Facebook
Rozlicz prawidłowo swój PIT za 2023 rok
Wyjaśnienia, wskazówki i porady do sporządzania zeznań podatkowych

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  PIT 2023  »  Dochody zagraniczne  »   Rozliczenie przez nierezydentów dochodów z umowy o pracę uzyskanych w Polsce ...
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Rozliczenie przez nierezydentów dochodów z umowy o pracę uzyskanych w Polsce w 2023 r.

Przegląd Podatku Dochodowego nr 4 (604) z dnia 20.02.2024

1. Ustalenie rezydencji podatkowej

Obywatele obcych państw pracujący w Polsce mogą być traktowani przez prawo podatkowe jako rezydenci lub nierezydenci. W zależności od tego czy ktoś jest rezydentem podatkowym, czy nie, różnie będą wyglądały jego obowiązki podatkowe.

W aspekcie PIT rezydentem podatkowym jest osoba mająca miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ustawodawca w art. 3 ust. 1a updof określił, że za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

 • posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
 • przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Spełnienie przynajmniej jednej z tych przesłanek pozwala uznać, że dana osoba ma miejsce zamieszkania na terytorium Polski.

Przepis ten stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Polska (art. 4a updof).

W przypadku gdy dana osoba spełnia przesłanki do uznania, że ma ona miejsce zamieszkania zarówno na terytorium Polski, jak i innego państwa, to wówczas stosuje się tzw. normy kolizyjne określone w stosownej umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania (z reguły są one zawarte w art. 4 ust. 2 umowy).

Ośrodek interesów życiowych obywatela Ukrainy

W 2023 r. możliwe było ustalanie ośrodka interesów życiowych obywatela Ukrainy w uproszczony sposób - na podstawie pisemnego oświadczenia o posiadaniu na terytorium Polski centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodka interesów życiowych). Stosownie do art. 52zn updof ta możliwość dotyczyła obywateli Ukrainy:

 • którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, oraz
 • posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Przepis ten miał zastosowanie do oświadczeń złożonych od 1 stycznia 2023 r. (art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw - Dz. U. poz. 185).

Zakres obowiązku podatkowego

Osoba fizyczna posiadająca status rezydenta podlega tzw. nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Oznacza to, że niezależnie od swojego obywatelstwa podlega ona w Polsce opodatkowaniu od wszystkich osiągniętych dochodów, bez względu na to w jakim państwie je uzyskała.

Status nierezydenta oznacza, że osoba fizyczna podlega obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (tzw. ograniczony obowiązek podatkowy).

Zakres obowiązku podatkowego
pracownik jest polskim rezydentem pracownik nie jest polskim rezydentem
rozlicza się w Polsce ze wszystkich dochodów uzyskanych w danym roku zarówno w Polsce, jak i za granicą rozlicza się w Polsce tylko z dochodów uzyskanych na terytorium Polski

2. Złożenie zeznania podatkowego

Informacja PIT-11

Jeżeli cudzoziemiec został zatrudniony na podstawie umowy o pracę przez polskiego pracodawcę i pracuje w Polsce, dochody z tej umowy podlegają opodatkowaniu w Polsce. W tym przypadku nie ma znaczenia, czy przebywa w Polsce poniżej, czy powyżej 183 dni w roku podatkowym. Pracodawca potrąca z jego wynagrodzenia zaliczki na podatek dochodowy, a po zakończonym roku podatkowym, do końca lutego, przesyła mu informację PIT-11 o wysokości uzyskanych przychodów oraz pobranych zaliczkach.

Różnice w wypełnianiu PIT-11 dla rezydenta i nierezydenta
wyszczególnienie pracownik jest polskim rezydentem podatkowym pracownik nie jest polskim rezydentem podatkowym (nierezydent)
adres zamieszkania polski adres zamieszkania zagraniczny adres zamieszkania
rodzaj obowiązku podatkowego należy zaznaczyć pole "nieograniczony obowiązek podatkowy" należy zaznaczyć pole "ograniczony obowiązek podatkowy"
urząd skarbowy, do którego adresowana jest informacja należy wskazać urząd skarbowy właściwy według miejsca zamieszkania pracownika na terytorium Polski należy wskazać urząd skarbowy właściwy dla nierezydentów w danym województwie (są określone w § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie właściwości organów podatkowych - Dz. U. z 2022 r. poz. 565) ustalony ze względu na miejsce zamieszkania lub adres siedziby płatnika

Przypominamy, że od stycznia 2022 r. nie ma możliwości przesłania drogą elektroniczną informacji PIT-11 z wpisanym ciągiem tych samych cyfr (np. 1111111111 czy 9999999999). Potwierdza to Krajowa Administracja Skarbowa w komunikacie pt. "Płatniku, sprawdź, czy wpisałeś prawidłowy nr PESEL/NIP podatnika", opublikowanym na stronie www.podatki.gov.pl. Jego treść podaliśmy 26 stycznia 2024 r. w Serwisie Głównego Księgowego (w zakładce Aktualności). Wynika z niej, że: "Wpisanie prawidłowych danych rejestracyjnych w informacji o przychodach pracownika jest obowiązkiem wynikającym z ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Nieprawidłowy numer PESEL/NIP lub wpisanie ciągiem tych samych cyfr (np. 1111111111 czy 9999999999) utrudni, a często nawet uniemożliwi podatnikowi rozliczenie się z podatku za 2023 r. w usłudze Twój e-PIT".

Zeznanie podatkowe

Podatnik PIT, który nie jest polskim rezydentem podatkowym, może rozliczyć dochody z umowy o pracę na różne sposoby, tj.:

 • skorzystać z usługi Twój e-PIT,
 • złożyć samodzielnie zeznanie w formie elektronicznej,
 • sporządzić zeznanie w formie papierowej (wypełnione zeznanie można wysłać pocztą lub złożyć w urzędzie skarbowym).
Zwróć uwagę!

Cudzoziemcy, którzy osiągają przychody i składają w Polsce zeznanie podatkowe, tak samo jak polscy obywatele, mają prawo - po spełnieniu ustawowych warunków - do skorzystania z przewidzianych w polskim prawie podatkowym preferencji, ulg i odliczeń.

Jeśli przychody wykazane w PIT-11 są jedynym źródłem dochodu nierezydenta podlegającym opodatkowaniu w Polsce, to właściwym zeznaniem dla niego jest PIT-37. Natomiast formularz PIT-36 będzie właściwy, gdy poza przychodami wykazanymi w tej informacji osiąga np. przychody z działalności gospodarczej opodatkowane według skali podatkowej.

Usługa Twój e-PIT

Twój e-PIT to usługa, w której podatnikowi udostępnione jest zeznanie podatkowe przygotowane przez Krajową Administrację Skarbową (zwaną dalej KAS) na podstawie m.in. informacji PIT-11. Usługa jest dostępna w serwisie e-Urząd Skarbowy, na stronie www.podatki.gov.pl.

W tej usłudze zeznania podatkowe za 2023 r. są dostępne od 15 lutego 2024 r.

Pracownik rozliczający się za 2023 r. na formularzu PIT-37 może pozostawić to zeznanie bez zmian do automatycznej akceptacji. Jego indywidualne zeznanie podatkowe przygotowane w usłudze Twój e-PIT, zostanie automatycznie zaakceptowane 30 kwietnia 2024 r. (jest to równoznaczne z jego złożeniem).

Podatnik może też zalogować się do Twój e-PIT i zweryfikować swoje zeznanie PIT-37, które dla niego przygotowała KAS, a następnie:

 • zaakceptować je bez wprowadzania w nim zmian,
 • zaakceptować po wprowadzeniu w nim zmian (np. uzupełnić o dane, których nie ma urząd skarbowy, np. ulgi i odliczenia) lub
 • odrzucić i rozliczyć się samodzielnie.

Warto pamiętać, że odmienna sytuacja ma miejsce w przypadku PIT-36 za 2023 r. To zeznanie podatkowe nie zostanie automatycznie zaakceptowane 30 kwietnia 2024 r. Podatnik musi rozliczyć się samodzielnie przez usługę Twój e-PIT lub korzystając z formularza wysyłanego za pośrednictwem internetu, lub w formie papierowej.

Zwróć uwagę!

Podatnik nie musi odrzucać zeznania udostępnionego w usłudze Twój e-PIT, jeśli złoży rozliczenie w inny sposób, np. w formie papierowej.

Zeznanie podatkowe wysyłane samodzielnie za pośrednictwem internetu

Jak wspomnieliśmy wcześniej, usługa Twój e-PIT to jedna z opcji dokonania rocznego rozliczenia PIT. Podatnik ma prawo złożyć zeznanie we własnym zakresie, w tym w formie elektronicznej. Składając zeznanie w ten sposób, może skorzystać z komercyjnego programu pozwalającego na przesyłanie rozliczeń do systemu e-Deklaracje. W tym celu nasze Wydawnictwo, jak co roku, przygotowało w ramach Programu DRUKI Gofin bezpłatną funkcjonalność - PIT Gofin 2023, która umożliwia wypełnienie interaktywnego formularza zeznania podatkowego za 2023 r. i wysłanie go za pośrednictwem internetu. Skuteczne dostarczenie dokumentu zostanie potwierdzone Urzędowym Poświadczeniem Odbioru.

W celu złożenia zeznania podatkowego w formie elektronicznej można także skorzystać z interaktywnych formularzy zeznań dostępnych na www.podatki.gov.pl.

Zeznanie podatkowe w formie papierowej

Podatnik może przygotować swoje zeznanie podatkowe w formie papierowej. Wypełniony formularz można wysłać za pośrednictwem poczty lub złożyć osobiście w urzędzie skarbowym.

3. Urząd skarbowy właściwy dla nierezydenta

Nierezydenci składają zeznanie podatkowe w urzędzie skarbowym właściwym w sprawach opodatkowania osób zagranicznych. Obsługą takich podatników zajmuje się na terenie danego województwa urząd skarbowy wskazany w § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie właściwości organów podatkowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 565). Właściwość miejscową urzędu skarbowego w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ustala się w przypadku nierezydentów nieprowadzących działalności gospodarczej według:

 • miejsca zamieszkania lub adresu siedziby płatnika - w przypadku gdy pobór podatku następuje przez płatnika, albo
 • miejsca pobytu podatnika - gdy pobór podatku odbywa się bez pośrednictwa płatnika.

Jeżeli właściwości urzędu skarbowego nie można ustalić na podstawie wymienionych kryteriów, pod uwagę bierze się miejsce wykonywania czynności, z tytułu których uzyskiwany jest przychód, w szczególności miejsce świadczenia usług (wykonywania pracy).

Urzędy skarbowe właściwe w sprawach opodatkowania nierezydentów
województwo urząd skarbowy
dolnośląskie Urząd Skarbowy Wrocław-Psie Pole
kujawsko-pomorskie Drugi Urząd Skarbowy w Bydgoszczy
lubelskie Pierwszy Urząd Skarbowy w Lublinie
lubuskie Pierwszy Urząd Skarbowy w Zielonej Górze
łódzkie Urząd Skarbowy Łódź-Śródmieście
małopolskie Urząd Skarbowy Kraków-Śródmieście
mazowieckie Trzeci Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście
opolskie Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu
podkarpackie Pierwszy Urząd Skarbowy w Rzeszowie
podlaskie Pierwszy Urząd Skarbowy w Białymstoku
pomorskie Pierwszy Urząd Skarbowy w Gdańsku
śląskie Pierwszy Urząd Skarbowy w Katowicach
świętokrzyskie Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach
warmińsko-mazurskie Urząd Skarbowy w Olsztynie
wielkopolskie Urząd Skarbowy Poznań-Nowe Miasto
zachodniopomorskie Trzeci Urząd Skarbowy w Szczecinie

4. Nadpłata i niedopłata podatku

W wyniku obliczenia podatku w zeznaniu podatkowym może okazać się, że zaliczki na podatek były wyższe lub niższe niż kwota podatku wynikająca z tego zeznania.

Jeżeli z zeznania wynika, że nierezydent ma do zapłaty podatek, to musi go wpłacić na mikrorachunek. Termin końcowy zapłaty podatku to 30 kwietnia 2024 r. Późniejsza zapłata obciążona będzie koniecznością naliczenia odsetek za zwłokę. Inne rozwiązanie, określone w art. 45cf updof, obowiązuje w przypadku podatku wynikającego z zeznania podatkowego PIT-37 za 2023 r. automatycznie zaakceptowanego w ramach usługi Twój e-PIT. Z powołanego przepisu wynika, że w przypadku braku wpłaty podatku z takiego zeznania organ podatkowy w terminie miesiąca od dnia upływu terminu płatności (tj. do 31 maja 2024 r.) informuje podatnika o obowiązku jej wpłaty w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. Dotrzymanie tego terminu pozwoli uniknąć zapłaty odsetek za zwłokę za okres od dnia następnego po upływie ustawowego terminu płatności podatku (od 1 maja 2024 r.) do dnia wpłaty.

Natomiast zwrot nadpłaty podatku wykazanej w zeznaniu podatkowym składanym przez osobę niemającą miejsca zamieszkania w Polsce jest realizowany na wskazany przez nią rachunek osobisty (może to być rachunek zagraniczny).

 
Przydatne linki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.