Facebook

Jak szukać?»

Uwaga: Do 1 marca br. - przekazanie do ZUS informacji o zarobkach emerytów i rencistów uzyskanych w 2020 r. Uwaga: Do 1 marca br. - przekazanie ubezpieczonym rocznych informacji o danych wykazanych w raportach rozliczeniowych za 2020 r. 1 marca 2021 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US: PIT-28, PIT-28S za 2020 r. Terminy przekazania przez płatników deklaracji i informacji za 2020 r. (czytaj więcej)
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  Podatek dochodowy  »   Określanie wartości transakcji dla celów sporządzania dokumentacji cen ...

Nowa matryca stawek VAT

Nomenklatura scalona Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług www.klasyfikacje.gofin.pl  »
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Określanie wartości transakcji dla celów sporządzania dokumentacji cen transferowych

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 27 (1070) z dnia 20.09.2020

Spółka dokonuje transakcji towarowych z podmiotami powiązanymi mającymi siedzibę w różnych krajach. Transakcje te rozliczane są w walutach obcych. Według jakich zasad spółka powinna oceniać, czy ich wartość przekroczyła w latach 2018-2020 wartość 10 mln euro i czy w związku z tym powstał obowiązek sporządzania dokumentacji cen transferowych? Jakie pozycje dla celów wyliczenia 10 mln euro należy brać pod uwagę - tj. czy liczą się tu koszty i przychody wg CIT-8 łącznie z przychodami zwolnionymi od podatku, czy przychody bilansowe wg RZiS (RZiS sporządzamy w wersji porównawczej)?

Wartości przychodów i kosztów wykazywane w rachunku zysków i strat oraz wartości przychodów i kosztów uwzględniane dla potrzeb podatkowych w praktyce nie mogą stanowić podstawy do określania, które z zawartych przez podatnika transakcji objęte są obowiązkiem dokumentacyjnym cen transferowych, a które nie są obowiązkiem takim objęte.

Transakcje objęte obowiązkiem dokumentacyjnym cen transferowych

Zgodnie z obowiązującymi od 1 stycznia 2019 r. zasadami wyrażonymi w art. 11k ust. 2 ustawy o PDOP oraz art. 23w ust. 2 ustawy o PDOF, lokalna dokumentacja cen transferowych powinna być sporządzana dla transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym, której wartość, pomniejszona o podatek od towarów i usług, przekracza w roku obrotowym następujące progi:

 • 10.000.000 zł - w przypadku transakcji towarowej,
   
 • 10.000.000 zł - w przypadku transakcji finansowej,
   
 • 2.000.000 zł - w przypadku transakcji usługowej,
   
 • 2.000.000 zł - w przypadku pozostałych transakcji.
wykrzyknik Progi wartości transakcji powinny być ustalane odrębnie dla każdej transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym, niezależnie od przyporządkowania transakcji kontrolowanej do transakcji towarowych, finansowych, usługowych albo innych transakcji, oraz dla strony kosztowej i przychodowej.

Wskazać przy tym należy, iż jednorodny charakter transakcji powinien być rozumiany ekonomicznie, tj. przez pryzmat parametrów tych transakcji, istotnych z punktu widzenia cen transferowych, takich jak przedmiot transakcji, istotne funkcje pełnione w nich przez podatnika, użyte aktywa, podejmowane ryzyka, sposób kalkulacji ceny, czy warunki płatności. Nie ma przy tym znaczenia liczba umów czy faktur dokumentujących te transakcje. Zatem w przypadku, gdy uwzględniając powyższe kryteria kilka transakcji zrealizowanych przez podatnika w danym roku podatkowym, w tym z różnymi powiązanymi z nim kontrahentami, spełnia kryteria pozwalające na uznanie, iż mają one "jednolity charakter", to przy ocenie, czy w związku z ich zawarciem wystąpił obowiązek dokumentacyjny, podatnik powinien zsumować wartość tych kilku transakcji, pomniejszając ją o podatek od towarów i usług.

Sposób ustalania wartości transakcji o charakterze jednorodnym

Przy określaniu zsumowanej wartości transakcji mającej "jednolity charakter" uwzględnia się transakcje niezależnie od tego, czy wynikający z nich przychód lub koszt dotyczy dochodów opodatkowanych podatkiem dochodowym według zasad ogólnych, czy przychodów i kosztów dotyczących dochodów zwolnionych z opodatkowania tym podatkiem i niezależnie od tego, czy taki przychód lub koszt zostanie w całości uwzględniony w przychodach lub kosztach podatkowych bądź bilansowych danego roku podatkowego (obrotowego).

Za przykład posłużyć tu może "transakcja towarowa" o wartości 12.000.000 zł dotycząca zakupu przez podatnika środka trwałego od podmiotu z nim powiązanego. Przy ocenie wystąpienia obowiązku dokumentacyjnego, związanego z tą transakcją, bez znaczenia będzie to, jaka część z wartości tej transakcji została uwzględniona w kosztach roku podatkowego poprzez dokonywane od tego środka trwałego odpisy amortyzacyjne. Nie będzie miało także znaczenia to, czy środek trwały wykorzystywany jest w działalności, z której uzyskiwane dochody podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym, czy w działalności, z której uzyskiwane dochody podlegają zwolnieniu z opodatkowania tym podatkiem.

Podstawą ustalenia wartości poszczególnych transakcji jest ich wartość wynikająca z otrzymanych lub wystawionych przez podatnika faktur dotyczących danego roku obrotowego, a w przypadku, gdy faktura w związku z daną transakcją nie została wystawiona lub dana transakcja jest "transakcją finansową" - ich wartość wynikająca z umów lub innych dokumentów.

W sytuacji, gdy nie jest możliwe określenie tej wartości ani na podstawie faktur, ani na podstawie umów lub innych dokumentów, to wartość tę określa się na podstawie dokonanych lub otrzymanych przez podatnika płatności wynikających z danej transakcji.

W przypadku, gdy określona zgodnie z wyżej omówionymi zasadami wartość transakcji wyrażona jest w walucie obcej, to przy ocenie, czy wartość ta przekracza wskazane na wstępie progi rodzące obowiązek dokumentacyjny w zakresie cen transferowych, wartość tę przeliczyć należy na złote według kursu średniego ogłaszanego przez NBP, obowiązującego w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień realizacji operacji gospodarczej lub zawarcia umowy.

Powyższe oznacza, iż wartości przychodów i kosztów wykazywane w rachunku zysków i strat oraz wartości przychodów i kosztów uwzględniane dla potrzeb podatkowych w praktyce nie mogą stanowić podstawy do określania, które z zawartych przez podatnika transakcji objęte są obowiązkiem dokumentacyjnym cen transferowych, a które nie są obowiązkiem takim objęte.

Jakich transakcji nie należy uwzględnić?

Przy ocenie wystąpienia obowiązku dokumentacyjnego pojedynczej transakcji oraz przy sumowaniu wartości transakcji o jednorodnym charakterze nie są brane pod uwagę transakcje wymienione w art. 11n ustawy o PDOP oraz w art. 23z ustawy o PDOF, w tym transakcje zawierane ze wskazanymi w tych przepisach podmiotami krajowymi oraz transakcje, których wartość w całości trwale nie stanowi podatkowego przychodu albo kosztu uzyskania przychodu (z wyłączeniem transakcji finansowych, transakcji kapitałowych oraz transakcji dotyczących inwestycji, środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych).

Stosowanie "nowych" zasad do transakcji zawartych w 2018 r.

Na zakończenie przypomnieć należy, iż wynikające z omawianych wyżej przepisów zasady ustalania, które z zawieranych przez podatnika transakcji objęte są obowiązkiem dokumentacyjnym w zakresie cen transferowych, a które obowiązkiem takim objęte nie są, zasadniczo odnoszą się do transakcji realizowanych od 1 stycznia 2019 r.

Podatnicy mogli je jednak stosować również w odniesieniu do transakcji dokonywanych w 2018 r. Podstawą do stosowania w odniesieniu do transakcji realizowanych w 2018 r. przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2019 r. są przepisy art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193 ze zm.). Ustawodawca określił w nich bowiem, iż do transakcji kontrolowanych realizowanych przez podatnika w roku podatkowym rozpoczynającym się po dniu 31 grudnia 2017 r., podatnik - w miejsce przepisów o cenach transferowych obowiązujących w 2018 r. - może stosować przepisy ustawy o PDOP lub PDOF obowiązujące od 1 stycznia 2019 r., w części w jakiej definiują one "podmioty powiązane" oraz w części poświęconej dokumentacji cen transferowych (przepisy art. 11aart. 11k-11r ustawy o PDOP oraz art. 23mart. 23w-23zd ustawy o PDOF).

Podatek dochodowy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.