Bilans 2019

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  BILANS 2019  »  Wycena aktywów i pasywów  »   Wycena i prezentacja w bilansie nieruchomości inwestycyjnej
POLECAMY
Bilans 2019 - ważne informacje
Forma sprawozdania finansowego i zasady jego podpisywania
Jednostki prowadzące księgi rachunkowe sprawozdanie finansowe sporządzają w postaci elektronicznej. Przy czym sprawozdania finansowe jednostek wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego sporządza się w strukturze logicznej oraz formacie udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
Forma sprawozdania finansowego i zasady jego podpisywania
Harmonogram prac dotyczących sprawozdania finansowego za 2019 r.
IV kwartał 2019 r.
 
Na dzień bilansowy, tzn. 31 grudnia 2019 r.
 
Nie później niż do 25 marca 2020 r.
 
Nie później niż do 31 marca 2020 r.
 
Harmonogram prac dotyczących sprawozdania finansowego za 2019 rok
Terminy i metody inwentaryzacji aktywów i pasywów
Generalnie inwentaryzację przeprowadza się na ostatni dzień każdego roku obrotowego, czyli w jednostkach, których rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym - na 31 grudnia 2019 r. Inwentaryzację niektórych aktywów drogą spisu z natury lub potwierdzenia salda można jednak rozpocząć w październiku 2019 r. a zakończyć do 15 stycznia 2020 r., są to m.in.:
 
Terminy i metody inwentaryzacji aktywów i pasywów
Podmioty zobowiązane do badania sprawozdania finansowego za 2019 r.
Obowiązkowi badania przez firmę audytorską podlegają roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych oraz roczne sprawozdania finansowe - kontynuujących działalność jednostek wymienionych w art. 64. ust. 1-4 ustawy o rachunkowości
Podmioty zobowiązane do badania sprawozdania finansowego za 2019 r.
Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2019 r. 

Jednostki spełniające warunki określone w ustawie o rachunkowości mogą skorzystać z możliwości sporządzania sprawozdania finansowego w formie uproszczonej, tj. według załącznika nr 4 do ustawy o rachunkowości (dla jednostek mikro), według załącznika nr 5 do ustawy o rachunkowości (dla jednostek małych) oraz według załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości, przeznaczonego dla niektórych organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego

Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2019 r.
Sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR mają obowiązek sporządzać tylko ściśle określone podmioty
Przepisy ustawy o rachunkowości ściśle określają, które jednostki mają obowiązek, a które prawo do stosowania MSR przy sporządzaniu sprawozdań finansowych.
Sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR mają obowiązek sporządzać tylko ściśle określone podmioty
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Wycena i prezentacja w bilansie nieruchomości inwestycyjnej

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości
Zasady wyceny nieruchomości inwestycyjnych

Inwestycje to aktywa posiadane przez jednostkę w celu osiągnięcia z nich korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania przychodów w formie odsetek, dywidend (udziałów w zyskach) lub innych pożytków, w tym również z transakcji handlowej. Do inwestycji zalicza się w szczególności te nieruchomości, które nie są użytkowane przez jednostkę, lecz są posiadane przez nią w celu osiągnięcia wyżej wymienionych korzyści (por. art. 3 ust. 1 pkt 17 ustawy o rachunkowości).

Wycena nieruchomości zaliczanej do inwestycji powinna odbywać się nie rzadziej niż na dzień bilansowy i może przebiegać - na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 1a ustawy o rachunkowości - na dwa sposoby:

1) według zasad stosowanych dla środków trwałych lub

2) według ceny rynkowej bądź inaczej określonej wartości godziwej.

Wybór jednej z wymienionych metod wyceny spoczywa na jednostce. Wybraną metodę wyceny jednostka powinna opisać w zasadach (polityce) rachunkowości.

Wycena nieruchomości inwestycyjnej według zasad obowiązujących dla środków trwałych polega na tym, że do ksiąg rachunkowych wprowadza się nieruchomość w jej wartości początkowej, którą stanowić może cena nabycia, w przypadku jej zakupu, bądź koszt wytworzenia, w sytuacji wytworzenia nieruchomości we własnym zakresie. Z pytania wynika, że nieruchomość inwestycyjna została nabyta w drodze kupna, zatem jej wartość początkową stanowić będzie cena nabycia określona w art. 28 ust. 2 i 8 ustawy o rachunkowości. Od tak ustalonej wartości początkowej dokonuje się odpisów amortyzacyjnych.

Przypominamy, że odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych nieruchomości zaliczonej do inwestycji dokonuje się według zasad opisanych w art. 32 ust. 1 ustawy o rachunkowości. To znaczy drogą systematycznego, planowego rozłożenia jej wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji. Przy czym, rozpoczęcie amortyzacji następuje - nie wcześniej niż w miesiącu przyjęcia jej do używania, a zakończenie - nie później niż z chwilą zrównania wartości odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych z wartością początkową. Na dzień przyjęcia do używania nieruchomości inwestycyjnej ustala się okres lub stawkę i metodę jej amortyzacji (por. art. 32 ust. 3 ww. ustawy).

Odpisy amortyzacyjne nieruchomości inwestycyjnej odnosi się w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych, zapisem:

      - Wn konto 76-1 "Pozostałe koszty operacyjne",
      - Ma konto 07-3 "Odpisy umorzeniowe inwestycji w nieruchomości i prawa".

Nieruchomości inwestycyjne wyceniane według zasad stosowanych dla środków trwałych na dzień bilansowy wycenia się według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości (por. art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości).

Ewentualny odpis aktualizujący z tytułu trwałej utraty wartości nieruchomości inwestycyjnej podlega ewidencji księgowej, zapisem:

      - Wn konto 76-1 "Pozostałe koszty operacyjne",
      - Ma konto 07-6 "Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości inwestycji
         w nieruchomości i prawa".

W przypadku wyceny nieruchomości inwestycyjnej według ceny rynkowej bądź inaczej określonej wartości godziwej nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych. Wycena bilansowa nieruchomości inwestycyjnej w takim przypadku koncentruje się na zaktualizowaniu wartości nieruchomości do jej aktualnej ceny rynkowej (wartości godziwej), którą jednostka może oszacować samodzielnie lub przy pomocy rzeczoznawcy. Skutki tej wyceny ujmuje się, nie później niż na dzień bilansowy, w księgach rachunkowych jako pozostałe koszty lub przychody operacyjne zapisami:

   1) gdy wzrosła wartość rynkowa nieruchomości inwestycyjnej:
      - Wn konto 04 "Inwestycje w nieruchomości i prawa"
         lub 04-9 "Odpisy aktualizujące wartość inwestycji w nieruchomości i prawa",
      - Ma konto 76-0 "Pozostałe przychody operacyjne",
   2) gdy spadła wartość rynkowa nieruchomości inwestycyjnej:
      - Wn konto 76-1 "Pozostałe koszty operacyjne",
      - Ma konto 04 "Inwestycje w nieruchomości i prawa"
         lub 04-9 "Odpisy aktualizujące wartość inwestycji w nieruchomości i prawa".

Reasumując: Odpisów amortyzacyjnych, jak również ewentualnych odpisów z tytułu trwałej utraty wartości, dokonuje się wyłącznie od nieruchomości inwestycyjnych wycenianych według zasad stosowanych dla środków trwałych.

Prezentacja nieruchomości inwestycyjnych w bilansie oraz ich ujęcie
w księgach rachunkowych

Inwestycje w nieruchomości ujmuje w bilansie po stronie aktywów w pozycji:

 • A.IV.1. "Inwestycje długoterminowe - nieruchomości" - jeżeli jednostka sporządza sprawozdanie finansowe według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości,
   
 • A. "Aktywa trwałe, w tym środki trwałe" - jeżeli jednostka sporządza sprawozdanie finansowe według załącznika nr 4 do ustawy o rachunkowości,
   
 • A.IV. "Inwestycje długoterminowe, w tym nieruchomości" - jeżeli jednostka sporządza sprawozdanie finansowe według załącznika nr 5 do ustawy o rachunkowości.

Ujęcie nieruchomości inwestycyjnej w księgach rachunkowych oraz ustalenie wartości prezentowanej w bilansie sporządzanym według załączników do ustawy o rachunkowości przedstawiają poniższe przykłady liczbowe.

Przykład

Wycena nieruchomości inwestycyjnej
według zasad przyjętych dla środków trwałych

I. Założenia:

 1. Spółka "Alfa", zajmująca się produkcją i sprzedażą mebli kuchennych, w bieżącym roku obrotowym nabyła nieruchomość, którą wynajmuje, czerpiąc zyski z najmu. Wynajem nie jest podstawową działalnością spółki. Jednostka zakwalifikowała posiadaną nieruchomość do inwestycji długoterminowych oraz przyjęła w polityce rachunkowości, iż tego rodzaju aktywa wycenia według zasad stosowanych dla środków trwałych.
   
 2. Wartość początkowa nieruchomości w cenie nabycia wynosi: 700.000 zł, a dotychczasowe odpisy amortyzacyjne na dzień bilansowy wynoszą: 7.292 zł.
   
 3. Jednostka sporządza sprawozdanie finansowe według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. FZ - wprowadzenie nieruchomości inwestycyjnej do ewidencji 700.000 zł 04 30
2. PK - odpisy amortyzacyjne nieruchomości inwestycyjnej (dla uproszczenia ujęto jednym zapisem odpisy amortyzacyjne za pierwszy rok obrotowy) 7.292 zł 76-1 07-3

III. Księgowania:

Wycena nieruchomości inwestycyjnej według zasad przyjętych dla środków trwałych

Uwaga: Na dzień bilansowy wartość nieruchomości inwestycyjnej, pomniejszona o dokonane odpisy amortyzacyjne, wynosi: 700.000 zł - 7.292 zł = 692.708 zł. Jednostka wykaże tę kwotę w bilansie sporządzonym według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości, w pozycji A.IV.1. "Inwestycje długoterminowe - nieruchomości".

Przykład

Wycena nieruchomości inwestycyjnej
według ceny rynkowej (wartości godziwej)

I. Założenia:

 1. Spółka "Alfa" zajmująca się produkcją i sprzedażą mebli kuchennych w bieżącym roku obrotowym nabyła nieruchomość, którą wynajmuje, czerpiąc zyski z najmu. Wynajem nie jest podstawową działalnością spółki. Jednostka zakwalifikowała posiadaną nieruchomość do inwestycji długoterminowych oraz przyjęła w polityce rachunkowości, iż tego rodzaju aktywa wycenia według ceny rynkowej (wartości godziwej).
   
 2. Cena nabycia nieruchomości wynosiła: 700.000 zł. Na dzień bilansowy cena rynkowa nieruchomości inwestycyjnej według wyceny rzeczoznawcy majątkowego wynosi: 720.000 zł.
   
 3. Jednostka sporządza sprawozdanie finansowe według załącznika nr 5 do ustawy o rachunkowości.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. FZ - wprowadzenie nieruchomości inwestycyjnej do ewidencji 700.000 zł 04 30
2. PK - wzrost wartości rynkowej nieruchomości inwestycyjnej 20.000 zł 04 76-0

III. Księgowania:

Wycena nieruchomości inwestycyjnej według ceny rynkowej (wartości godziwej)

Uwaga: Na dzień bilansowy wartość nieruchomości inwestycyjnej w cenie rynkowej ujęta w księgach rachunkowych wynosi: 720.000 zł. Jednostka wykaże tę kwotę w bilansie sporządzonym według załącznika nr 5 do ustawy o rachunkowości, w pozycji A.IV. "Inwestycje długoterminowe, w tym nieruchomości".

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.