Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Składki, zasiłki, emerytury  »  Zasiłki i inne świadczenia  »   Zaświadczenie ZUS ZLA jako podstawa do wypłaty świadczeń ...
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Zaświadczenie ZUS ZLA jako podstawa do wypłaty świadczeń chorobowych

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (313) z dnia 1.04.2012

1) Pracownik zamiast pierwszej kopii zaświadczenia lekarskiego dostarczył jego oryginał. Lekarz twierdzi, że kopię zaświadczenia wysłał już do ZUS. Czy na podstawie tego dokumentu możemy wypłacić zasiłek chorobowy?

Tak. Zgodnie z art. 58 ustawy zasiłkowej, zaświadczenie lekarskie na formularzu ZUS ZLA wystawia się z dwiema kopiami, z których pierwszą lekarz wręcza ubezpieczonemu. Druga kopia przez okres 3 lat pozostaje u lekarza wystawiającego zaświadczenie. Oryginał zaświadczenia lekarskiego lekarz wystawiający powinien przesłać, w ciągu 7 dni od jego wystawienia, bezpośrednio do ZUS.

Z powyższego wynika, że dokumentem służącym do wypłaty świadczeń przysługujących z tytułu choroby pracownika (lub członka jego rodziny) jest pierwsza kopia zaświadczenia lekarskiego (w kolorze jasno-zielonym). Taki też dokument pracownik powinien przedłożyć pracodawcy.

W praktyce zdarzają się jednak przypadki, że lekarz wskutek pomyłki wydaje pracownikowi oryginał zaświadczenia zamiast pierwszej jego kopii. Wówczas ten dokument przedłożony przez pracownika stanowi podstawę do wypłaty świadczeń chorobowych.

2) Czy pracownik, który dodatkowo pracuje na 1/2 etatu u innego pracodawcy, może w drugiej firmie udokumentować niezdolność do pracy z powodu choroby kserokopią zaświadczenia lekarskiego potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez pierwszego pracodawcę?

Nie. Podstawowym dowodem służącym do wypłaty zasiłku chorobowego (także wynagrodzenia chorobowego) jest zaświadczenie lekarskie wystawione na druku ZUS ZLA.

Ważne: Kserokopia zaświadczenia lekarskiego może służyć do wypłaty zasiłku tylko w przypadku jego zagubienia. Musi być jednak potwierdzona za zgodność z oryginałem przez lekarza, który wystawił zagubione zaświadczenie.

Pracownik, który jest zatrudniony u dwóch lub więcej pracodawców powinien otrzymać od lekarza wystawiającego zwolnienie - na swój wniosek - odpowiednią liczbę zaświadczeń lekarskich na drukach ZUS ZLA. Wynika to z § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich, wzoru zaświadczenia lekarskiego i zaświadczenia lekarskiego wydanego w wyniku kontroli lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. nr 65, poz. 741 z późn. zm.).

Jeśli pracownik nie otrzymał od lekarza odpowiedniej liczby zaświadczeń, powinien zwrócić się do lekarza o wystawienie drugiego zaświadczenia, które dostarczy drugiemu pracodawcy. Nic nie stoi na przeszkodzie, że od daty orzeczonej niezdolności do pracy (tj. wystawienia zaświadczenia lekarskiego ZUS ZLA) upłynął już "jakiś" czas. Zaświadczenie lekarskie dla kolejnego płatnika zasiłku, potwierdzające wcześniej orzeczoną dla innego płatnika niezdolność do pracy, może być wystawione na wniosek ubezpieczonego w terminie późniejszym (§ 5 ust. 2a ww. rozporządzenia). Na tym zaświadczeniu będzie też figurowała inna data wystawienia, co spowoduje, że pracownik będzie miał możliwość terminowego dostarczenia zaświadczenia lekarskiego do pracodawcy, tj. nie później niż w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania. Przypominamy, że dostarczenie zaświadczenia po upływie 7 dni od daty wystawienia tego dokumentu skutkuje obniżeniem wysokości zasiłku za okres od 8 dnia orzeczonej nim niezdolności do pracy.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Zasiłki i inne świadczenia - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60