Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Składki, zasiłki, emerytury  »  Emerytury, renty, świadczenia przedemerytalne  »   Jakie dokumenty przedłożyć w ZUS w celu ustalenia wysokości emerytury?
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Jakie dokumenty przedłożyć w ZUS w celu ustalenia wysokości emerytury?

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (313) z dnia 1.04.2012

Zakład, w którym pracowałem został zlikwidowany. Na dowód zatrudnienia posiadam świadectwo pracy, w którym wpisane są tylko ostatnie zarobki oraz umowę o pracę i kilka dokumentów o zmianie wysokości wynagrodzenia. Czy na tej podstawie ZUS będzie mógł obliczyć mi emeryturę?

Tak. Środkiem dowodowym stwierdzającym wysokość wynagrodzenia, dochodu, przychodu oraz uposażenia przyjmowanego do ustalenia podstawy wymiaru emerytury lub renty są:

  • zaświadczenia pracodawcy lub innego płatnika składek,
     
  • legitymacja ubezpieczeniowa lub
     
  • inny dokument, na podstawie którego można ustalić wysokość wynagrodzenia, dochodu, przychodu lub uposażenia.

Powyższe wynika z § 21 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 października 2011 r. w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe (Dz. U. nr 237, poz. 1412).

Przepisy ww. rozporządzenia nie zawierają upoważnienia dla ZUS do opracowania wzoru zaświadczenia potwierdzającego wysokość wynagrodzenia, tak jak obowiązujące do 22 listopada 2011 r. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. (Dz. U. nr 10, poz. 49 z późn. zm.). Nie oznacza to jednak, że ZUS zrezygnował ze stosowania dotychczasowego druku ZUS Rp-7.

Ważne: Przy ustalaniu podstawy wymiaru świadczenia emerytalno-rentowego obowiązuje generalna zasada, zgodnie z którą zaświadczenie stwierdzające wysokość osiąganych wynagrodzeń lub dochodu powinno być wystawione przez pracodawcę lub jego prawnego następcę na podstawie dokumentacji płacowej.

Jeżeli dokumentacja taka nie istnieje, zaświadczenie o wysokości osiągniętych wynagrodzeń pracodawca może wystawić na podstawie danych zawartych w aktach osobowych pracownika np. w umowie o pracę, pismach o powołaniu, mianowaniu oraz w innych dokumentach określających wynagrodzenie danej osoby. Przy ustalaniu podstawy wymiaru świadczeń z dokumentacji zastępczej obowiązuje ścisła zasada uwzględniania tylko takich składników wynagrodzenia, które przysługiwały bezwarunkowo w czasie trwania zatrudnienia jako stałe składniki np. wynagrodzenie zasadnicze, stałe dodatki określone kwotowo itp.

Inne składniki wynagrodzenia takie jak premie, nagrody czy dodatki mogą być uwzględnione tylko wówczas, gdy zachowana dokumentacja wskazuje niewątpliwie na ich faktyczną wypłatę w określonej wysokości, od której została odprowadzona składka na ubezpieczenie społeczne.

W przypadku gdy w aktach osobowych pracownika wynagrodzenie określone jest stawką godzinową dopuszczalne jest ustalenie wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru świadczenia emerytalno-rentowego tylko wówczas, gdy zachowały się dane dotyczące liczby godzin, jaką pracownik faktycznie przepracował w danym okresie na określonym stanowisku (dziennie, tygodniowo lub miesięcznie).

Kolejnym dokumentem, na podstawie którego można ustalić wysokość podstawy wymiaru świadczenia emerytalno-rentowego jest legitymacja ubezpieczeniowa. Powinna ona zawierać następujące wpisy: datę rozpoczęcia i zakończenia pracy, rodzaj wykonywanej pracy (stanowisko), kwotę wynagrodzenia, rok, w którym to wynagrodzenie zostało osiągnięte, pieczątkę zakładu pracy oraz podpis i pieczątkę osoby dokonującej wpisu lub odpowiedzialnej za ten wpis.

Zwracamy uwagę! Obowiązujące przed 1991 r. regulacje dotyczące legitymacji ubezpieczeniowych, zasad dokonywania wpisów oraz wzorów legitymacji nie zawierały warunku zamieszczania imiennej pieczątki osoby dokonującej lub odpowiedzialnej za wpis dotyczący wynagrodzeń. Zatem wpisy o zatrudnieniu i wynagrodzeniu dokonywane w latach 1950-1990 nie zawierają pieczątki imiennej osoby odpowiedzialnej za wpis, a jedynie jej odręczny podpis i datę dokonania wpisu. Brak pieczątki imiennej w legitymacjach "starego typu", nie eliminuje wpisu o wysokości wynagrodzenia jako środka dowodowego, jeżeli całość dokumentu oraz dokonane w nim wpisy nie budzą zastrzeżeń co do ich autentyczności.

Ważne: Legitymacja ubezpieczeniowa zawierająca odpowiednie wpisy stanowi samoistny środek dowodowy. Pracodawca nie powinien zatem wystawiać zaświadczenia na podstawie wcześniejszych wpisów w legitymacji ubezpieczeniowej.

W przypadku gdy zainteresowany nie ma możliwości przedstawienia wymienionych dowodów, dopuszcza się przyjęcie kopii dokumentacji płacowej lub osobowej sporządzonej przez archiwum lub inne instytucje przechowujące dokumentację danego zakładu pracy, bądź prywatną firmę przechowalniczą. Kopie dokumentów powinny być uwierzytelnione przez osoby kierujące archiwum. Do ustalenia podstawy wymiaru z takiej dokumentacji może być przyjęte wynagrodzenie oraz inne składniki, co do których nie ma wątpliwości, że były wypłacone i podlegały składce na ubezpieczenie społeczne.

Warto w tym miejscu przypomnieć, że wysokość wynagrodzenia lub dochodu, który ma stanowić podstawę wymiaru emerytury lub renty (a także kapitału początkowego) nie można udowodnić zeznaniami świadków.

Emerytury, renty, świadczenia przedemerytalne - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60