Wyszukaj

Jak szukać?»

Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca powiadamia ZUS o przychodach z pracy zarobkowej emerytów i rencistów w 2017 r.Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca przekazuje ubezpieczonym informacje zawarte w raportach złożonych do ZUS za 2017 r.28 lutego 2018 r. (środa) mija termin przekazania do US drogą elektroniczną oraz podatnikowi: PIT-11, PIT-8C, IFT-1R, PIT-RSpecjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  Podatek dochodowy  »   Kurs waluty obcej stosowany do wyceny korekty przychodu ...
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Kurs waluty obcej stosowany do wyceny korekty przychodu podatkowego

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 20 (955) z dnia 10.07.2017

Spółka z o.o. udzieliła kontrahentowi rabatu, dokumentując ten fakt fakturą korygującą, wystawioną w czerwcu br. Faktura korygująca, podobnie jak faktura pierwotna, została wystawiona w walucie obcej. Jaki kurs waluty obcej spółka powinna przyjąć do wyceny faktury korygującej, w celu dokonania odpowiedniej korekty przychodu podatkowego?

Do przeliczenia na złote faktury korygującej spółka powinna przyjąć ten sam kurs waluty obcej, jaki zastosowała do przeliczenia przychodu podatkowego na podstawie faktury pierwotnej.

Przypomnijmy, że jeżeli korekta przychodu nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką, korekty dokonuje się zasadniczo poprzez zmniejszenie lub zwiększenie przychodów osiągniętych w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca lub, w przypadku braku faktury, inny dokument potwierdzający przyczyny korekty. Jeżeli w tym okresie rozliczeniowym podatnik nie osiągnął przychodów lub osiągnięte przychody są niższe od kwoty zmniejszenia, podatnik jest obowiązany zwiększyć koszty uzyskania przychodów o kwotę, o którą nie zostały zmniejszone przychody. Tak wynika z art. 12 ust. 3j-3k ustawy o PDOP.

Powyższe regulacje określają moment, w którym koryguje się przychody podatkowe (gdy przyczyną korekty nie jest błąd rachunkowy lub inna oczywista omyłka), nie zawierają natomiast regulacji, które wskazywałyby, jaki kurs waluty obcej należy zastosować do wyceny korekty przychodu w walucie obcej. Także inne przepisy ustawy o PDOP nie określają takiego kursu. Jedynie w art. 12 ust. 2 tej ustawy zapisano, że do przeliczenia na złote przychodu wyrażonego w walucie obcej należy zastosować średni kurs NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu (przypomnijmy, że w przypadku sprzedaży towarów, przychód podatkowy powstaje generalnie w dniu wydania towaru, nie później niż w dniu wystawienia faktury albo uregulowania należności).

wykrzyknik Zgodnie z przyjętą praktyką (także organów podatkowych), na potrzeby korekty przychodu, do przeliczania na złote faktury korygującej (wystawionej w walucie obcej) należy zastosować ten sam kurs waluty obcej, jaki przyjęto do przeliczenia przychodu na podstawie faktury pierwotnej. Nie ma przy tym znaczenia przyczyna wystawienia faktury korygującej czy moment dokonania korekty przychodu.

Tak wynika np. z interpretacji indywidualnych: Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 12 maja 2017 r., nr 0111-KDIB2-1.4010.11.2017.1.BKD, Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 13 lutego 2017 r., nr 1462-IPPB6.4510.624.2016.1.SO czy Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 31 października 2016 r., nr 2461-IBPB-1-3.4510.762.2016.1.JKT. W ostatniej z tych interpretacji organ podatkowy stwierdził, że data powstania przychodu decyduje o zastosowaniu właściwego kursu waluty, w jakiej osiągnięto przychód. Późniejsza korekta nie zmienia tej zasady. Faktura korygująca nie dokumentuje odrębnego, niezależnego zdarzenia gospodarczego, lecz odnosi się ściśle do stanu zaistniałego w przeszłości. Punktem odniesienia do faktury korygującej jest zatem faktura pierwotna. Zdaniem tego organu podatkowego:

"(...) To, że podatnik może dokonać korekty przychodu na bieżąco nie oznacza, że powinien przyjąć do przeliczenia korygowanego przychodu kurs bieżący, tj. z dnia roboczego poprzedzającego wystawienie faktury korygującej lub noty korygującej. Faktury korygujące/noty księgowe wystawione przez Spółkę służą rzetelnemu obliczeniu (doprecyzowaniu) prawidłowej wysokości już osiągniętego przychodu należnego. Wystawienie takiej faktury/noty nie prowadzi do powstania przychodu podatkowego, ale skorygowania przychodu już uzyskanego.

(...) do przeliczenia na złote korekty przychodu w związku z wystawieniem faktury korygującej lub noty korygującej należy zastosować kurs, jaki został przyjęty do przeliczenia faktur pierwotnych. (...)"

Podatek dochodowy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60