Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Składki, zasiłki, emerytury  »  Emerytury, renty, świadczenia przedemerytalne  »   Jak obliczyć wysokość odprawy emerytalnej?
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Jak obliczyć wysokość odprawy emerytalnej?

Gazeta Podatkowa nr 20 (852) z dnia 8.03.2012
Ewa Madejek

Jedna z zatrudnionych pracownic przechodzi na emeryturę. W związku z tą okolicznością jesteśmy obowiązani do wypłaty odprawy emerytalnej. Jak ustalić jej wysokość?

Odprawa emerytalna przysługuje pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na emeryturę. Wysokość tej odprawy równa jest jednomiesięcznemu wynagrodzeniu. Nie wypłaca się jej jedynie wtedy, gdy pracownik już wcześniej otrzymał taką odprawę (art. 921 § 1 Kodeksu pracy, Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.).

W celu ustalenia wysokości odprawy emerytalnej stosuje się zasady obowiązujące przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy. Tak stanowi § 2 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw… (Dz. U. z 1996 r. nr 62, poz. 289 ze zm.). Ustalając miesięczne wynagrodzenie pracownika, należy przyjąć różne składniki wynagrodzenia. Stałe miesięczne składniki wynagrodzenia uwzględnia się w wysokości należnej w miesiącu nabycia prawa do odprawy emerytalnej. Składniki zmienne przysługujące za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc, wypłacone w okresie 3 miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc nabycia prawa do odprawy, przyjmuje się w średniej wysokości z tego okresu. Natomiast składniki przysługujące za okresy dłuższe niż 1 miesiąc, wypłacone w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc nabycia prawa do odprawy, uwzględnia się w średniej wysokości z tego okresu. Takie zasady wynikają z § 15-17 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego… (Dz. U. z 1997 r. nr 2, poz. 14 ze zm.).

Odprawa jest równa miesięcznemu wynagrodzeniu pracownika ustalonemu w podany sposób, zatem nie dokonuje się dalszych obliczeń, jak ma to miejsce przy ekwiwalencie za urlop.

Przykład

Pracownica rozwiązująca z dniem 26 marca 2012 r. umowę i przechodząca na emeryturę otrzymuje stałe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 3.750 zł, dodatek stażowy w wysokości 30% wynagrodzenia zasadniczego, zmienną premię miesięczną oraz premię półroczną wynoszącą do 25% wynagrodzenia zasadniczego.

Ustalenie miesięcznego wynagrodzenia pracownicy:

 • stałe miesięczne składniki:
  3.750 zł + (3.750 zł × 30%) = 4.875 zł,

 •  
 • zmienne składniki przysługujące za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc (za okres od grudnia 2011 r. do lutego 2012 r. pracownica otrzymała premie w łącznej wysokości 562,50 zł):
  562,50 zł : 3 = 187,50 zł,

 •  
 • składniki za okresy dłuższe niż 1 miesiąc (dwie premie półroczne wypłacone w lipcu 2011 r. i styczniu 2012 r. w łącznej kwocie 7.875 zł):
  7.875 zł : 12 = 656,25 zł,

 •  
 • miesięczne wynagrodzenie pracownicy:
  4.875 zł + 187,50 zł + 656,25 zł = 5.718,75 zł.

Wysokość odprawy emerytalnej wyniesie 5.718,75 zł.

Emerytury, renty, świadczenia przedemerytalne - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60