Facebook

Jak szukać?»

Uwaga: Do 28 lutego br. - czas dla niektórych branż na złożenie wniosków o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników (zobacz więcej) Uwaga: Do 1 marca br. - przekazanie do ZUS informacji o zarobkach emerytów i rencistów uzyskanych w 2020 r. Uwaga: Do 1 marca br. - przekazanie ubezpieczonym rocznych informacji o danych wykazanych w raportach rozliczeniowych za 2020 r. 1 marca 2021 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US: PIT-28, PIT-28S za 2020 r. Uwaga: 28 lutego 2021 r. upływa termin złożenia dokumentów rozliczeniowych przez przedsiębiorcę, który chce skorzystać ze zwolnienia z zapłaty składek ZUS (czytaj więcej) Terminy przekazania przez płatników deklaracji i informacji za 2020 r. (czytaj więcej)
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  Podatek dochodowy  »   Certyfikat rezydencji jako dokument potwierdzający rezydencję podatkową kontrahenta ...

Nowa matryca stawek VAT

Nomenklatura scalona Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług www.klasyfikacje.gofin.pl  »
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Certyfikat rezydencji jako dokument potwierdzający rezydencję podatkową kontrahenta zagranicznego - dla celów CIT

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 27 (1070) z dnia 20.09.2020
1. Ważność certyfikatu rezydencji - zasada ogólna

Certyfikat rezydencji to zaświadczenie o miejscu siedziby podatnika dla celów podatkowych wydane przez właściwy organ administracji podatkowej państwa miejsca siedziby podatnika (art. 4a pkt 12 ustawy o PDOP). Posiadanie takiego certyfikatu jest niezbędne do tego, aby polski podmiot (płatnik), który wypłaca podmiotowi zagranicznemu należności z określonych tytułów (np. z tytułu należności licencyjnych, odsetek, itd.), mógł zastosować stawkę podatku wynikającą z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (której stroną jest Polska) albo mógł nie pobrać podatku zgodnie z taką umową.

art. 26 ust. 1i-1l ustawy o PDOP wynika, że jeżeli miejsce siedziby podatnika dla celów podatkowych zostało udokumentowane certyfikatem rezydencji niezawierającym okresu jego ważności, płatnik przy poborze podatku uwzględnia ten certyfikat przez okres kolejnych dwunastu miesięcy od dnia jego wydania. Jeśli w ww. okresie dwunastu miesięcy od dnia wydania certyfikatu rezydencji miejsce siedziby podatnika dla celów podatkowych uległo zmianie, podatnik jest obowiązany do niezwłocznego udokumentowania miejsca siedziby dla celów podatkowych nowym certyfikatem rezydencji. Jeżeli podatnik nie dopełnił tego obowiązku, to on ponosi odpowiedzialność za niepobranie podatku przez płatnika lub pobranie podatku w wysokości niższej od należnej. Powyższe regulacje nie mają jednak zastosowania, jeżeli z dokumentu posiadanego przez płatnika (w szczególności faktury lub umowy) wynika, że miejsce siedziby podatnika dla celów podatkowych uległo zmianie w okresie dwunastu miesięcy od dnia wydania certyfikatu, a podatnik nie przedłożył nowego certyfikatu rezydencji (regulacje te nie mają zastosowania od dnia, w którym płatnik otrzymał dokument z którego, wynika zmiana rezydencji podatkowej kontrahenta zagranicznego).


2. Certyfikat rezydencji w okresie pandemii koronawirusa

Certyfikat rezydencji niezawierający okresu jego ważności

Kwestię ważności certyfikatu rezydencji w okresie pandemii koronawirusa reguluje art. 31ya ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 ze zm.), wprowadzony w ramach tarczy 4.0.

Tarcza antykryzysowa Informacje na temat Tarczy antykryzysowej
dostępne są w serwisie www.tarcza.gofin.pl

Z powyższego przepisu wynika m.in., że w przypadku certyfikatu rezydencji niezawierającego okresu jego ważności, w odniesieniu do którego okres kolejnych dwunastu miesięcy od dnia jego wydania upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, płatnik przy poborze podatku uwzględnia ten certyfikat przez okres obowiązywania tych stanów oraz przez okres 2 miesięcy po ich odwołaniu.

Nadmieniamy, że wydłużenie terminu ważności certyfikatu rezydencji dotyczy jedynie tych przypadków, w których rezydencja podatkowa podatnika nie zmieniła się oraz nie istnieją przesłanki nakazujące płatnikowi sądzić, że do takiej zmiany doszło. Tak też wskazało Ministerstwo Finansów (dalej: MF) w Objaśnieniach podatkowych z 21 lipca 2020 r. w sprawie nowych preferencji stosowanych w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Kopia certyfikatu rezydencji

Zasadniczo miejsce siedziby nierezydenta powinno być potwierdzone (dla celów CIT) oryginałem certyfikatu rezydencji. W niektórych jednak przypadkach miejsce siedziby podatnika może zostać potwierdzone kopią certyfikatu rezydencji. Jest to możliwe tylko w przypadku wypłat niektórych świadczeń (np. doradczych, księgowych, badania rynku), jeżeli kwota wypłacanych na rzecz tego samego podmiotu należności nie przekracza 10.000 zł w roku kalendarzowym, a informacje wynikające z przedłożonej kopii certyfikatu rezydencji nie budzą uzasadnionych wątpliwości co do zgodności ze stanem faktycznym (art. 26 ust. 1n ustawy o PDOP).

tarcza W czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, a także w okresie kolejnych 2 miesięcy po ich odwołaniu, miejsce zamieszkania i siedziby podatnika dla celów podatkowych może być potwierdzone kopią certyfikatu rezydencji, jeżeli informacje wynikające z przedłożonej kopii certyfikatu rezydencji nie budzą uzasadnionych wątpliwości co do zgodności ze stanem faktycznym (art. 31ya ust. 2 specustawy).

MF w ww. Objaśnieniach wskazało, że w powyższym okresie płatnik będzie uprawniony do posłużenia się kopią certyfikatu rezydencji podatnika także w przypadkach innych niż wskazane dotychczas w przepisach ustawy o PDOP (i ustawy o PDOF). Przez określony czas nie będzie obowiązywało ograniczenie co do kategorii płatności, w stosunku do których możliwe jest posłużenie się kopią certyfikatu rezydencji, a także limit 10.000 zł. MF podkreśliło, że powyższe jest możliwe tylko wówczas, gdy informacje wynikające z przedłożonej kopii certyfikatu rezydencji nie budzą uzasadnionych wątpliwości co do zgodności ze stanem faktycznym. MF podało następujący przykład dotyczący omawianego zagadnienia:

"(...) Płatnik posiada kopię ważnego certyfikatu rezydencji podatnika, na rzecz którego zamierza dokonać w dniu 10 kwietnia 2020 r. opłaty licencyjnej za udostępnione oprogramowanie komputerowe w kwocie 30.000 zł. Dane wskazane na kopii certyfikatu rezydencji nie budzą uzasadnionych wątpliwości. W takim przypadku płatnik może dla udokumentowania miejsca siedziby podatnika posłużyć się posiadaną kopią certyfikatu rezydencji podatnika i - przykładowo - zastosować stawkę podatku dla opłat licencyjnych wynikającą z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. (...)"

"Stary" certyfikat jako dokument potwierdzający rezydencję kontrahenta w okresie pandemii

W ramach tarczy 4.0 wprowadzono regulacje, na mocy których w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, a także w okresie kolejnych 2 miesięcy po ich odwołaniu, warunek uzyskania przez płatnika certyfikatu rezydencji od podatnika uważa się za spełniony także w przypadku, gdy płatnik posiada certyfikat rezydencji tego podatnika obejmujący 2019 r. oraz oświadczenie podatnika co do aktualności danych w nim zawartych. Stosuje się tu odpowiednio przepisy o certyfikacie rezydencji dotyczące zmiany miejsca siedziby zamieszkania podatnika dla celów podatkowych, odpowiedzialności za niepobranie podatku lub pobranie go w wysokości niższej od należnej (zob. art. 31ya ust. 2 specustawy).

Jak wyjaśniło MF w ww. Objaśnieniach, we wskazanym okresie płatnik będzie mógł się posłużyć certyfikatem rezydencji podatnika obejmującym 2019 r., wydanym zarówno ex-post dla 2019 r., jak również wydanym w trakcie 2019 r. bez wskazanego okresu jego ważności. Odnosząc się do ww. oświadczenia podatnika o aktualności danych zawartych w "starym" certyfikacie rezydencji MF wskazało, że z oświadczenia tego musi wynikać, że zmianie nie uległa rezydencja podatkowa (drobne zmiany w adresie w obrębie tego samego państwa, czy w nazwie podmiotu nie mają tu znaczenia).

Jak ponadto wskazało MF, zmiana miejsca zamieszkania (siedziby) podatnika dla celów podatkowych oznaczać będzie dla płatnika brak możliwości zastosowania omawianego rozwiązania. Podobnie będzie, gdy z dokumentu posiadanego przez płatnika (w szczególności faktury lub umowy) wynika, że miejsce siedziby podatnika dla celów podatkowych uległo zmianie. Jeżeli mimo zaistnienia ww. okoliczności płatnik nie pobrałby podatku u źródła lub pobrałby go w zaniżonej wysokości, podnosi on odpowiedzialność za niepobrany podatek (podatek pobrany w niepełnej wysokości).

MF zaprezentowało następujący przykład dotyczący omawianego zagadnienia:

"(...) Przykład (...)

a) W dniu 7 kwietnia 2020 r. płatnik zamierza dokonać płatności za usługi księgowe na rzecz swojego zagranicznego kontrahenta (osoby prawnej). Płatnik posiada certyfikat rezydencji za 2019 rok wystawiony dla tego podmiotu. Dodatkowo, płatnik posiada oświadczenie kontrahenta, że dane zawarte w tym certyfikacie pozostają aktualne i nie doszło do zmiany rezydencji podatkowej tego podmiotu. W takim przypadku płatnik będzie uprawniony do uznania rezydencji podatkowej swojego kontrahenta wynikającej z posiadanego certyfikatu rezydencji (z czym - przykładowo - w danych okolicznościach będzie wiązało się prawo do niepobrania podatku na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania).

b) W dniu 7 kwietnia 2020 r. płatnik zamierza dokonać płatności za usługi księgowe na rzecz swojego zagranicznego kontrahenta (osoby prawnej). Płatnik posiada wystawiony w styczniu 2019 r. certyfikat rezydencji tego podmiotu. Certyfikat nie zawiera okresu jego ważności. Dodatkowo, płatnik posiada oświadczenie kontrahenta, że dane zawarte w tym certyfikacie pozostają aktualne i nie doszło do zmiany rezydencji podatkowej tego podmiotu. Jednakże faktura wystawiona przez kontrahenta wskazuje na adres siedziby tego podmiotu w innym państwie, niż wynika to z posiadanego certyfikatu rezydencji. W takim przypadku płatnik nie będzie uprawniony do uznania rezydencji podatkowej swojego kontrahenta. (...)"

Podatek dochodowy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.