Facebook

Jak szukać?»

Uwaga: Do 7 października br. - czas na zastąpienie telepracy pracą tradycyjną lub zdalną 2 października 2023 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US za 2022 r. zeznań PIT-CFC i CIT-CFC. Zeznania te można sporządzić za pomocą DRUKI Gofin
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  Podatek dochodowy  »   Ulga na różne przedsięwzięcia termomodernizacyjne realizowane w budynku mieszkalnym
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Ulga na różne przedsięwzięcia termomodernizacyjne realizowane w budynku mieszkalnym

Przegląd Podatku Dochodowego nr 15 (591) z dnia 1.08.2023

Podatnik jest właścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego, w którym przeprowadzono inwestycję polegającą na instalacji pompy ciepła. Przedsięwzięcie ukończono w ciągu trzech lat od dokonania pierwszego wydatku, a poniesione wydatki podatnik odliczył w zeznaniu. Kwota odliczenia nie wyczerpała limitu ulgi. Ponieważ planowane są dalsze inwestycje modernizacyjne w budynku, podatnik ma wątpliwości:

1) czy będzie mógł ponownie skorzystać ulgi, gdy poniesie wydatki na realizację innej inwestycji w tym samym budynku, np. na instalację paneli fotowoltaicznych lub ocieplenie ścian, czy może z odliczenia będzie mogła skorzystać tylko żona podatnika, jako współwłaścicielka budynku, która wcześniej nie korzystała z ulgi termomodernizacyjnej?

2) czy możliwe będzie skorzystanie z ulgi na rozbudowę instalacji fotowoltaicznej, gdy wydatki zostaną poniesione po upływie trzech lat od zakończenia inwestycji w tym zakresie?

Z ulgi termomodernizacyjnej mogą korzystać podatnicy będący właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych, którzy osiągają dochody opodatkowane według skali podatkowej lub podatkiem liniowym, lub stosują opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Po spełnieniu warunków określonych w art. 26h updof, mogą oni odliczać od podstawy obliczenia podatku wydatki poniesione w roku podatkowym na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w takich budynkach. Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki, a kwotę odliczenia nieznajdującą pokrycia w rocznym dochodzie można odliczać w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. Kwota odliczenia u danego podatnika podlega ograniczeniu i nie może przekroczyć 53.000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem.

1.1. Rodzaje przedsięwzięć termomodernizacyjnych

Na potrzeby ulgi pojęcie "przedsięwzięcie termomodernizacyjne" zostało przyjęte w rozumieniu wynikającym z definicji zawartej w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438 ze zm.). Przepis ten wyróżnia cztery kategorie przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Stanowią je przedsięwzięcia, których przedmiotem jest:

a) ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do m.in. budynków mieszkalnych,

b) ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, jeżeli m.in. budynki mieszkalne, do których dostarczana jest z tych sieci energia, spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii, określone w przepisach prawa budowlanego, lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków,

c) wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do m.in. budynków mieszkalnych,

d) całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

Z kolei rodzaje wydatków, w związku z poniesieniem których podatnik nabywa prawo do ulgi termomodernizacyjnej, określa rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 273).

W zakresie rodzajów materiałów i urządzeń wymienia się w nim, w szczególności:

 • kocioł gazowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin,
 • kocioł olejowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin,
 • zbiornik na gaz lub zbiornik na olej,
 • kocioł przeznaczony wyłącznie do spalania biomasy, spełniający określone wymagania,
 • przyłącze do sieci ciepłowniczej lub gazowej,
 • materiały budowlane wchodzące w skład instalacji ogrzewczej,
 • materiały budowlane wchodzące w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej,
 • materiały budowlane wchodzące w skład systemu ogrzewania elektrycznego,
 • pompa ciepła wraz z osprzętem,
 • kolektor słoneczny wraz z osprzętem,
 • ogniwo fotowoltaiczne wraz z osprzętem,
 • stolarka okienna i drzwiowa, w tym okna, okna połaciowe wraz z systemami montażowymi, drzwi balkonowe, bramy garażowe, powierzchnie przezroczyste nieotwieralne.

Przedsięwzięcia termomodernizacyjne mogą więc stanowić zróżnicowane rodzajowo inwestycje.


1.2. Jednorodne i zróżnicowane modernizacje budynku

Przepisy nie ograniczają liczby przedsięwzięć termomodernizacyjnych, których przeprowadzenie pozwoli podatnikowi na skorzystanie z ulgi. Zawierają natomiast zastrzeżenie, zgodnie z którym, aby nie utracić prawa do odliczenia wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, konieczne jest jego zakończenie w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

W naszej ocenie, na podstawie art. 26h ust. 1 i 2 updof za odrębne przedsięwzięcia termomodernizacyjne można uznać w szczególności inwestycje prowadzone w poszczególnych budynkach mieszkalnych jednorodzinnych należących do podatnika. W pierwszym przepisie zastrzeżono, że odliczeniu w ramach ulgi podlegają określone wydatki związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym. Jest tu więc mowa o przedsięwzięciu realizowanym w jednym budynku. Tymczasem w drugim przepisie, określającym limit kwoty odliczenia wskazano, że limit ten dotyczy wszystkich przedsięwzięć realizowanych w poszczególnych budynkach.

Możliwe jest również potraktowanie jako odrębnych przedsięwzięć, inwestycji realizowanych w jednym budynku, z uwagi na rodzaj prowadzonych prac modernizacyjnych. Tak wynika z przywołanej definicji, w myśl której jako przedsięwzięcie termomodernizacyjne traktuje się inwestycje o zróżnicowanym charakterze, np. takie, których przedmiotem jest ulepszenie powodujące ograniczenie strat energii (np. docieplenie ścian), jak i polegające na zamianie źródeł energii na źródła odnawialne (np. montaż instalacji fotowoltaicznej). Na zróżnicowany charakter podejmowanych przedsięwzięć wskazują ponadto rodzaje wydatków uprawniających do ulgi określone w przywołanym wcześniej rozporządzeniu. Co istotne, także limit ulgi nie jest związany z jednym przedsięwzięciem termomodernizacyjnym, lecz został on przypisany podatnikowi, niezależnie od liczby prowadzonych inwestycji.

Z interpretacji organu podatkowego

"(...) w roku 2023 zamierza Pan zakupić i zamontować pompę ciepła. W latach 2019-2021 podjął się Pan pierwszego przedsięwzięcia termomodernizacyjnego na ocieplenie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, którego jest Pan współwłaścicielem. W okresie do trzech lat od pierwszej faktury (wystawionej w 2019 r.) skorzystał Pan z ulgi podatkowej termomodernizacyjnej. Na ww. przedsięwzięcie wykorzystał Pan kwotę 13.840,04 zł.

Pana wątpliwość dotyczy tego czy wydatki na zakup i montaż pompy ciepła, jako kolejne realizowane przedsięwzięcie termomodernizacyjne, mogą zostać odliczone przez Pana w ramach ulgi termomodernizacyjnej oraz czy nadal przysługuje Panu ulga do wysokości limitu 53.000 zł, tj. w kwocie 39.159,96 zł.

Wyjaśnienia wymaga, że (...) limit ulgi termomodernizacyjnej nie jest związany z jedną inwestycją lub jednym przedsięwzięciem termomodernizacyjnym, lecz jest określony dla danego podatnika, niezależnie od liczby inwestycji termomodernizacyjnych. (...)

W konsekwencji będzie przysługiwać Panu możliwość odliczenia w ramach ulgi termomodernizacyjnej (...) wydatków poniesionych na zakup i montaż pompy ciepła.

Przy czym (...) kwota odliczenia nie może przekroczyć 53.000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których jest Pan właścicielem lub współwłaścicielem. Skoro z uwagi na wcześniejsze przedsięwzięcie termomodernizacyjne skorzystał Pan już z odliczenia to może Pan wykorzystać jeszcze pozostałą część odliczenia do limitu 53.000 zł".

(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 9 stycznia 2023 r., nr 0115-KDIT2.4011.704.2022.2.ŁS)


1.3. Stosowanie ulgi przez małżonków

Z okoliczności opisanych w pytaniu wynika, że podatnik wraz z żoną, jest współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Z własnych środków sfinansował przedsięwzięcie polegające na instalacji pompy ciepła. Inwestycję ukończono w ciągu trzech lat od poniesienia pierwszego wydatku, a wydatki z nią związane podatnik odliczył w zeznaniu. Ponieważ wydatki odliczone w związku z tą inwestycją nie wyczerpały pełnej kwoty limitu ulgi przysługującego podatnikowi (tj. 53.000 zł), zamierza on ponownie skorzystać z odliczenia kosztów kolejnych inwestycji modernizacyjnych realizowanych w budynku, tj. montażu paneli fotowoltaicznych lub ocieplenia ścian.

Mając na uwadze, że zakończone przedsięwzięcie oraz planowane inwestycje mają różny charakter i nie są od siebie zależne, stanowią odrębne przedsięwzięcia termomodernizacyjne. Oznacza to, że chociaż podatnik rozpocznie realizację nowego przedsięwzięcia po upływie trzech lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniósł pierwszy wydatek związany z inwestycją na montaż pompy ciepła, będzie miał prawo do odliczenia kosztów tej nowej inwestycji. Musi jednak pamiętać, że suma wydatków odliczonych w związku z pierwszą i kolejną inwestycją nie może u niego przekroczyć łącznie 53.000 zł. Gdyby suma tych przedsięwzięć przekroczyła kwotę limitu, to nie ma przeszkód, by część wydatków nierozliczoną przez podatnika, odliczyła jego małżonka (o ile inwestycje są finansowane ze środków objętych wspólnością majątkową).

Jeśli podatnik zdecydowałby, że kolejnym przedsięwzięciem termomodernizacyjnym będzie instalacja paneli fotowoltaicznych w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, to prawo odliczenia wydatków dotyczących tej inwestycji, również będzie zależało od jej ukończenia w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiony zostanie pierwszy związany z nią wydatek. Natomiast może budzić wątpliwości nie tylko kwestia dopuszczalności odliczenia przez podatnika wydatków na ewentualną rozbudowę tej instalacji (z uwagi na jednorodny charakter prac) poniesionych po jej ukończeniu, ale także to, czy tego rodzaju zdarzenie nie skutkowałoby u niego utratą praw do odliczenia wszystkich kosztów dotyczących wykonania instalacji.

Niemniej uważamy, że rozbudowy instalacji fotowoltaicznej nie należy łączyć z wystąpieniem takich skutków u podatnika, gdyby w związku z realizacją tej inwestycji, z prawa do ulgi korzystała małżonka podatnika. Skoro rozbudowa instalacji fotowoltaicznej wymaga zgłoszenia do zakładu energetyki, można uznać, że w przypadku małżonki podatnika inwestycja ta stanowiłaby samodzielne przedsięwzięcie termomodernizacyjne (przy założeniu, że wcześniej małżonka nie współdzieliła z podatnikiem ulgi z tytułu wydatków na wykonanie instalacji fotowoltaicznej).

Wobec tego, że przepisy prawa nie pozwalają na jednoznaczną ocenę sytuacji podatnika i jego małżonki w kwestii stosowania ulgi termomodernizacyjnej w opisanym stanie faktycznym, warto w tym przypadku wystąpić do organu podatkowego o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie.

Podatek dochodowy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.