Wyszukaj

Jak szukać?»

20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z kwartalnej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Firma  »  Spółki  »   Wartość początkowa samochodu osobowego wprowadzonego do spółki z o.o.
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Wartość początkowa samochodu osobowego wprowadzonego do spółki z o.o.

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 30 (893) z dnia 20.10.2015

Z interpretacji organów podatkowych wynika, że wartość początkową samochodu osobowego nabytego do celów prywatnych i następnie wprowadzonego do działalności gospodarczej ustala się według historycznej ceny jego nabycia. Czy na takich samych zasadach mogę wprowadzić swój kilkuletni pojazd do jednoosobowej sp. z o.o.?

Nie. Wprowadzenie środka trwałego do spółki z o.o. następuje przy zachowaniu procedur określonych w Kodeksie spółek handlowych dla wniesienia aportu. Choć wyceny aportu dokonuje wspólnik (podatnik), wartość ta nie może przekraczać jego wartości rynkowej.

Przywołane w pytaniu stanowiska organów podatkowych dotyczą jedynie prowadzących działalność gospodarczą podatników PDOF i nie mogą być stosowane przez osoby prowadzące jednoosobowe spółki z o.o., które są odrębnymi podatnikami.

Wniesienie do jednoosobowej spółki z o.o. prywatnego składnika majątku przez jej wspólnika (również jedynego) należy rozpatrywać z uwzględnieniem art. 158 K.s.h. Jak wynika z tego przepisu, jeżeli wkładem do spółki w celu pokrycia udziału ma być w całości albo w części wkład niepieniężny (aport), umowa spółki powinna szczegółowo określać przedmiot tego wkładu oraz osobę wspólnika wnoszącego aport, jak również liczbę i wartość nominalną objętych w zamian udziałów. Co do zasady, przedmiot wkładu niepieniężnego (aport) powinien być wnoszony do spółki według jego wartości zbywczej, a więc wartości rynkowej (wartość określona w umowie spółki nie powinna być zatem wyższa od wartości rynkowej, dopuszczalne jest natomiast, aby wartość wskazana w umowie spółki była niższa od wartości rynkowej). Jeżeli wartość wkładów zostałaby znacznie zawyżona w stosunku do ich wartości zbywczej, m.in. wspólnik (solidarnie wspólnicy) ma obowiązek wyrównać spółce brakującą wartość aportu (por. art. 175 K.s.h.).

Przepisy prawne
Ujednolicony tekst ustawy Kodeks spółek
handlowych dostępny jest
w serwisie www.przepisy.gofin.pl

Dla celów amortyzacji sposób ustalenia wartości początkowej środka trwałego wniesionego aportem do sp. z o.o. określa art. 16g ust. 1 pkt 4 ustawy o PDOP. Stwierdzono w nim, że za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych uważa się - w razie ich nabycia w postaci wkładu niepieniężnego wniesionego do spółki - ustaloną przez podatnika na dzień wniesienia wkładu wartość poszczególnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, nie wyższą jednak od ich wartości rynkowej.

Zatem nie ulega wątpliwości, że wniesiony aportem przez wspólnika środek trwały podlega wprowadzeniu do ewidencji środków trwałych sp. z o.o. w wartości bieżącej (ustalonej przez podatnika na dzień wniesienia wkładu), a nie w wartości historycznej (tak jak to jest u osób fizycznych), przy czym wartość ta nie może być wyższa od wartości rynkowej.

Przykład

Wspólnik wniósł, w drodze aportu, do sp. z o.o. samochód osobowy nabyty 5 lat temu za kwotę 60.000 zł, co potwierdzała faktura jego zakupu. Obecna jego wartość rynkowa wynosi 15.000 zł.

Do ewidencji środków trwałych spółki pojazd zostanie wprowadzony w wartości początkowej ustalonej przez podatnika na dzień jego wniesienia. Wartość ta nie może być jednak wyższa niż 15.000 zł.

Wyboru metody i stawki amortyzacyjnej środka trwałego wniesionego aportem do spółki dokonuje się na zasadach ogólnych, tj. przed rozpoczęciem amortyzacji omawianych środków trwałych. Również na zasadach ogólnych następuje rozpoczęcie dokonywania odpisów. Nie ma przy tym znaczenia, czy fakt podwyższenia kapitału zakładowego (na skutek wniesienia aportu) został już wpisany do KRS. Przyjmuje się bowiem, że otrzymane aportem środki trwałe stają się własnością spółki niezależnie od momentu rejestracji podwyższenia.

Tak więc, o ile wniesiony aportem składnik majątku (tu: samochód) spełnia wymogi do uznania go za środek trwały, czyli jest kompletny, zdatny do użytku oraz przewidywany okres jego wykorzystania w działalności gospodarczej przekracza 12 miesięcy, to podlega on wprowadzeniu do ewidencji środków trwałych najpóźniej w miesiącu przekazania go do używania. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu wprowadzenia go do ewidencji.

Należy przy tym pamiętać, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej m.in. środków trwałych nabytych w formie wkładu niepieniężnego, od tej części ich wartości, która nie została przekazana na utworzenie lub podwyższenie kapitału zakładowego spółki kapitałowej (por. art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d) ustawy o PDOP). Sytuacja taka wystąpi, gdy wartość środka trwałego otrzymanego aportem przewyższa wartość nominalną wydanych udziałów. Mamy wówczas do czynienia z tzw. agio, które odnoszone jest na kapitał zapasowy, co wynika z art. 154 K.s.h.

Dodajmy, iż otrzymanie aportu przez spółkę kapitałową nie powoduje powstania przychodu podatkowego. Jak wynika bowiem z art. 12 ust. 4 pkt 4 ustawy o PDOP, do przychodów nie zalicza się między innymi przychodów otrzymanych na utworzenie lub powiększenie kapitału zakładowego. Zarówno więc wkłady pieniężne, jak i niepieniężne, wnoszone na pokrycie kapitału zakładowego, nie są zaliczane do przychodów w rozumieniu ustawy o PDOP. W przypadku agio zastosowanie znajdzie art. 12 ust. 4 pkt 11 ustawy o PDOP.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Spółki - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60