł - 740,34 zł)  4.659,66 zł,
7. Składka zdrowotna:  
  - 9%  419,37 zł,
  - 7,75%  361,12 zł,
8. Koszty uzyskania przychodu  250 zł,
9. Podstawa obliczenia zaliczki (po zaokrągleniu) 
(5.400 zł + 840 zł - 250 zł - 740,34 zł)
5.250 zł
10. Zaliczka na podatek (5.250 zł × 17%) - 43,76 zł  848,74 zł,
11. Zaliczka do US - po zaokrągleniu (848,74 zł - 361,12 zł)  488 zł,
12. Do wypłaty dla pracownika
(5.400 zł + 2.840 zł - 740,34 zł - 419,37 zł - 488 zł) 
6.592,29 zł.

Wariant II - Wynagrodzenie za pracę wypłacono 5 lipca 2021 r., a dofinansowanie wypoczynku zostanie wypłacone 26 lipca 2021 r.

Lp. Wyszczególnienie Zaliczka i składki od wypłaconych należności (w zł)
5.07.2021 r. 26.07.2021 r.
(z uwzględnieniem
wypłaty z 5.07.2021 r.)
1 Wynagrodzenie za pracę 5.400 5.400
2 Dofinansowanie zwolnione z pdof - 2.000
3 Dofinansowanie opodatkowane - 840
4 Podstawa wymiaru składek ZUS (poz. 1) 5.400 5.400
5 Kwota składek ZUS (poz. 4 × 13,71%) 740,34 740,34
6 Podstawa wymiaru składki zdrowotnej (poz. 4 - poz. 5) 4.659,66 4.659,66
7 Składka na ubezpieczenie zdrowotne 9% 419,37 419,37
8 Składka na ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 361,12 361,12
9 Koszty uzyskania przychodu 250 250
10 Podstawa obliczenia zaliczki po zaokrągleniu (poz. 1 + poz. 3 - poz. 9 - poz. 5) 4.410 5.250
11 Zaliczka na podatek (poz. 10 × 17%) - 43,76 zł 705,94 848,74
12 Zaliczka na podatek do przekazania do US, po zaokrągleniu (poz. 11 - poz. 8) 345 488
13 Wynagrodzenie wypłacone pracownikowi 5 lipca 2021 r. - 3.895,29
14 Do wypłaty dla pracownika
(poz. 1 + poz. 2 + poz. 3 - poz. 5 - poz. 7 - poz. 12 - poz. 13)
3.895,29 2.697

Przykład 2

Miesięczne wynagrodzenie pracownika, który złożył pracodawcy PIT-2, wynosi 4.100 zł. Pracodawca nie jest podmiotem tworzącym ZFŚS.

Pracownik oprócz wynagrodzenia otrzyma w lipcu 2021 r. ze środków obrotowych pracodawcy dofinansowanie swojego wypoczynku w kwocie 750 zł. Ponieważ źródłem finansowania tej dopłaty są środki obrotowe, podlega ona opodatkowaniu tak jak wynagrodzenie za pracę.

Załóżmy, że dofinansowanie wypoczynku wypłacone zostanie 12 lipca 2021 r., a wynagrodzenie za pracę 30 lipca 2021 r.

Lp. Wyszczególnienie Zaliczka i składki od wypłaconych należności (w zł)
12.07.2021 r. 30.07.2021 r.
(z uwzględnieniem wypłaty
z 5.07.2021 r.)
1 Wynagrodzenie za pracę - 4.100
2 Dofinansowanie opodatkowane 750 750
3 Podstawa wymiaru składek ZUS (poz. 1 + poz. 2) 750 4.850
4 Kwota składek ZUS (poz. 3 × 13,71%) 102,83 664,94
5 Podstawa wymiaru składki zdrowotnej (poz. 3 - poz. 4) 647,17 4.185,06
6 Składka na ubezpieczenie zdrowotne 9% 58,25 376,66
7 Składka na ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 50,16 324,34
8 Koszty uzyskania przychodu 250 250
9 Podstawa obliczenia zaliczki po zaokrągleniu (poz. 1 + poz. 2 - poz. 8 - poz. 4) 397 3.935
10 Zaliczka na podatek (poz. 9 × 17%) - 43,76 zł 23,73 625,19
11 Zaliczka na podatek do przekazania do US, po zaokrągleniu (poz. 10 - poz. 7) 01) 301
12 Dofinansowanie wypoczynku wypłacone pracownikowi 12 lipca 2021 r. - 623,44
13 Do wypłaty dla pracownika
(poz. 1 + poz. 2 - poz. 4 - poz. 62) - poz. 11 - poz. 12)
623,44 2.883,96
1) Składka zdrowotna w kwocie 50,16 zł podlegająca odliczeniu od podatku jest wyższa od zaliczki w kwocie 23,73 zł, stąd ulega ona obniżeniu do wysokości zaliczki (tj. do kwoty 23,73 zł), która po pomniejszeniu o składkę zdrowotną wynosi 0 zł.
2) Składka ograniczona do wysokości podatku przy wypłacie z dnia 12.07.2021 r.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o pdof (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 ze zm.)

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Podatek dochodowy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.